UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi

2003 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Logo Kullanımı

Sözleşme logosu her zaman için UNESCO logosu ile birlikte kullanılır. Logonun ayrı kullanımı mümkün değildir. 

Sözleşmenin logosunun kullanımına ilişkin kurallar Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Uygulama Yönergesi ile UNESCO İsmi, Kısaltması, Logosu ve İnternet Alanlarının Kullanım Yönetmeliği tarafından yönetilir.  

Uygulama Yönergesinin logo kullanımına ilişkin esasları içeren bölümü olan Kısım IV.2 (ChapterIV.2, http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001528/152885e.pdf) 2010 yılı Haziran ayında Sözleşmeye Taraf Devletler Genel Kurulunca kabul edilmiştir. Yönergenin UNESCO İsmi, Kısaltması, Logosu ve İnternet Alanlarının Kullanım Yönetmeliği (http://unesco.org.tr/dokumanlar/duyurular/tercume.pdf) ise UNESCO Genel Konferansı tarafından 2007 yılında kabul edilmiştir.

Genel Prensipler

 • Logo başvurusu yapılırken değerlendirilecek temel iki kriter şunlardır:
  • Sözleşmenin amaç ve hedefleriyle başvurunun ilgisi ve bunların gerçekleştirilmesine katkısı
  • Sözleşmenin prensiplerine uygunluk
 • Sözleşmenin logosunun kullanımı patronaj, sözleşmeye bağlı düzenlemeler ve ortaklıklar gibi başlıklar altında tanınabilmektedir.
 • Patronaj; belirli bir etkinlik için tanınabilir. Bu etkinlikler somut olmayan kültürel mirasın uygulaması olan ve kâr amacı gütmeyen performans, sinematografik çalışmalar ve diğer görsel işitsel ürünler, yayınlar, kongreler, toplantılar ve konferanslar, ödül törenleri, diğer ulusal ve uluslararası etkinlikler ve çalışmalar olabilir. 

Patronajla logo kullanım izni ancak kısıtlı bir süre için belirli bir etkinliğe tanınabilir. Patronajla logo kullanım izni Genel Direktör tarafından etkinliğin ilk gününden en az 3 ay önce talep edilmelidir. Patronajla logo kullanım izni münhasıran Genel Direktörce yazılı olarak verilebilir. 

Patronaj yoluyla logo kullanım izni aşağıdaki kriterlerin sağlanmasıyla verilebilir:

 Etki: somut olmayan kültürel mirasın korunmasına gerçekten etki ve katkı yapması ve Sözleşmenin görünürlüğünü önemli düzeyde teşvik etmesi muhtemel sıra dışı nitelikte etkinliklere logo verilebilir. 

Güvenilirlik: etkinliğin yöneticilerine (profesyonel deneyim, tanınırlık, referanslar, tavsiye mektupları, yasal ve finansal garantiler) ve faaliyete ilişkin (politik, yasal, finansal ve teknik fizibilite) uygun ve geçerli güvencelerin edinilmiş olması gereklidir.

Patronajla logo kullanım başvuruları aşağıdaki 8 adım uygulanarak gerçekleştirilmelidir:

 1. Süre sınırı belli ve patronaj başvurusuna uygun bir faaliyet, etkinlik veya çalışma için başvuru yaptığınızdan emin olun.
 2. Sözleşmenin logosunun kullanılması için etkinliğin gerçekleşeceği ülkenin Millî Komisyonuna başvurduğunuzdan ve danıştığınızdan emin olun. 

Hangi kurum veya kuruluş için olursa olsun, başvurunun ilk şartı UNESCO Millî Komisyonuyla irtibata geçmektir. Millî Komisyon aşağıdaki konularda tavsiyelerde bulunacaktır:

  • Başvurunun genel olarak kabul edilebilirliği
  • Başvurunun UNESCO Sekretaryasına sunulup sunulmayacağı
 1. İlgili bilginin verilerek Patronaj Başvuru Formunun doldurulması

Başvuru formu İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde doldurulmalıdır. 

 1. Ulusal düzeyde bir etkinlik için Millî Komisyonun onayının alınması garanti edilmelidir. 

Her ulusal etkinlik için başvurunuzun Millî Komisyon tarafından benimsenmesi gereklidir. Formu doldurduktan sonra lütfen UNESCO Millî Komisyonuna gönderin. Bölgesel ve uluslararası düzeyde etkinlikler her zaman onayı gerektirmeyebilir ancak başvurunun güvence altına alınması için faydalı olabilir.

 1. Başvurunun UNESCO Sekretaryasına gönderilmesi

Doldurulan ve UNESCO Millî Komisyonunun onayını içerir başvuru formu doğrudan veya bahse konu UNESCO Millî Komisyonu aracılığıyla gönderilebilir. 

Lütfen tüm başvuruların UNESCO Genel Direktörüne muhatap yazılması gerektiğini ve etkinliğin başlayacağı günden en az üç ay önce gönderilmiş olması gerektiğini unutmayın. Başvuru formları üst yazıyla aşağıdaki adrese gönderilebilir:

 

Office of the Director-General 

UNESCO 

7, place de Fontenoy 

F-75352 Paris 07 SP 

France

 

Doldurulmuş formların etkinlikle ilgili bilgiler, etkinlik düzeni, tüm basılı ve görsel işitsel materyalin örnekleri (sinematografik çalışmalar, kitaplar, afişler, posterler, davetiyeler vb. ), reklam materyalleriyle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

 1. UNESCO’nun cevabının alınması

Başvurunun kabulü durumunda durum UNESCO Sekretaryasının resmî mektubuyla bildirecek ve logonun kullanımına ilişkin genel kurallar bu mektupta aktarılacaktır. 

Başvurunun reddi durumunda, başvuru sahibi UNESCO Sekretaryasından başvurunun neden kabul edilmediğine ilişkin bilgi içeren bir mektup alacaktır.

 

 1. 2003 Sözleşmesi Logosunun elektronik ortamda alınması
 1. UNESCO’ya raporlama

Logo kullanım iznin patronajla verilmesinin temel nedeni Sözleşmenin etki ve bilirlik alanının genişletilmesidir. Etkinliğin sonunda başvuru sahipleri etkinliğin ulaştığı alan, görünürlüğü ve etkisini değerlendiren bir rapor sunmalıdır. Bu rapora logonun kullanıldığı tüm materyal ve belgelerin örnekleri ek yapılmalıdır.

Raporun orijinali aşağıdaki adrese,  bir kopyası ilgili Millî Komisyona gönderilmelidir:

Intangible Cultural Heritage Section, 

UNESCO

7, place de Fontenoy

75352 Paris 07 France

Tel: +33 (0)1 45 68 43 95

Fax: +33 (0)1 45 68 57 52

E-mail: ICH-emblem@unesco.org

 8 adimla ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00402   

 

   • Topluluklar, gruplar ve uygulanabildiği durumlarda bireyler İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi ve Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine kayıtlı unsurları korumak ve teşvik etmek için yukarıda anılan çerçeveye uygun etkinlik gerçekleştirmeleri ve logo başvuruları teşvik edilmektedir. 
   • Sözleşmeye bağlı düzenlemeler, UNESCO ile başka bir kurum arasında ortaklık çerçevesinde ortak yayın ve ortak üretim ve benzeri konularda gerçekleştirilebilir.

 

Sözleşmenin Uygulama Yönergesinde belirlenmiş koşullar altında bazı durumlarda Sözleşme logosunun tanınması mümkün olabilmektedir. Bu düzenlemeler istisnai olarak gerçekleşmekte ve koşulları özel olarak belirlenmektedir.

Ticari Kullanım: sözleşmenin logosunu taşıyan mal ve hizmetlerin kâr sağlayıcı şekilde satılması “ticari kullanım”  olarak görülmektedir. Her tür ticari kullanım Genel Direktörün belirli bir sözleşme çerçevesinde, anılan sözleşmeye bağlı düzenlemelerle tanıdığı özel izniyle açıkça tanınmış olmalıdır. 

Ticari kullanımın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı bir unsurla doğrudan bağlantılı olması durumunda Genel Direktör iznini ilgili taraf devlete/devletlere danıştıktan sonra tanıyabilir.

Yukarıda anılan koşullarla ticari kullanıma izin verilmesi durumunda bu kullanımdan kazanılan kârın adil paylaşımla sözleşme çerçevesinde Somut Olmayan Kültürel Miras Fonuna aktarılmasını temin eder. 

 

Sözleşmeye bağlı düzenlemeler hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00403   

 Genel Olarak Logo kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00363