UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU 2016 YILI PROJE BAŞVURULARI İÇİN ÇAĞRI

14.4.2016

Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC) Hakkında
Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC), 1947 yılı Kasım ayında UNESCO Genel Konferansının 18. Oturumunda “bireylerin ve toplumların kalkınması ve uluslararası kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi için kültüre daha fazla önem” verilmesini sağlamak ve “sanatsal yaratıcılık ve kültürel faaliyetleri desteklemek” amacıyla kurulmuştur.
Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC) şunları teşvik etmeyi amaçlamaktadır:
a. Bilginin, anlamların, değerlerin ve kimliğin kaynağı olarak kültür;
b. Kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolü;
c. Bir yandan ifade özgürlüğüne saygı gösteren sanatsal yaratıcılığın her formu;
d. Uluslararası ve bölgesel kültürel işbirliği.
Bu amaçları gerçekleştirmek üzere Fonun kaynakları, başvuru çağrısı temelinde aşağıda sayılanlar için mali destek sağlayacaktır:
a. Gelişmekte olan ülkelerdeki yaratıcıların kültürel ve sanatsal projeleri;
b. Kültür ve kalkınma stratejileri ve programları;
c. Amacı gelişmekte olan ülkelerdeki kültürel faaliyetleri ve sanatsal yaratıcıları desteklemek olan ulusal mekanizma, yapılar ve tesislerin güçlendirilmesi;
d. Uluslararası işbirliğini beslemek, kültürel ve sanatsal projeleri desteklemek için değişimlerin düzenlenmesi
Fonun faydalanıcıları şunlardır:
a. Özel olarak Kültür ve sanatsal yaratıcılığın teşvik edilmesinden sorumlu kamusal organlar;
b. Kuruş amaçları Fonunkilerle uyumlu olan ve faaliyetleri kültür ve sanatsal yaratıcılığın teşvik edilmesine katkı sağlayan sivil toplum örgütleri (STK’lar);
c. Bireyler, özellikle de sanatçılar ve yaratıcılar.
UNESCO Fonlarından veya programlarından kaynak aktarılan kişi ve kuruluşların projelerine fon sağlanmayacaktır.
Fon Desteğine Başvurmak İçin Kriterler:
Fon desteği, kaynakların yeterliliğine bağlı olarak ve aşağıdaki kriterlerin tamamına uygunluğu dikkate alınarak sağlanacaktır:
a. Destek miktarının 20.000 ABD Doları ile 100.000 ABD Doları arasında olması ve toplam proje bütçesinin 80%’den fazlasını kapsamaması.
b. Toplam bütçenin en az 20%’sini kapsayan bir diğer fon kaynağının bulunması. (bu kaynak ayni ya da mali olabilir.)
c. Projenin faaliyetlerinin aşağıda sayılan iki kategoriden en az birine dâhil olması:
 kültürel ve sanatsal üretim
 ulusal, bölgesel ve/veya uluslararası düzeyde kültür ve kalkınma stratejilerinin kurulmasına katkı sağlayan kültürel ve sanatsal etkinliğin düzenlenmesi.
d. Talep edilen fon miktarının projenin uygulanmasına yeterli olması.
e. Teklif edilen faaliyetlerin somut ve sağlam bir izleme planının olması.
f. Projenin kurumsal ve/veya sosyo-ekonomik sonuçlarının olabilmesi.
g. Projenin, başka proje, etkinlik ve tedbirlerin uygulanmasına ilham verebilecek, çarpan etkisi yapabilecek nitelikte olması.
h. Proje altında fonlanacak faaliyetlerin uygulama takviminin en fazla 12 ay olması.
Aşağıdaki kriterlere uygunluk olumlu değerlendirilecektir:
a. Genç sanatçı/ yaratıcılara (18-30 yaş) ve gençlerin faydalanıcı olduğu projelere öncelik verilecektir.
b. Toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı yapan projeler.
c. Topluluk ya da kaynak ülkesi için değerine rağmen küresel sanat ortamında görece az temsil edilen ve bu nedenle desteklenmeyi hak eden ifade formlarını teşvik etmeyi amaçlayan projeler.
d. Barış, sosyal istikrar ve kültürel çeşitliliği desteklemeyi amaçlayan projeler.
e. Mümkün olduğu sürece öncelik Resmi Kalkınma Yardımı Alan Ülkeler Listesinde yer alan ülkelerden gelen taleplere verilecektir. (DAC List of Official Development Assistance Recipients)
Fonun Kaynakları:
Fonun kaynakları, hükûmetler, uluslararası ve ulusal ajanslar veya organizasyonlar ve diğer kamusal veya özel kuruluşlar veya bireylerce yapılan gönüllü katkılar; Fonunkilerle tutarlı amaçlar için tahsis edilen bağışlar, kazanımlar, hediyeler ve miraslar; yatırımlardan işleyen her tür faiz dâhil, Fonun kaynaklarından edinilen faiz geliri; UNESCO Mali Düzenlemeleri ve Genel Konferans Kararlarınca tahsis edilen diğer her tür kaynaktan oluşmaktadır.
Fonun İdaresi:
Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC), anılan İdari Konsey tarafından yönetilmektedir. Konsey, UNESCO Genel Direktörünce belirlenen ve yılda bir kez olağan oturumda toplanan sekiz üyeden oluşmaktadır. Üyeler sanat ve kültür alanında başarıları ve yetkinlikleri uluslararası toplumca tanınmış, bağımsız ve seçkin kişiler arasından, bu kişilerin şahsi kapasiteleri ile seçilmektedir. İdari Konseyin başkanı, üyeler arasından üyelerin oyuyla seçilerek belirlenmektedir.
İdari Konsey, UNESCO içinde entelektüel ve işlevsel otonomi sahibidir. Konsey, Fon faaliyetlerinin idare prensiplerini belirler, Fon kaynaklarının kullanımı hakkında karar verir, Fon bütçesini onaylar, fon taleplerini analiz eder ve onaylar ve Fona gönüllü katkıların ve diğer türden her tür kaynağın Fona aktarılmas ını teşvik etmek üzere çaba gösterir.
IFPC İdari Konseyi, Fonun yönetimine ilişkin esasları düzenleyen Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu Yönergesinin güncellenen hâlini son dönemde onaylamıştır.
2016 YILI PROJE BAŞVURULARI İÇİN ÇAĞRI
Online Başvuru Süreci / Pratik Bilgiler
 İnternet üzerinden başvurunuza başlayabilmek için hesap oluşturmalısınız.
 İnternet üzerinden başvuru formunu doldururken Mozilla Firefox veya Google Chrome kullanmanız tavsiye edilmektedir.
 İnternet üzerinden başvuru yapmadan önce, aşağıda yer alan “sıkça sorulan sorular” kısmını okumanız önemle tavsiye edilmektedir.
 Tüm başvuruların internet üzerinden eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
 Başvuru formunu doldururken formun sonundaki «save» butonunu kullanarak başvurunuzu göndermeden önce kaydedebilirsiniz.
 Tüm başvurular İngilizce ve Fransızca dillerinden birinde yapılmalıdır.
 Başvuran/proje sahibi başına yalnızca bir başvuru kabul edilecektir.
 Başvurunuz yapıldıktan sonra başvuru üzerinde değişiklik yapmanız mümkün olmamaktadır.
 Son seçim 2017 yılı Şubat ayında yapılacaktır. Yalnızca başarılı adaylar seçim tarihinden iki hafta içerisinde bilgilendirilecektir.
 2016 yılı başvuru çağrıları için son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2016 öğlen (Merkezi Avrupa Yaz Saat Dilimi - Paris, Fransa saati )
 Başvuru sayısının fazlalığı nedeniyle son başvuru tarihi kapanışına yakın saatlerde teknik sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle proje başvurularının son başvuru tarihinden mümkün olduğunca erken gönderilmesi önemle tavsiye edilmektedir. Teknik veya diğer herhangi bir aksaklık nedeniyle son başvuru tarihine kadar Fon Sekretaryasına ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 İmzalanmamış ve/veya eksik başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Proje başvurusu çağrısına ilişkin konularda sorularınız için infoifpc@unesco.org adresine yazabilirsiniz.
Online başvuruyu https://en.unesco.org/ifpc/applicationform/register adresinden yapabilirsiniz.
Lütfen Fona yapacağınız başvurulardan UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu yazılı olarak haberdar ediniz. (bildirim e-posta, posta ya da faks yoluyla yapılabilmektedir. Proje içeriği ve sahipleri hakkında kısa bilginin gönderilebileceği iletişim adresleri için tıklayınız)
Fon Yönergesindeki takvim çerçevesinde nihai karar 2017 yılı Şubat ayında verilecektir. Yalnızca başarılı adaylarla nihaî kararın verilmesinden itibaren iki hafta içerisinde irtibata geçilebilecektir
SIKÇA SORULAN SORULAR
1. Hangi projeler başvuruya uygundur?
Fon, hiçbir UNESCO Kültür Sözleşmesi ile bağlantılı değildir.
Buna ek olarak, Fon kültürel politikalar, kapasite geliştirme ve eğitim, envanterler ve koruma önlemleri konuları gibi UNESCO’nun Kültür Sözleşmeleri çerçevesinde oluşturulmuş diğer UNESCO Fonları kapsamında desteklenen çalışmaları fonlandırmayı hedeflememektedir.
Başvuruya uygun faaliyetler:
a. Kültürel ve sanatsal eserlerin üretimi
b. Ulusal, bölgesel ve/veya uluslararası düzeyde, kültür ve kalkınma stratejileri ve programlarının oluşturulmasına katkı sağlayan kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi
Bu çağrı Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu Yönergesinde sıralanan kriterlere uygun projelerin desteklenmesini amaçlamaktadır.
Fona başvurmaya uygun olmayan aktivitelere örnekler:
- Ana odağı kapasite geliştirme/eğitim/çalıştaylar olan projeler
- Misafir sanatçı programları - Ana odağı akademik ve/veya akademik araştırma olan projeler - Envanterler hakkında projeler
- Somut veya somut olmayan miras hakkında koruma önlemleri üzerine projeler
- Kültür politikasına odaklanan projeler
- Sosyal animasyon projeleri
- Sanat eğitimi projeleri
- Uygulama süresi on iki ayı geçen projeler
- Başlangıç tarihi 2016 yılı Nisan ayından önce olan projeler
- Finansal ya da ayni olarak, tahminî toplam proje maliyetinin en az %20’sinin eş-finansmanı için başka bir kaynak belirlememiş olan projeler
- Yönergede belirlenen kriterlere uygun olmayan projeler
2. Kimler fon için başvuru yapabilir?
- Kültürün teşviki ve sanatsal yaratıcılık konusunda özel sorumluluğu bulunan kamu kurum, kuruluş ve organları
- Fonun hedefleri ile uyumlu olan ve aktiviteleri kültürün ve sanatsal yaratıcılığın teşvikine katkı sağlayan sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar
- Şahıslar, özellikle sanatçılar ve yaratıcılar
Başvuru yaptığınız statü, başvurunuzun kabul edilmesi hâlinde UNESCO ile imzalayacağınız sözleşmenin türünü belirleyecektir. Bu nedenle, başvuran statüsünü başvuruyu yaptıktan sonra değiştirmeniz mümkün değildir.
3. Başvuru formuma başvurumu destekleyecek ekler dâhil edebilir miyim?
Kabul edilecek ekler sadece başvuru formunda özel olarak talep edilenlerdir. İlave belgeleri kabul edilmeyecektir.
4. Başvurumun değerlendirilmeye alınabilir olması için nelere dikkat etmeliyim?
Başvurunuzu göndermeden önce takip edebileceğiniz bazı öneriler aşağıda sunulmaktadır:
- Önerdiğiniz proje faaliyetlerinin değerlendirmeye uygun olduğundan emin olun. Projeniz ne kadar iyi olursa olsun, Fonun faaliyetlerine cevap veren nitelikte değilse projeniz değerlendirmeye uygun olmayacaktır.
- Fon sadece 2016 yılı Nisan ayından itibaren başlayan en fazla on iki aylık uygulama takvimi olan faaliyetleri fonlandıracaktır.
- Tüm soruları açık ve ayrıntılı şekilde cevapladığınızdan emin olun. Eksik ve tamamlanmamış başvurular incelemeye alınmayacaktır. Bütçe dökümünü mümkün olan en kapsamlı şekilde tamamlamaya ve doldurmaya gayret gösterilmelidir. IFPC online platformundaki bütçe formatının kullanılması önemle tavsiye edilmektedir. Online platformdakinin bütçe formalarının kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda, iletilen format Excel dosyasında olmalıdır.
- Tahmini proje maliyetinin en az %20’sini karşılayacak ayni ya da finansal diğer fon kaynaklarının bulunduğu ve belirtildiğinden emin olunuz. Bu miktar, diğer kaynaklardan ya da şahsi olarak karşılanmalıdır.
- Proje sahibi/ başvuran başına yalnızca bir başvuru yapmaya dikkat edilmelidir. Aynı proje sahibi/başvuran tarafından yapılan çoklu başvurular dikkate alınmayacak, yalnızca Fon Sekretaryasına ulaşan ilk başvuru geçerli sayılacaktır. - Başvurunuzu yapmadan önce tüm başvuruyu dikkatli ve ayrıntılı olarak okuduğunuzdan emin olunuz.
- Başvurunuzu yaptıktan sonra değişiklik yapmanız mümkün olmayacaktır.
- Yalnızca Fonun çalışma dilleri olan İngilizce ve Fransızca dillerinde yapılan başvurular kabul edilmektedir.
- Lütfen başvurularınızı Fonun belirlenen başvuru formu üzerinden yapınız ve proje tekliflerinizi gönderiniz. İlaveten kabul edilen belgeler yalnızca başvuru formunda talep edilen belgeler olacaktır. Bunun dışında hiçbir ilave belge kabul edilmeyecek ve değerlendirme sürecinde dikkate alınmayacaktır.
- Son başvuru tarihinden sonra Fon Sekretaryasına ulaşan başvurular, teknik veya diğer her ne sebeple gecikmiş olursa olsun, incelemeye alınmayacaktır. Bu nedenle başvuru sahiplerinin başvurularını yapmak üzere son anı beklememeleri önemle tavsiye edilmektedir.
5. Başvuru formumu hangi dilde gönderebilirim?
Tüm başvurular Fonun çalışma dilleri olan İngilizce ve Fransızca dillerinden birinde doldurulmalıdır.
Diğer dillerde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
6. Başvuru formumu nasıl gönderebilirim?
Başvuru formu internet üzerinden doldurulmalı ve gönderilmelidir. Lütfen online platforma http://en.unesco.org/ifpc/applicationform/register adresinden kayıt olarak bir kullanıcı hesabı oluşturunuz. Hesabınızı oluşturduktan sonra başvuru formuna internet üzerinden ulaşabilir, çalışmalarınızı kaydedebilir ve formu Fon Sekretaryasına gönderebilirsiniz.
Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2016 Öğlen (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Sadece çok istisnai durumlarda, başvurunuzu internet üzerinden yapacak durumda olmamanız hâlinde, yazılı başvuru, son başvuru tarihinden önce aşağıdaki adrese gönderime ilişkin posta kanıtıyla birlikte, posta yoluyla yapılabilmektedir:
IFPC Secretariat UNESCO, 7 Place de Fontenoy, 75732 Paris Cedex 07, France.
Lütfen hem elektronik başvuruda hem posta başvurusunda bulunmayınız.
7. Kaç proje için başvuru yapabilirim?
Aynı başvuran/proje sahibi tarafından sadece bir başvuru kabul edilecektir.
Başvurunuzu gönderdiğinizde değişiklik yapmanız mümkün olmayacaktır. Sadece ilk yaptığınız başvuru dikkate alınacaktır.
8. Başvuru formuna ulaşmakta/ formu göndermekte teknik güçlükle karşılaşırsam ne yapmalıyım?
Bu durumda lütfen 15 Mayıs 2016 tarihi öğleden önce infoifpc@unesco.org adresine yazın. Bu tarihten sonra bildirilen teknik güçlükler geç başvuru için gerekçe olarak kabul edilmeyecektir. Bu nedenle başvurunuzu yapmak üzere son anı beklememenizi önemle tavsiye ediyoruz.
9. Başvuru formumda içeriğe ilişkin sorularım olması hâlinde ne yapmalıyım?
Proje başvuru çağrısı ve/veya elektronik başvuru formu hakkında sorularınız olması hâlinde infoifpc@unesco.org adresine yazabilirsiniz. Lütfen Fon Sekretaryasına telefon etmeyiniz.
10. Başvuru formunu nasıl imzalarım?
Başvuru formunu basmalı, imzalamalı ve son sayfayı taratarak tamamlanmış başvuru formunuzla birlikte ek olarak göndermelisiniz.
11. Başvuru sonucumu ne zaman öğrenebilirim?
Fon Yönergesindeki takvim çerçevesinde nihai karar 2017 yılı Şubat ayında verilecektir. Yalnızca başarılı adaylarla nihaî kararın verilmesinden itibaren iki hafta içerisinde irtibata geçilebilecektir. Başvurunuza ilişkin olarak 28 Şubat 2016 tarihine kadar cevap alamamanız hâlinde başvurunuz kabul edilmemiş olacaktır.
Fon Sekretaryası yapılan başvurular ile ilgili olarak ayrı bilgi sunma imkânına sahip değildir.
12. Fonlar nasıl dağıtılmaktadır?
Başvuru sahipleri ile Fon Sekretaryası doğrudan irtibata geçecek ve proje faaliyetleri çerçevesinde hem koşullar hem ödeme takvimi hakkında görüşme sağlayacaktır. UNESCO ve proje sahibi arasında bir sözleşme imzalanacaktır.
UNESCO, ilgili aktiviteleri ve ayrıntılı takvimi çerçevesinde fonları aşamalı olarak dağıtacaktır. Nihai ödeme, sözleşmenin koşulları ve uygulama şartları gerçekleştirildikten sonra, sonuç raporu ve UNESCO’nun katkısına ilişkin tüm faturaların orijinal kopyalarının alınmasından sonra yapılacaktır.