UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Afrika Önceliği

UNESCO ve kalkınma amaçlı diğer paydaşları, 54 Afrika ülkesinin daha güçlü ve odaklı stratejilere sahip olması için çalışmaktadır. Afrika Rönesans’ına doğru giden bu yolda, Afrika Birliği 2063 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündeminin benimsenmesi ile birlikte Afrika Ekonomi Topluluğuna doğru giden bir yol açılmıştır. Bu doğrultuda, Afrika toplumları arasında güçlü bağlar kurulmaktadır.

UNESCO’nun Afrika’daki Barış Kültürü ağı, yerel sebeplerden ortaya çıkan çatışmaların sebep olduğu savaş yaralarının sarılmasını amaçlamaktadır.

UNESCO’nun temel inancı; barışın kalıcı olarak sağlanmasının ve sürdürülebilir kalkınmanın temellerinin insanların kendi kapasiteleri, becerileri, onurları ve haklarında saklı olduğuna dairdir. Bu gücün, canlı bir yaratıcılığın kaynağı olan Afrika’nın kaynaklarını güçlendirerek sentezlenmesi gerekmektedir. Afrika kıtası mirasının zenginliğinin gelecek nesiller için korunması gerekmektedir ancak Dünya Miras Listesindeki Miras Alanlarının sadece %12’sinin Afrika olduğu ve bunların da yarısının Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesinde olduğu düşünülünce durum vehameti gözler önüne serilmektedir.

Afrika ile uzun yıllardır işbirliği çalışmaları sürdüren UNESCO, söz konusu işbirliği çalışmalarını her zaman temel önceliği olarak tanımlamıştır. Bu kapsamda 2014-2021 orta vadeli dönemi için Üye Devletler tarafından kabul edilen iki küresel öncelikten biri Afrika Önceliği olmuştur. Üye Devletlerle yapılan istişarelere ve alınan kararlara göre oluşturulan UNESCO'nun Afrika'ya yönelik eyleminin, 2014-2021 orta vadeli dönemi boyunca iki temel alana odaklanması planlanmaktadır:

  • Kapsayıcı, barışçıl ve dirençli toplumlar oluşturarak barışı inşa etmek,
  • Yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir kalkınma için kurumsal kapasitelerin oluşturulması.

UNESCO'nun, Afrika’da gelişimi desteklemek ve ilgili kapasitelerin inşası için bilim, teknoloji ve inovasyonu kullanarak, eğitimin kalitesini, eşitliğini ve anlamını artırarak, kültür ve kalkınma için miras ve yaratıcı endüstrileri seferber ederek, ifade özgürlüğünü teşvik ederek ve kalkınma, cinsiyet eşitliği ve barış ve vatandaşlık eğitimi için Bilgi ve İletişim Teknolojilerini kullanarak bölgedeki kalıcı barışı inşa etmek, yoksulluğu ortadan kaldırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı kapsamlı şekilde gerçekleştirmek için daha güçlü ve odaklı bir strateji uygulaması beklenmektedir.

Afrika Önceliği için Uygulama Stratejisi ve altı amiral gemisi programın uygulanması için UNESCO 37. Genel Konferansında bir eylem planı kabul edilmiştir. Söz konusu Uygulama Stratejisi, "kendi vatandaşları tarafından yönlendirilen ve küresel alanda dinamik bir güç temsil eden entegre, refah ve barışçıl bir Afrika" yaratmayı önemseyen Afrika Birliği Vizyonuna dayanmaktadır. Ayrıca Uygulama Stratejisi, Afrika Önceliğiyle uyumlu olacak şekilde UNESCO'nun tüm eylemlerini yönlendirmekte ve özellikle Üye Devletler tarafından tavsiye edilen ve Afrika Önceliği tanımını genişleten altı "amiral gemisi program" kapsamında hareket etmektedir. Söz konusu altı amiral gemisi program, geniş sektörler arası çalışma üzerinde tanımlanmış ve UNESCO program ve bütçesine yerleştirilmiştir.

 

Afrika, Küresel Öncelik olarak, eğitim, bilim, kültür, iletişim ve enformasyon ile ilgili program, Afrika ülkeleri üzerinde özel bir odaklanma ile uygulanacaktır.

 

            Eğitim bölgenin kalkınması için temel anahtar görevi görmektedir. Dakar ve Senegal Bölgesel Ofisi ve Sahra altı ülkelerdeki UNESCO'yu temsil eden diğer 15 saha ofisi, Afrika hükümetlerinin ve kalkınma ortaklarının öncelikleri arasında eğitimin sürdürülmesini sağlamak için çalışmaktadırlar.

            Afrika’da Temel Program Eylemleri üç stratejik hedefe dayanmaktadır:

  • bilim ve teknolojinin gelişmesine izin verecek bir ortam yaratmak
  • bilim, mühendislik ve teknoloji alanlarında insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi
  • yoksulluk ve çevre sorunlarını ele almak için bilimsel bilginin uygulanmasını kolaylaştırmak.

Bu amaçla, bölgedeki tüm eylemlerin politika oluşturma veya gözden geçirme ve insan kaynakları kapasitesini geliştirme için teknik yardım içermesi planlanmaktadır. Bölgesel düzeyde, önceliklerin belirlenmesi, Afrika Birliği Bilim ve Teknoloji Konsolide Eylem Planı ve Afrika Birliği Çevre Eylem Planı da dâhil olmak üzere çeşitli belgeler tarafından yönlendirilmektedir.

UNESCO, sosyal ve beşeri bilimler sektöründe, özellikle insan hakları, yoksulluğun ortadan kaldırılması, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği, gençliğin güçlenmesi, göç ve bölgesel entegrasyon dahil olmak üzere toplumsal dönüşümler için Afrika Üye Devletlerini politikalar geliştirmeye destek vermeye odaklanmaktadır. Sosyal Dönüşümlerin Yönetimi (MOST) programı kapsamında, MOST Ulusal Komitelerinin oluşturulması ve UNESCO Sandalyeleri ile ulusal ve bölgesel araştırma ağlarının katılımı üzerinde durulmaktadır.

Kültür olmadan hiçbir gelişmenin sürdürülebilirliğinin sağlanamayacağının bilincinde olan UNESCO, zengin ve çeşitli kültürlerin büyük potansiyelini ortaya çıkarmak için tüm kıtadaki tüm üye ülkelerle birlikte çalışmaktadır. Bunu, UNESCO Kültür Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararlarının uygulanmasını, kültürel çeşitliliğe saygı duyan ortak değerler ve karşılıklı taahhütler üzerine kurulan uluslararası işbirliği ve diyalog için benzersiz bir küresel platform olarak destekleyerek gerçekleştirmektedir. Kültürel kimliklere saygı ve mirasın etkili bir şekilde korunması, korunması ve geliştirilmesini sağlamak için gerekli kurumsal ve mesleki kapasitelerin yanı sıra, büyüme politikaları ve güçlendirme politikaları üzerinde durulmakta ve kültürel ve yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesi vurgulanmaktadır. Bu kapsamda Uluslararası Afrika Kökenliler için On Yıl (2015-2024), tarihsel süreçte önyargı, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele çabalarını güçlendirmek ve uzlaşmayı ve birlikte yaşamanın yeni yollarını teşvik etmek için bir fırsat olarak sunulmaktadır. UNESCO on yıl boyunca, "Afrika'nın Genel Tarihinin Pedagojik Kullanımı" başlıklı projesiyle Afrika Tarihi'ne yeni kavrayışlar kazandırmaya ve Afrika Birliği Üyesi Devletlerde Afrika tarihi öğretmenin yenilenmesini teşvik etmeye devam edecektir.

UNESCO'nun Afrika'daki iletişim ve bilgi alanındaki eylemleri, Bilgi Toplumu Üzerine Dünya Zirvesi, Afrika Birliği ve NEPAD'ın öncelikleri arasında yer almaktadır; bunlara, Bilgi Ekonomisi için Afrika Bölgesel Eylem Planı (ARAKPE) dâhil olmak üzere, 2015 yılına kadar Bilgi ve İletişim Teknolojileri hizmetleri ve başvurularından tam olarak faydalanan bölge ve Eylül 2008'de Burkina Faso'da kabul edilen "Afrika'da Medya Geliştirme için Yol Haritası" başlıklı bir rapor düzenlemiştir.

UNESCO'nun Afrika'daki geniş bir paydaş grupla çalışması, bölgesel ve uluslararası düzeyde Güney-Güney ve Kuzey-Güney-Güney arasındaki işbirliğini teşvik eden 2030 Gündemi'nin uygulanması için önemli bir karşılaştırma avantajı olacaktır.