UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı

17.7.2019

UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı 
(UNESCO/Keizo Obuchi Araştırma Bursları Programı)
2019 Dönemi

A.    GİRİŞ

1.     UNESCO, “UNESCO/Keizo Obuchi Araştırma Bursları Programı” (UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı) projesini, Japon Hükûmeti tarafından, Kasım 2000’de UNESCO’nun UNESCO Program Öncelikleri altındaki dört alanda araştırmayı hızlandırmasını sağlamak için kurulan Japon İnsan Kaynakları Kapasite Geliştirme Fonu çerçevesinde düzenlemiştir. 
2.     Japon Hükûmeti, aşağıda belirtilen konulardan bir ya da daha fazlası üzerinde araştırma yapan Gelişmekte olan Ülkelerden başvuracak 10 kişiye burs imkânı sağlayacaktır.  Japonya’da araştırma çalışmalarını sürdüren, Afrika, Gelişmekte olan Küçük Ada Devletleri (SIDS) , En Az Gelişmiş Ülkelerden başvuran adaylara ve kadın adaylara öncelik verilecektir. Bursların amacı, UNESCO’nun öncelikle ilgilendiği dört gelişme alanındaki yenilikçi ve yaratıcı lisansüstü araştırmaları desteklemektir. 


B.    PROGRAMIN HEDEFLERİ 
1.    Japon İnsan Kaynakları Kapasite Geliştirme Fonu tarafından karşılanan program, özellikle aşağıdaki kapasite geliştirme ve araştırma aktivitelerine etki etmeyi hedefleyecektir: 1. Çevre (özellikle afet risklerinin azaltılması(DRR)); 2. Kültürlerarası diyalog; 3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve 4. Çatışmaların barışçıl çözümü. Bunların dışındaki araştırma konuları dikkate alınmayacaktır.


C.     ARANAN NİTELİKLER
Başvuran adaylar aşağıdaki genel kriterleri karşılamalıdır (her bir Millî Komisyon en fazla 2 başvuru sunabilecektir):
1.    Başvuran adaylar yüksek lisans derecesine (M.A., M.Sc. ve buna eşdeğer) sahip araştırmacılar olmalıdır ve araştırma çalışmalarını yurtdışında (tercihen kendi bölgesinde) paragraf D.1’ de belirtilen dört alandan birinde, bilgisini artırma düşüncesiyle devam ettirmek istemelidir. Böylelikle, yüksek lisans derecesini bitirme aşamasında olanlar, burslarını almaya başlamadan önce yüksek lisansını bitirmiş olmalıdır. 
2.    Adaylar yüksek entelektüel birikimi olan kişiler olmalıdır ve adayların ülkelerine döndüklerinde önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. 
3.    Adaylar 40 yaşının üzerinde olmamalıdır. 1 Ocak 1979 tarihinden önce doğmuş olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 
4.    Burs kazanan kişi, çalışmasını ev sahibi bir enstitüdeki akademik bir danışmanın gözetimi altında yürütmelidir. Akademik danışmanın kabul onayı zorunludur. 
5.    
*    Kadın adaylara 
*    En Az Gelişmiş Ülkelerden (LDCs) ve Gelişmekte olan Küçük Ada Devletlerinden (SIDS) başvuran adaylara 
*    Afrikalı araştırmacılara 
*    Araştırma çalışmalarını Japonya’da sürdürecek adaylara 
    öncelik verilecektir.

6.    Adaylar araştırma yapacakları ev sahibi ülkenin dilinde okuma ve yazma düzeyine sahip olmalıdır.


D. BAŞVURU KOŞULLARI
1. Araştırma alanları:                -  Çevre (özellikle afet risklerinin azaltılması(DRR)) 
   -  Kültürlerarası Diyalog
   -  Bilgi ve İletişim Teknolojileri
   -  Çatışmaların Barışçıl Çözümü
2. Araştırma süresi:                En az: 3ay
      En fazla: 9 ay
3. Başvurular için son tarih:         29 Kasım 2019 
4. Araştırmaya başlama tarihi:     Haziran 2020’den itibaren herhangi bir tarih 
5. Araştırmanın son bitiş tarihi:   Şubat 2022 sonu
6. Çalışma yeri:                      Bir ya da iki ülkede
Burstan yararlanan kişi, edindiği bilgilerin yerel araştırma ve eğitim programlarında verimli kullanılabilmesi için, burs tarihinin bitiminde, kendi ülkesine döneceğini kabul etmelidir.  
7. Çalışma düzenlemeleri / hazırlıkları:
Araştırma, ev sahibi bir enstitüdeki akademik bir danışmanın gözetimi altında yürütülmelidir.
8. Başvuru İşlemleri: 
Bütün başvurular, UNESCO Burs Başvuru Formu’ndaki gerekli belgelerle birlikte teslim edilmelidir. Her Üye Devlet en fazla iki kişi aday gösterebilir. UNESCO’ya ulaştırılacak başvuruları seçmek, Millî Komisyonların sorumluluğundadır. Başvuru(lar) “The Section of Participation Programme and Fellowships, UNESCO, 7, Place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP” adresine 29 Kasım 2019 gece yarısına kadar ulaştırılacaktır ve bir kopyası da elektronik posta aracılığıyla s.bantchev@unesco.org ve  l.zas-friz@unesco.org adreslerine gönderilmelidir. 
Başvurular aşağıdaki ekleri içermelidir:
(i)    UNESCO Burs Başvuru Formu usulüne uygun olarak iki nüsha halinde doldurulmalıdır.  Formda, yakın zamanda çekilmiş iki fotoğraf yer almalıdır.
(ii)    İki nüsha halinde, onaylı derece ya da diploma fotokopileri (transkriptleri de içeren) ve yüksek lisans derecesini kanıtlayan bir belge de içermelidir.  
(iii)    Adayın çalışmalarını bilen birinden tavsiye mektubu olmalıdır.
(iv)    Ev sahibi bir kurumun kabul mektubu (örneğin,  burs verilecek adayın çalışmalarını kabul eden kurum) olmalıdır. Bu kabul mektubu, ev sahibi kurumun, uzmanlaşmak için seçilen alanda, aday tarafından gerek duyulan ilgili araştırma aktivitelerini sağlamaya istekli olduğunu onayladığını belirtmelidir.
(v)    İki nüsha halinde, çalışma yapılacak ülkenin dili (adayın anadilinden farklı bir dil olmalıdır) için onaylı dil yeterlilik belgesi olmalıdır. (UNESCO formu kullanılmalıdır)
(vi)    Adayın üzerinde çalışacağı araştırmanın, İngilizce ya da Fransızca, en fazla bir ya da iki sayfa, detaylı bir açıklaması yer almalıdır. Araştırma önerisi aşağıdaki soruları cevaplayacak şekilde hazırlanmalıdır:
•    Neden? Önerilen projenin yukarıda, paragraf D.1’de belirtilen alanlara somut katkısı, yenilikçi, orijinal yönü, araştırma projesinin kapsam ve amacı. Aday, ev sahibi kurumda edinilen teorik ya da uygulamalı bilgi ve eğitimin devam etmekte olan araştırma projelerinde faydalı olacağını kanıtlamalıdır.
•    Ne? Araştırma projesinin beklenen sonuçları ve etkisi.  
•    Nasıl? Araştırmanın yürütülmesi için önerilen düzenlemelerin tanımlanması.
•    Nerede? Araştırmanın gerçekleştirileceği ülkenin (en fazla bir ya da iki ülke) ve ev sahibi kurumun adı ve adresi.  
•    Ne zaman? Önerilen başlama tarihi ve araştırma süresi. (Bu süre en az üç ay, en fazla dokuz ay olmalıdır.)
•    Ne kadar? Adayın önerilen projeyi yürütmesi için gerekli olan kaynakları gösteren detaylı bir bütçe tahmini. Toplam miktar, önerilen araştırma süresi ve yerine göre belirlenmelidir. Miktar 10,000 doları aşmamalıdır. Tüm rakamlar Amerikan Doları olarak gösterilmeli ve ayrı bir sayfada belirtilmelidir. Toplam bütçe miktarı yurtdışı ve yurtiçi seyahat ödemelerini ve yurtdışı kişisel harcamalarını kapsamalıdır (Bu Programın amacı araştırma bursu sağlamaktır, bu nedenle birçok durumda eğitim ücretlerinin karşılanmayacağı düşünülmektedir). Adaylar bütçelerinde konaklama ve yeme-içme giderleri (yerel ulaşım ve zaruri giderleri de içeren) için aylık ortalama 1,000/1,800 Amerikan dolarının aşılmaması gerektiğini göz önünde bulundurmalıdır. Projenin hedefi doğrultusundaki bütçenin orantısız olduğu durumlarda, projenin daha küçük bir bütçe ile desteklenmesi olasıdır.
(Not: Bilgisayar veya ekipman satın alımı; bir araştırmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve araştırma projesinin gelişmesine doğrudan ve önemli bir katkı sağlaması gibi istisnai bir durum oluşmadıkça konferanslara katılım burs bütçesi kapsamında karşılanmaz.)

UNESCO ve Japonya, orijinalliğe ve niteliğe büyük önem vermektedir. Yalnızca yenilikçi, yaratıcı ve uygun olduğunu kanıtlayan ve paragraf D.1’de belirtilen dört alana katkı sağlamayı vadeden, iyi planlanmış araştırma önerileri dikkate alınacaktır.

Eksik, son başvuru tarihinden sonra gönderilen başvurular ya da yukarıda belirtilen nitelikleri karşılamayan adayların başvuru dosyaları dikkate alınmayacaktır.  


E. UNESCO VE JAPONYA TARAFINDAN SUNULAN AKTİVİTELER

Japonya tarafından finanse edilen ve UNESCO tarafından yönetilen burs programı şunları içermektedir:
•    Seçilen adaylara en fazla 10,000 Amerikan Doları burs verilecektir. İki ya da üç taksit halinde yapılacak olan ödeme, sadece araştırma ücretlerini kapsamaktadır ve bu konu tartışmaya açık değildir.
•    Ek ücret verilmeyecek, burs genişletilmeyecek ya da yenilenmeyecektir.


F. ADAYLARIN SEÇİLMESİ 
Yukarıda belirtilen dört alandaki uzmanlardan oluşan bir Seçim Komitesinin tavsiyeleri doğrultusunda; son karar Japon Hükûmeti tarafından verilecektir. Başvurular UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı’na uygunluğuna göre değerlendirilecektir. 

Seçilen adaylar bir Ödül Mektubu alacaklar ve 15 Mayıs 2020 tarihine kadar bilgilendirilecektir. 
Bilgilendirilmeyen adayların seçim sürecinde başvurularının onaylanmadığı anlaşılmalıdır.  

G. BU PROGRAMDA ÜSTLENİLEN ARAŞTIRMANIN SONUÇLARINA İLİŞKİN BİLGİNİN YAYILMASI
Burs süresinin bitiminde araştırmacıların çalışmalarının sonuçlarını yayınlamaları teşvik edilmektedir. UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı’ndan yararlanırken, yapılan araştırmayla sonuçlanan bilimsel makalenin yayımlanması için UNESCO’nun ön onayı gerekmemektedir. Bununla birlikte, bursiyerin, makalesinde, UNESCO’nun, UNESCO/Japonya Genç Araştırmacılar Burs Programı kapsamında Japonya Hükümeti’nin burs desteğini aldığının bilgisini vermesi istenecektir. Bursiyerin, bilgi için raporun bir kopyasını ve/veya basılmış makaleyi kuruma göndermesi gerekmektedir. UNESCO’nun bilimsel makaleleri yayınlama zorunluluğunun olmadığı ve bu amaçla ödenek sağlanmayacağı vurgulanmalıdır.
Seçilen bursiyerlerin yapılan projenin gelişim sürecini ve sonuçlarını anlatan bir final raporu teslim etmeleri gerekmektedir. Bursiyerlerin, UNESCO’ya raporlarıyla birlikte UNESCO tarafından geniş ölçüde yayılması için bir sayfalık özet göndermeleri gerekmektedir. 


Araştırma için Önerilen Konular için Tıklayınız


Detaylı bilgiye https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/ adresinden ulaşılabilmektedir. 


Başvuru formu için Tıklayınız.