Audrey Azoulay’ın İnsan Hakları Günü mesajı

Audrey Azoulay’ın İnsan Hakları Günü mesajı

10 Aralık 2017

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, insanlık insan onurunu her yerde ve her zaman korumaya kararlıydı.  Bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler “tüm insanlar ve tüm uluslar için ortak ideal ölçüleri” olarak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi benimsedi.

Evrensel Beyanname, farklı kültür kökenli insanların ortak amaçlarını temsil eder, beyannamenin ilk kelimeleri bunu açıkça belirtir: “insanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının temeli olması”.

Günümüzde Evrensel Beyanname, mücadeleler arttığı bir dönemde 70. yıl dönümüne girmektedir. Nefret, ayrımcılık ve şiddet yayılmaya devam etmektedir. Yüz milyonlarca kadın ve erkek yoksuldur ve temel geçim kaynaklarından ve imkânlardan mahrum bırakılmıştır. Zorunlu nüfus hareketleri benzeri görülmemiş ölçekte hakları ihlal etmektedir. 2030 all through the anniversary year ahead, Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kimseyi geride bırakmayacağını taahhüt etmektedir. - insan hakları tüm ilerleme süreçlerinin temel taşı olmalıdır.

İnsan hakları eğitimi, mümkün olduğunca erken, okul sıralarında başlamalıdır. UNESCO, tüm kızların ve erkeklerin sahip olduğu haklarını ve diğerlerinin sahip oldukları haklarını bilmelerini sağlamak için günümüzde insan hakları eğitimine öncü olmaktadır. Bu, UNESCO’nun dayanışma ve paylaşılan haklar temelinde kültürel çeşitliliğe saygıyı güçlendirmek için küresel vatandaşlık eğitimi konusunda yaptığı çalışmanın ruhudur.

Bu nedenle, UNESCO, Gençlik Konusunda Küresel Eğitim İzleme Raporu’nu ve hükümetleri herkesin eğitim hakkını garanti etmekten sorumlu olduğu konusunda gençleri teşvik eden bir kampanya başlatmaktadır.  (#WhosAccountable).

1948 yılı Aralık ayında, UNESCO eğitim ve medya aracılığıyla dünyaya tanıtmak için tüm eylemlerinde bu Evrensel Beyannameyi merkez alan ilk Birleşmiş Milletler organı olmuştur.

Bugün ve önümüzdeki yıldönümü boyunca UNESCO, herkesi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini her toplumda ve her durumda savunmak için insanlığı tek bir aile olarak bağlayan haklar ve haysiyete olan bağlılıklarını yenilemeye çağırmaktadır.

Evrensel Beyannamenin ilk maddesi şu şekilde ifade etmektedir: “Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğar”.

Bu ifade 1948 yılında dünya genelinde yayıldı- günümüzde hala devam etmektedir.

 

* Bu metin http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002605/260582e.pdf adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!