UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Sözleşmeler

Sporda Dopinge Karşi Uluslararasi Sözleşme

Paris, 19 Ekim 2005

Bundan sonra UNESCO olarak bahsi geçecek, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı'nın, 33. oturumu

için 3-21 Ekim 2005 tarihlerinde Paris'te toplanan Genel Konferansı,

UNESCO'nun amacının, eğitim, bilim ve kültür yoluyla ülkeler arası işbirliğini güçlendirerek barış ve güvenliğe

katkı sağlamak olduğunu gözönüne alarak,

İnsan haklarına ilişkin mevcut uluslararası belgelere atıfta bulunarak,

3 Kasım 2003'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından onaylanan, sporun eğitim, sağlık, gelişim ve barışı

güçlendirmek için bir araç olarak kullanılacağına ilişkin 58/5 nolu kararın özellikle 7. paragrafının farkında olarak,

Sağlığın korunması, ahlaki, kültürel ve fiziksel eğitim ile uluslararası anlayış ve barışın güçlendirilmesinde sporun

önemli rol oynadığının bilincinde olarak,

Sporda dopingin önlenmesine yönelik uluslararası işbirliğinin teşvik ve koordine edilmesine duyulan ihtiyacı

kaydederek,

Sporcuların doping kullanmalarından ve bunun, onların sağlıkları, dürüst yarışma ilkesi, hilenin ortadan kaldırılması

ve sporun geleceği üzerindeki sonuçlarından kaygı duyarak,

Dopingin, UNESCO Beden Eğitimi ve Spor Uluslararası Antlaşması ve Olimpik Antlaşmada ifade edilmiş olan etik

prensipler ve eğitsel değerleri riske attığını dikkate alarak,

Avrupa Konseyi çerçevesinde kabul edilen Anti-Doping Sözleşmesi ve Ek Protokolün, ulusal antidopingpolitikalarının

ve uluslararası işbirliğinin temelini oluşturan uluslararası kamu hukukunun araçları olduklarını

hatırlayarak,

UNESCO tarafından 1988'de Moskova'da, 1999'da Punta del Este'de ve 2004'te Atina'da organize edilen ikinci,

üçüncü ve dördüncü Uluslararası Spor Bakanları ve Üst Düzey Yetkililer Konferanslarında onaylanan doping tavsiye

kararları ile 2003'deki 32. Oturumunda UNESCO Genel Konferansı tarafından onaylanan 32 C/ Karar 9'u hatırlayarak,

5 Mart 2003’de Kopenhag'daki Sporda Doping konulu Dünya Konferansında Dünya Anti-Doping Ajansı tarafından

onaylanan Dünya Anti-Doping Yasasını ve Sporda Anti-Doping konulu Kopenhag Deklarasyonunu akılda tutarak,

Seçkin sporcuların gençlik üzerinde oluşturduğu etkiyi de akılda tutarak,

Doping tespitini geliştirme hedeflerine uygun olarak araştırmaların yürütülmesi, geliştirilmesi ve tedbir stratejilerinin

en etkin hale gelmesi için doping kullanmayı etkileyen faktörlerin iyi anlaşılmasının gerekliliğinin farkında olarak,

Dopingi önlemede, sporcuların süregelen eğitimi, sporcu destek personeli ve toplumun büyük kesiminin oynadığı

önemli rolünün de farkında olarak,

Anti-doping programlarının uygulanması için Taraf Devletlerin kapasitelerinin oluşturulmasına duyulan ihtiyacı

akılda tutarak,

Spordan sorumlu kamusal yetkililer ve kuruluşlarının, spor müsabakalarında sporcu sağlığını koruma, dürüst yarışma

ilkesine dayanarak doğru uygulamalar ile sporda dopingi önleme ve mücadele etme konularında büyük sorumlulukları

olduğunun farkında olarak,

Bu amaçla yetkililerin ve kurumların ortak çalışmalarının şart olduğunu ve her seviyede bağımsızlık ve şeffaflığın

sağlanması gerektiğini kabul ederek,

Sporda dopingin önlenmesine yönelik ilave ve daha güçlü işbirliği faaliyetleri yapmaya kararlı olarak,

Sporda dopingin önlenmesinin, anti-doping standartlarının ve uygulamalarının sürekli uyumu ile ulusal ve

uluslararası düzeydeki işbirliğine bağlı olduğunu kabul ederek,

Bu Sözleşmeyi 2005 Ekim ayının ondokuzuncu günü onaylamıştır.

I. Kapsam

Madde 1 - Sözleşmenin Amacı

Bu Sözleşmenin amacı, UNESCO'nun beden eğitimi ve spor alanında faaliyetlerinin program ve stratejisi

çerçevesinde, sporda dopingin yok edilmesine yönelik dopingle mücadeleye ve önlenmesine katkı sağlamaktır.

Madde 2 - Tanımlar

Bu tanımlar Dünya Anti-Doping Yasası metni çerçevesinde yorumlanmalıdır. Ancak, uyuşmazlık durumunda

Sözleşme Şartları geçerli olacaktır.

Bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda;

1. "Akrediteli doping kontrol laboratuarları", Dünya Anti-Doping Ajansı tarafından akredite edilmiş laboratuarlar

anlamına gelir.

2. "Anti-Doping Kuruluşu", doping kontrolü sürecinin herhangi bir aşamasının uygulanmasından sorumlu birimdir.

Buna örneğin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Paralimpik Komite ve kendi müsabakalarında test uygulayan

diğer büyük müsabaka organizasyonları ile Dünya Anti-Doping Ajansı, uluslararası federasyonlar ve

ulusal doping kuruluşları dahildir.

3. Sporda "Anti-doping kural ihlali", aşağıdakilerden biri ya da bir kaçı anlamına gelir:

a. sporcunun vücut numunesinde yasaklı madde, metaboliti ya da belirleyicisinin bulunması;

b. yasaklı madde veya yasaklı yöntem kullanmak ya da kullanmaya teşebbüs etmek;

c. mevcut anti-doping kuralları uyarınca şahsına tebliğ edildikten sonra numune vermeyi, herhangi haklı bir gerekçe

göstermeksizin reddetme ya da numune vermekten kaçma;

d. sporcunun bulunduğu yerin bilgilerini vermeme ya da makul kurallara dayalı olarak

deklare edilmiş testlere girmeme gibi durumlar dahil olmak üzere, sporcunun yarışma dışı testine ilişkin uygulamadaki

gerekliliklerin yerine getirilmemesi;

e. doping kontrolünün herhangi bir bölümüne müdahale etme ya da müdahaleye teşebbüs etme

f. yasaklı madde ya da yöntem bulundurma;

g. herhangi yasaklı yöntem ya da maddeyi alıp verme;

h. herhangi bir sporcuya yasaklı madde uygulama ya da uygulamaya çalışma, destekleme, teşvik etme, yardım etme,

suçu örtbas etme ya da anti-doping kural ihlali veya teşebbüsü içeren diğer tüm suç ortaklığı.

4. "Sporcu", doping kontrolü amacı doğrultusunda, Taraf Devletlerce kabul edilmiş ve her bir ulusal anti-doping

kuruluşu tarafından tanımlandığı şekli ile ulusal ya da uluslararası düzeyde herhangi bir müsabakaya katılmış olan kişi veya

Taraf Devletlerce kabul edilen daha düşük düzeydeki bir spor müsabakası ya da faaliyetine katılan kişidir. Eğitim amaçlı

programlar için "sporcu" kendi spor kurumu denetiminde bir spor faaliyetine katılan kişi anlamına gelir.

5. "Sporcu destek personeli", sporcunun yanında sporcuyu yarışmaya hazırlayan ya da onunla yarışmaya katılan

herhangi antrenör, idareci, temsilci, takım personeli, resmi görevli, tıbbi ya da para medikal personel anlamına gelir.

6. "Yasa" Dünya Anti-Doping Ajansı tarafından 5 Mart 2003 tarihinde Kopenhag'da onaylanan ve bu Sözleşmenin

Ek-1’i (Annex-1) olan Dünya Anti-Doping Yasası’dır.

7. "Yarışma" tek bir yarış, maç ya da oyundur.

8. "Doping kontrolü", test dağıtım planı, numune alımı, numunenin korunması, laboratuar analizi, sonuç çıkarma,

duruşmalar ve itirazlar sürecidir.

9. "Sporda doping", anti-doping kural ihlalinin ortaya çıkmasıdır.

10. "Tam yetkili doping kontrol ekipleri", ulusal ve uluslararası anti-doping kuruluşları yetkisinde çalışan doping

kontrol ekipleridir.

11. "Yarışma-içi" test, yarışma-içi ve yarışma-dışı testleri ayırt etmek amacı ile kullanılır. Aksi şart koşulmadığı

sürece, uluslararası federasyonun ya da diğer ilgili anti-doping kuruluşunun kuralları doğrultusunda yapılır, belirli bir

yarışmada bir sporcunun seçilerek teste alınmasıdır.

12. "Laboratuarlar için Uluslararası Standartlar", bu Sözleşmenin İlave-2 (Appendix-2) bölümünde açıklanan

standartlardır.

13. "Test için Uluslararası Standartlar", bu Sözleşmenin İlave-3 (Appendix-3) bölümünde açıklanan standartlardır.

14. "Önceden bildirilmeksizin" , sporcuya önceden bildirilmeden yapılan doping kontrolü şeklidir. Doping

kontrolüne alınacağı bildirildikten itibaren numune alımı işlemi sona erene kadar sporcuya bir refakatçi eşlik eder.

15. "Olimpik Hareket", Olimpik Antlaşma tarafından yönlendirilmeyi kabul eden, Uluslararası Olimpik Komitenin

yetkisini tanıyan ve Uluslararası Olimpik Komite tarafından tanınan tüm kurum ve kuruluşların yanı sıra, Olimpik Oyunlar

programındaki uluslararası spor federasyonları, Milli Olimpiyat Komiteleri, Olimpik Oyunlar Organizasyon Komiteleri,

sporcular, hakemler, federasyonlar ve kulüplerdir.

16. "Yarışma-dışı", yarışma esnasında gerçekleştirilmeyen tüm kontrolleri kapsar.

17. "Yasaklı Liste", bu Sözleşmenin Ek-1'inde (Annex-1) bulunur ve yasaklı madde ve yöntemleri gösterir.

18. "Yasaklı yöntem", bu Sözleşmenin Ek-1'inde (Annex-1) yer alan yasaklı listede açıklanan herhangi yöntem

anlamına gelir.

19. "Yasaklı madde", Sözleşmenin Ek-1'inde (Annex-1) yer alan yasaklı listede açıklanan herhangi madde anlamına

gelir.

20. "Spor Kurumu", bir ya da daha fazla spor branşını yöneten birim olarak hizmet veren kuruma denir.

21. "Tedavi amaçlı kullanım ayrıcalığı izni vermek için standartlar", bu Sözleşmenin Ek-2 (Annex-2) bölümünde

açıklanan standartlardır.

22. "Test etme", doping kontrol sürecinin aşamalarıdır. Buna, testin dağıtımı, planlaması, numune alımı, numune

muhafazası ve numunenin laboratuara transferi dahildir.

23. "Tedavi amaçlı kullanım ayrıcalığı", tedavi amaçlı kullanım ayrıcalığı verme standartlarına uygun olarak verilmiş

ayrıcalıktır.

24. "Kullanım", herhangi bir yasaklı madde veya metodun uygulanması, yutulması, enjekte edilmesi ya da

tüketilmesi anlamına gelir.

25. "Dünya Anti-Doping Ajansı" (WADA), 10 Kasım 1999'da İsviçre kanunlarına göre kurulmuş olan bir kuruluştur.

Madde 3 - Sözleşmenin amaçlarına ulaşmayı sağlayacak araçlar

Sözleşmenin amacına ulaşmasını sağlamak için Taraf Devletler aşağıdakileri üstlenirler:

a. Ulusal ve uluslararası düzeyde Yasa'nın prensiplerine uygun tedbirleri onaylamak;

b. Sporcu ve spor etiğini korumak ve araştırma sonuçlarını paylaşmak adına her türlü uluslararası işbirliğini teşvik

etmek;

c. Sporda dopinge karşı mücadelede, özellikle Dünya Anti-Doping Ajansı ile beraber, Taraf Devletler ve önde gelen

kurumlar arasında uluslararası işbirliğinin gelişmesini desteklemek

Madde 4 - Sözleşme ile Yasa Arasındaki Bağlantı

1. Sporda doping ile mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde uygulamanın koordine edilmesi için, Taraf Devletler,

Sözleşmenin 5. maddesinin mümkün kıldığı tedbirlere temel oluşturan Yasa'nın prensiplerini benimsemelidirler. Sözleşmenin

hiçbir maddesi, Taraf Devletlerin Yasa'ya uygun olarak ek tedbirler uygulamasını engellemez.

2. Yasa ve İlave (Appendices) 2 ve 3'ün son versiyonları, bilgilendirme amaçlı olarak yeniden düzenlenmiştir ve

Sözleşmenin tamamlayıcı unsurları değildirler. Bu tür İlaveler (Appendices), Taraf Devletler için uluslararası hukuk altında

bağlayıcı zorunluluklar yaratmazlar.

3. Ekler (Annexes), bu Sözleşmenin tamamlayıcı unsurlarıdır.

Madde 5 - Sözleşmenin amacına ulaşmasını sağlamak için tedbirler

Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye dahil olan zorunluluklara bağlı kalır iken, gerekli tedbirleri uygulama

sorumluluğunu da üstlenir. Bu tedbirler, yasalar, kurallar, politikalar ya da idari uygulamaları içerir.

Madde 6 - Diğer uluslararası aracılar ile bağlantılar

Bu Sözleşme, Sözleşmenin amaçlarına uygun olmak kaydıyla, Taraf Devletlerin önceden imzalamış oldukları diğer

anlaşmalardan dolayı ortaya çıkan hak ve zorunluluklarını değiştirmez. Bu durum, Taraf Devletlerin bu Sözleşme altındaki

zorunluluklarından doğan hak veya performanslarını kullanmalarını da engellemez.

II. Ulusal düzeyde anti-doping faaliyetleri

Madde 7 - İç Koordinasyon

Taraf Devletler, bu Sözleşmenin uygulanmasını özellikle iç koordinasyon yoluyla sağlayacaklardır. Bu Sözleşme

altındaki yükümlülükleri yerine getirmek üzere Taraf Devletler, spor yetkilileri ve kurumlarının yanı sıra antidopingkuruluşlarından

destek alabilirler.

Madde 8 - Sporda yasaklı madde veya yöntemlerin edinimini ve kullanımını kısıtlama

1. Taraf Devletler, "tedavi amaçlı kullanım ayrıcalığı”na dayalı kullanım hariç, yasaklı madde ve yöntemlerin

sporcular tarafından edinimini ve kullanımını engellemek için mümkün olan tedbirleri almalıdırlar. Bunlar, yasaklı

madde/yöntemin sporcuya ulaştırılması ve sporcuya ulaşana kadar üretimi, dolaşımı, ithalatı, dağıtımı ve satışını engelleyen

tedbirlerdir.

2. Taraf Devletler, uygun görüldüğünde, "tedavi amaçlı kullanım ayrıcalığı”na dayalı kullanım hariç, sporcuların

yasaklı madde veya yöntemleri bulundurma ve kullanmalarını engelleyecek tedbirleri almaları için yasalar dahilinde ilgili

birimleri teşvik edeceklerdir.

3. Bu Sözleşme uyarınca alınmış olan hiçbir tedbir, normalde sporda yasak ya da kontrollü madde ve yöntemlerin

yasal amaçlar için kullanılmasını engellemez.

Madde 9 - Sporcu destek personeline karşı alınan tedbirler

Taraf Devletler, anti-doping kural ihlali yapan ya da sporda doping ile bağlantılı herhangi bir suç işleyen sporcu

destek personeline verilen cezalar ya da yaptırımlar dahil, tüm tedbirleri uygulamak için spor kurumları ve anti-doping

kuruluşlarını teşvik etmeli ya da tedbirler almalıdır.

Madde 10- Gıda Takviyeleri

Taraf Devletler, mümkün olduğu kadar, gıda takviyelerinin üretici ve dağıtıcılarını, bu gıdaların üretimi ve

dağıtımında en iyi uygulamaları icra etmeleri için teşvik ederler. Buna, maddelerin analitik oluşumu ve nitelik garantisi

hususunda bilgilendirme dahildir.

Madde 11 - Mali tedbirler

Taraf Devletler, uygun/gerekli görüldüğünde;

a. tüm spor branşlarını, ulusal test programı ile desteklemek için ilgili bütçelerinden fon sağlarlar, ya da spor

kurumları veya anti-doping kuruluşlarına doping kontrollerini finanse etmek hususunda direk katkı veya teşvik sağlarlar ya

da bu kurum/kuruluşlara verilen katkı veya teşvik miktarlarını belirlerken, bu tür kontrollerin masraflarını da göz önüne

almak kaydıyla destek sağlarlar;

b. anti-doping kural ihlali sonucunda men edilmiş ferdi sporcu ya da sporcu destek personelinin, men edilmiş

oldukları süre boyunca, spor bağlantılı mali destekten de men edilmeleri için gerekli adımları atarlar;

c. Yasa'ya uymayan veya Yasa’ya uygun olarak onaylanmış anti-doping uygulamalarına uymayan herhangi spor

kurumu ya da anti-doping kuruluşunu, spor bağlantılı bir kısım ya da tüm mali destekten mahrum ederler.

Madde 12- Doping kontrolünü kolaylaştıran tedbirler

Taraf Devletler, uygun/gerekli görüldüğünde;

a. spor kurumları ve anti-doping kuruluşlarını kendi yetkilerindeki doping kontrollerini Yasa'ya uygun olarak

yapmaları için teşvik eder, kolaylık sağlarlar. Bu kontrollere, habersiz, yarışma dışı ve yarışma içi kontroller dahildir;

b. başka ülkelerden tam yetkili doping kontrol ekipleri tarafından üyelerinin test edilebilmelerini sağlayacak

anlaşmaların, spor kurumları ve anti-doping kuruluşları tarafından müzakere edilmelerini teşvik eder ve kolaylaştırırlar;

c. spor kurumları ve anti-doping kuruluşlarının, kendi yetkilerinde doping kontrol analizi yapmak amacı ile,

akrediteli bir doping kontrol laboratuarı olanağı sağlamalarına destek olurlar.

III. Uluslararası İşbirliği

Madde 13 - Spor kurumları ve anti-doping kuruluşları arasında işbirliği

Taraf Devletler, bu Sözleşmenin amacına uluslararası düzeyde ulaşılması için, kendi ya da diğer Taraf Devletlerin

yetkisinde anti-doping kuruluşları, yerel yetkililer ve spor kurumları arasında işbirliğini teşvik edeceklerdir.

Madde 14 - Dünya Anti-Doping Ajansının misyonunu destekleme

Taraf Devletler, dopinge karşı uluslararası mücadelede, Dünya Anti-Doping Ajansının önemli misyonunu

desteklerler.

Madde 15 - Dünya Anti-Doping Ajansının eşit fon dağıtımı

Taraf Devletler, yerel yetkililer ve Olimpik Hareket tarafından oluşturulan Dünya Anti-Doping Ajansının onaylı

yıllık esas/çekirdek bütçesinin eşit dağılım prensibini desteklerler.

Madde 16- Doping kontrolünde uluslararası işbirliği

Sporda dopinge karşı mücadelenin, yalnızca sporcuların habersiz test edilmesi ve analiz için zamanında

laboratuarlara gönderilmesi ile mümkün olabileceğinin farkına varan Taraf Devletler, uygun/gerekli görüldüğünde ve iç

hukuk ve prosedürlerine uyuyorsa:

a. Yasa'ya ve ilgili ev sahibi ülke yasalarına uygun şekilde davranarak, kendi sınırlarında ya da dışarıda, sporcuları

üzerinde yarışma içi veya yarışma dışı test yapılması konusunda WADA ve anti-doping kuruluşlarının görevlerini

rahatlatacaklardır;

b. doping kontrolü faaliyetlerini yürütürken, tam yetkili doping kontrol ekiplerinin bir ülkeden diğerine geçişte

zamanında hareket etmelerini kolaylaştıracaklardır;

c. numunelerin, ülkeler arası zamanında yüklenmesi ya da taşınmasında güvenlik ve bütünlüğün sağlanması için

işbirliği yapacaklardır;

d. çeşitli anti-doping kuruluşları tarafından yürütülen doping kontrollerini uluslararası işbirliği içinde

destekleyeceklerdir ve bu bağlamda WADA ile işbirliği içinde olacaklardır;

e. kendi ve diğer Taraf Devletlerin yasaları doğrultusunda, doping kontrolü laboratuarları arasında işbirliğini

güçlendireceklerdir. Özellikle, akrediteli doping kontrol laboratuarlarına sahip Taraf Devletler kendi yetkilerinde, talep

geldiği takdirde, diğer Taraf Devletleri, laboratuarlarını açmak üzere deneyim, beceri ve teknik açısından desteklemelidirler;

f. Yasa'ya uygun olarak, belirli anti-doping kuruluşları arasında karşılıklı test düzenlemelerini teşvik edecek ve

destekleyeceklerdir;

g. tüm anti-doping kuruluşlarının Yasa'ya uygun olarak uyguladıkları, spor cezaları dahil, doping kontrolü

prosedürleri ve test sonuçları değerlendirmesini ortak olarak tanıyacaklardır.

Madde 17- Gönüllü Katılım Fonu

1. Bundan sonra "Gönüllü Katılım Fonu" olarak bahsi geçecek olan "Sporda dopingin önlenmesi için kullanılacak

fon" kurulmuştur. Gönüllü Katılım Fonu, UNESCO mali kuralları uyarınca oluşturulan yardım fonlarını içerecektir. Taraf

Devletler ve diğer tüm payı olanlar tarafından yapılan katkılar gönüllü olacaktır.

2. "Gönüllü Katılım Fonu"nun kaynakları aşağıdakileri kapsayacaktır:

a. Taraf Devletlerce yapılan katkılar

b. aşağıdakiler tarafından yapılan katkılar, hediyeler, miraslar:

(i) diğer Devletler;

(ii) Birleşmiş Milletler sistemi içindeki organizasyon ve programlar, özellikle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

ve diğer uluslararası organizasyonlar;

(iii) kamu ya da özel kuruluşlar, bireyler;

c. Gönüllü Katılım Fonunun kaynaklarından elde edilecek tüm vadesi gelmiş faizler;

d. Gönüllü Katılım Fonunun yararına organize edilmiş müsabakalardan elde edilen hasılat ve tahsilattan sağlanan

fon;

e. Taraflar Kongresinde hazırlanarak kaleme alınacak Gönüllü Katılım Fonu yönetmeliği dahilindeki diğer kaynaklar.

3. Taraf Devletlerin Gönüllü Katılım Fonuna yaptıkları katkılar, Taraf Devletlerin Dünya Anti-Doping Ajansının

yıllık bütçesine ödedikleri payın yerine geçmeyecektir.

Madde 18 - Gönüllü Katılım Fonunun idaresi ve kullanımı

Gönüllü Katılım Fonunun kaynakları, Taraflar Kongresinde onaylanmış olan faaliyetleri finanse etmek üzere Taraflar

Kongresi tarafından tahsis edilir. Özellikle, Taraf Devletlerin Sözleşme şartlarına ve WADA'nın amaçlarına uygun olarak

anti-doping programlarının desteklenmesi ve Sözleşmenin işlevsel giderlerinin karşılanması amacı ile kullanılacaktır.

Gönüllü Katılım Fonuna yapılan katkılara hiçbir politik, ekonomik ya da benzeri şartlar yüklenemez.

IV. Eğitim ve öğretim

Madde 19 - Genel eğitim ve öğretim prensipleri

1. Taraf Devletler, anti-doping konusunda eğitim ve öğretim programlarını destekleme, planlama ve uygulama

sorumluluğunu kendi imkanları doğrultusunda üstleneceklerdir. Genel olarak spor camiası için bu programlar aşağıdaki

konularda güncel ve doğru bilgileri sağlamalıdır:

a. dopingin sporun etik değerlerine zararı

b. dopingin yaratacağı sağlık sorunları

2. Sporcu ve sporcu destek personeli için, özellikle ön eğitim, eğitim ve öğretim programlarında yukarıdakilere ek

olarak, aşağıdaki konularda güncel ve doğru bilgileri sağlamalıdır:

a. doping kontrol prosedürleri;

b. anti-doping konusunda sporcunun hak ve sorumlulukları. Bunlara, Yasa'ya dair bilgiler, ilgili spor dallarının antidoping

politikaları, anti-doping kuruluşları ve anti-doping kural ihlali yapmanın muhtemel sonuçları dahildir;

c. yasaklı madde ve yöntemlerin listesi ile tedavi amaçlı kullanım ayrıcalıkları;

d. gıda takviyeleri.

Madde 20 - Profesyonel davranış kuralları

Taraf Devletler, ilgili ehil profesyonel federasyon/birlik ve kurumları, Yasa'ya uygun olarak, sporda antidopinglebağlantılı

etik, başarılı uygulamalar ve uygun davranış kurallarının oluşturulması ve yürütülmesi konularında teşvik

edeceklerdir,

Madde 21 - Sporcuların ve sporcu destek personelinin dahil edilmesi

Taraf Devletler, kendi imkanları dahilinde, sporcuların ve sporcu destek personelinin, spor ve diğer ilgili kuruluşların

anti-doping çalışmalarına aktif katılımlarını destekleyecekler ve spor kurumlarını da kendi salahiyetlerinde aynısını yapmaya

teşvik edeceklerdir.

Madde 22 - Spor kurumları ve anti-doping konusunda sürekli eğitim ve öğretim

Taraf Devletler, madde 19'da açıklanan konular dahilinde, sporcuları ve sporcu destek personelini, sürekli eğitim ve

öğretime almaları hususunda spor kurumları ve anti-doping kuruluşlarını teşvik edeceklerdir.

Madde 23 - Eğitim ve öğretimde işbirliği

Taraf Devletler işbirliği içinde olacaklar ve etkin anti-doping programları konusunda birbirleri ve ilgili kurumlar ile,

uygun/gerekli görüldüğünde, bilgi, deneyim ve tecrübelerini paylaşacaklardır.

V. Araştırma

Madde 24 - Anti-doping konusunda araştırmanın teşviki

Taraf Devletler, kendi imkanları doğrultusunda, spor kurumları ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği içinde aşağıdaki

konularda anti-doping araştırmalarını teşvik ederek geliştirme sorumluluğunu üstlenirler;

a. önleme, yöntem tespiti, davranış ve sosyal yönleri, dopingin yaratacağı sağlık sorunları;

b. kişinin karakterini de göz önüne alarak, bilime dayalı psikolojik ve fizyolojik eğitim programları planlamak üzere

yöntem ve araçlar;

c. bilimsel gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan tüm madde ve yöntemlerin kullanımı.

Madde 25 - Anti-doping araştırmasının doğası

Madde 24'de açıklandığı üzere, bir anti-doping araştırması geliştirirken, Taraf Devletler aşağıdakileri garantilerler:

a. araştırma, uluslararası kabul gören etik uygulamalara uymalıdır;

b. araştırma, sporculara yasaklı madde ve yöntem tatbik edilmesini önlemelidir;

c. araştırma ancak, anti-doping araştırması sonuçlarının kötüye kullanımını ya da doping uygulamak üzere

kullanımını engelleyecek yeterli tedbirler alındığı takdirde üstlenilmelidir.

Madde 26 - Anti-doping araştırması sonuçlarının paylaşılması

Ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak Taraf Devletler, uygun/gerekli görüldüğünde, anti-doping araştırma

sonuçlarını diğer Taraf Devletler ve WADA ile paylaşacaklardır.

Madde 27 - Spor bilimi araştırması

Taraf Devletler:

a. bilimsel ve tıbbi kurumların, Yasa'nın prensiplerine uygun olarak spor bilimi araştırması yapmalarını teşvik

ederler;

b. spor kurumları ve sporcu destek personelini, kendi yetkilerinde, Yasa'ya uygun olarak spor bilimi araştırmalarını

uygulamaları için teşvik ederler.

VI. Sözleşmenin uygulanmasının takibi

Madde 28 - Taraflar Kongresi

1. Bu Sözleşme ile Taraflar Kongresi oluşturulmuştur. Taraflar Kongresi, bu Sözleşmenin idari birimi olacaktır.

2. Taraflar Kongresi iki yılda bir olağan oturumunda toplanacaktır. Karar verildiği takdirde ya da Taraf Devletlerin

üçte birinin talebi ile olağanüstü toplanabilir.

3. Her Taraf Devletin Taraflar Kongresinde 1 oy hakkı olacaktır.

4. Taraflar Kongresinin kendi Prosedür Kuralları olacaktır.

Madde 29 - Taraflar Kongresinin danışma kurulu ve gözlemcileri

Dünya Anti-Doping Ajansı, Taraflar Kongresine danışma kurulu olarak davet edilecektir. Uluslararası Olimpiyat

Komitesi, Uluslararası Paralimpik Komite, Avrupa Konseyi ve Beden Eğitimi ve Spor Hükümetlerarası Komitesi (CIGEPS)

gözlemci olarak davet edileceklerdir. Taraflar Kongresi, diğer ilgili organizasyonları da gözlemci olarak davet edebilir.

Madde 30 - Taraflar Kongresinin görevleri

1. Sözleşmenin diğer şartlarında açıklananların yanı sıra, Taraflar Kongresinin görevleri aşağıdaki şekilde olacaktır:

a. Sözleşmenin amaçlarına katkı sağlamak;

b. Dünya Anti-Doping Ajansı ile ilişkileri tartışmak ve Ajansın yıllık çekirdek bütçesine fon sağlama mekanizması

üzerinde çalışmak. Taraf olmayan devletler de tartışmaya davet edilebilirler;

c. Madde 18 uyarınca, Gönüllü Katılım Fonu kaynaklarının kullanımına ilişkin bir planı onaylamak;

d. Taraf Devletlerin, madde 31 uyarınca sunmuş oldukları raporları incelemek;

e. Madde 31 uyarınca, anti-doping sisteminin geliştirilmesi konusunda Sözleşmeye uyulup uyulmadığının takibini

düzenli olarak incelemek. Madde 31'in ötesine geçen her türlü gözlem mekanizması ya da tedbir, madde 17'de açıklandığı

şekliyle Gönüllü Katılım Fonu kanalından mali olarak desteklenecektir;

f. Sözleşmedeki taslak değişiklikleri onaylanmak üzere incelemek;

g. Sözleşme'nin 34.maddesi uyarınca, Dünya Anti-Doping Ajansı tarafından onaylanan Yasaklı Liste ve Tedavi

Amaçlı Kullanım Ayrıcalığı verme hususundaki değişiklikleri onay için incelemek;

h. Bu Sözleşme çerçevesinde, Taraf Devletler ve Dünya Anti-Doping Ajansı arasındaki işbirliğini tanımlamak ve

yürümesini sağlamak;

i. Her oturumunda incelenmek üzere, Dünya Anti-Doping Ajansından, Yasa'nın uygulanmasına ilişkin bir rapor

istemek;

2. Taraflar Kongresi, görevlerini icra ederken, diğer hükümetlerarası birimler ile işbirliği içine girebilir.

Madde 31 - Taraflar Kongresine sunulan ulusal raporlar

Taraf Devletler, her iki yılda bir Taraflar Kongresine, Sekretarya aracılığıyla UNESCO'nun resmi dillerinden birini

kullanarak, bu Sözleşmenin şartlarına uymak amacıyla kendileri tarafından alınmış olan ilgili tedbirler hakkında tüm bilgileri

vereceklerdir.

Madde 32 - Taraflar Kongresi Sekretaryası

1. Taraflar Kongresi Sekretaryası, UNESCO Genel Direktörü tarafından kurulacak/teçhiz edilecektir.

2. Taraflar Kongresinin talebi üzerine UNESCO Genel Direktörü, Taraflar Kongresince karar verildiği şekilde Dünya

Anti-Doping Ajansı hizmetlerini mümkün olan en yaygın şekilde kullanacaktır.

3. Sözleşmeye ilişkin hizmet giderleri için UNESCO bütçesinden fon sağlanacaktır. Bu fon, uygun düzeyde mevcut

kaynaklar, madde 17 altında bahsi geçen Gönüllü Katılım Fonu ya da iki yılda bir belirlenecek şekilde her ikisinden de

sağlanacaktır. Sekretarya için bütçeden ayrılan fon minimal düzeyde olacaktır. Yeterince anlaşılması gereken bir durum

vardır ki; o da, Sözleşmeyi desteklemek için bağışta bulunulmalıdır.

4. Sekretarya, Taraflar Kongresinin dokümantasyonunu hazırlamanın yanı sıra, toplantıların taslak gündemini

hazırlayacak ve kararların uygulanmasını garantileyecektir.

Madde 33 - Değişiklikler

1. Her Taraf Devlet, yazılı olarak UNESCO Genel Direktörüne başvurarak, bu Sözleşmeye dair değişiklikler

yapılmasını talep edebilir. Genel Direktör, bu talebi tüm Taraf Devletlere iletir. Talebin iletildiği tarihten itibaren altı ay

içinde Taraf Devletlerin en az yarısı onayını verirse, Genel Direktör, bu talebi Taraflar Kongresinin bir sonraki oturumunda

gündeme getirir.

2. Değişiklikler, Taraflar Kongresinde mevcut Taraf Devletlerin üçte ikilik oy çoğunluğu ile kabul edilir.

3. Sözleşmeye dair değişiklikler kabul edildikten sonra, onaylama, kabul, tasvip ya da katılmaları için Taraf

Devletlere gönderilir.

4. Onaylama, kabul, tasvip ya da katılma işlemlerini tamamlamış olan Taraf Devletler için bu Sözleşmeye ilişkin

değişiklikler, Taraf Devletlerin üçte ikisi tarafından, bu maddenin 3. paragrafında bahsi geçen belgelerin muhafaza için tevdi

edilmesinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir. Böylece, bir değişikliğe ilişkin onaylama, kabul, tasvip ya da katılma

işlemlerini tamamlayan her Taraf Devlet için söz konusu değişiklik, bahsedilen Taraf Devlet’in onaylama, kabul, tasvip ya da

katılma belgesini muhafaza için tevdi ettiği tarihten üç ay sonra yürürlüğe girecektir.

5. Bu maddenin 4. paragrafı uyarınca değişikliklerin yürürlüğe girmesinden sonra bu Sözleşmeye taraf olan bir

Devlet, farklı bir niyeti olduğunu ifade etmediği sürece:

a. Değişiklik yapılmış şekli ile Sözleşmeye taraf olur

b. Değişiklikleri kabul etmemiş herhangi bir Taraf Devletle ilişkisinde değişmemiş Sözleşmeye taraf olur.

Madde 34 - Sözleşme Ek’ine (Annex) ilişkin özel değişiklik prosedürü

1. Eğer Dünya Anti-Doping Ajansı, Yasaklı Listeyi ya da Tedavi Amaçlı Kullanım Ayrıcalığı verme standartlarını

değiştirirse, UNESCO Genel Direktörüne yazılı olarak bu değişiklikleri bildirir. Genel Direktör bu değişiklikleri,

Sözleşmenin ilgili Ek'i (Annex) için önerilen teklifler olarak Taraf Devletlere derhal bildirir. Ek'e (Annex) ilişkin

değişiklikler, ya Taraflar Kongresinin bir oturumunda ya da yazılı istişare ile onaylanacaktır.

2. Taraf Devletler, ya yazılı istişare durumunda teklif edilen değişikliğe Genel Direktörün bildirisinden sonra 45 gün

içinde yine yazılı olarak itirazda bulunurlar ya da Taraflar Kongresi oturumunda itirazda bulunurlar. Eğer Taraf Devletlerin

üçte ikisi itirazda bulunmazsa, teklif edilen değişiklik Taraf Devletlerce kabul edilmiş sayılır.

3. Taraflar Kongresince onaylanmış olan değişiklikler, Taraf Devletlere Genel Direktör tarafından bildirilir. Herhangi

bir Taraf Devlet bildiriden itibaren 45 gün içinde Genel Direktöre bu değişiklikleri onaylamadığını iletmemişse, değişiklikler

45 gün sonra yürürlüğe girer.

4. Genel Direktöre, onaylanan değişikliği kabul etmediğini bildirmiş olan bir Taraf Devlet, önceki paragraflara

istinaden Ek'in (Annex) değişmemiş haline bağlı kalır.

VII. Nihai şartlar/maddeler

Madde 35 - Federal ya da üniter olmayan anayasal sistemler

Federal ya da üniter olmayan anayasal sisteme sahip Taraf Devletler için aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır:

a. bu Sözleşmenin şartları uyarınca, federal ya da merkezi yasama kuvvetinin yasal yetkisindeki uygulamalar ile

federal ya da merkezi hükümetin yükümlülükleri, federal olmayan Taraf Devletlerinki ile aynı olacaktır;

b. bu Sözleşmenin şartları uyarınca, Federasyon tarafından anayasal sistemde yasal tedbirler almaları zorunlu

kılınmayan özel statüye tabi eyalet, ilçe, vilayet ya da kantonların yetkisindeki uygulamalar için Federal hükümet, bu eyalet,

ilçe, vilayet ya da kantonların yetkili makamlarını, bahsi geçen şartları tavsiye kararları şeklinde onaylamaları için

bilgilendirir.

Madde 36 - Onaylama, Kabul Tasvip ya da Katılma

Bu Sözleşme, UNESCO Üye Devletlerinin kendi anayasal usullerine uygun olarak onaylama, kabul, tasvip ya da

katılmalarına tabidir. Onaylama, kabul, tasvip ya da katılma belgeleri, UNESCO Genel Direktörü tarafından muhafaza

edilecektir.

Madde 37- Yürürlüğe Giriş

1. Bu Sözleşme, otuzuncu onaylama, kabul, tasvip ya da katılma belgesinin muhafaza için tevdi edilme tarihinden 30

gün geçtikten sonraki müteakip ayın ilk günü yürürlüğe girer.

2. Kendisini bağlayacak onayı veren herhangi bir Devlet için Sözleşme, kendi onaylama, kabul, tasvip ya da katılma

belgesini muhafaza için tevdi ettiği tarihten 30 gün geçtikten sonraki müteakip ayın ilk günü yürürlüğe girer.

Madde 38 - Sözleşmenin bölgesel yayılması

1. Onaylama, kabul, tasvip ya da katılma belgesini muhafaza için tevdi eden her Devlet, uluslararası ilişkilerinden

sorumlu oldukları bölge ya da bölgeleri belirler ve hangi bölgede Sözleşmenin uygulanacağını açıklar.

2. Herhangi bir Taraf Devlet, ileriki bir tarihte, UNESCO'ya bir deklarasyon sunarak, bu Sözleşmenin uygulanacağı

diğer bölgeleri belirtebilir. Bu bölgeye ilişkin olarak Sözleşme, deklarasyonun muhafaza için tevdi edildiği kişinin belgeyi

alım tarihinin üzerinden 30 gün geçmesinden sonraki müteakip ayın ilk günü yürürlüğe girer.

3. Yukarıdaki iki paragrafa istinaden verilen tüm deklarasyonlar, ilgili deklarasyonda belirtilen bölge hususunda,

UNESCO'ya sunulan bir bildirim ile geri çekilebilir. Bu tür bir geri çekme, bildirimin muhafaza için tevdi edildiği kişinin

belgeyi alım tarihinin üzerinden 30 gün geçmesinden sonraki müteakip ayın ilk günü yürürlüğe girer.

Madde 39 - Çekilme

Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeden çekilebilir. Çekilme ihbarı, UNESCO Genel Direktörüne yazılı olarak

bildirilecektir. Çekilme, ihbar belgesinin alınmasının ardından altı ay geçtikten sonraki müteakip ayın ilk günü yürürlüğe

girer. Çekilme yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilgili Taraf Devlet mali yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecektir.

Madde 40 - Muhafaza eden yetkili

UNESCO Genel Direktörü, bu Sözleşmeyi ve muhtemel değişikliklerini muhafaza eden yetkili olacaktır. Muhafaza

eden yetkili olarak, UNESCO Genel Direktörü, bu Sözleşmeye Taraf Devletleri ve Teşkilata diğer Üye Devletleri

aşağıdakiler hakkında bilgilendirir:

a. herhangi bir onaylama, kabul, tasvip ya da katılma belgesinin muhafaza için tevdi edilmesi;

b. madde 37 uyarınca bu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihi;

c. madde 31’in şartlarına uygun olarak hazırlanan raporlar;

d. madde 33 ve 34 uyarınca Sözleşme ya da Eklerine (Annex) dair herhangi bir değişiklik ve değişikliğin yürürlüğe

girme tarihi;

e. madde 38 uyarınca yapılan herhangi bir deklarasyon ya da bildirim;

f. madde 39 uyarınca yapılan herhangi bir bildirim ve çekilmenin hangi tarihte yürürlüğe gireceği;

g. Bu Sözleşmeye dair herhangi bir diğer eylem, bildirim veya ileti.

Madde 41 - Kayıt

Birleşmiş Milletler Şartı'nın 102. Maddesine uygun olarak, bu Sözleşme UNESCO Genel Direktörünün talebiyle

Birleşmiş Milletler Sekretaryasına kayıt edilecektir.

Madde 42 - Geçerli metinler

1. Ekleri (Annexes) dahil bu Sözleşme, Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde

yazılmıştır. Altı metin de eşit derecede geçerlidir.

2. Bu Sözleşmenin Ekleri (Appendices) de Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde

yazılmıştır.

Madde 43 - Çekinceler

Bu Sözleşmenin amaç ve hedeflerine uymayan hiçbir çekinceye izin verilmeyecektir.

Ek I - Yasaklı Liste-Uluslararası Standart

Ek II - Tedavi Amaçlı Kullanım Ayrıcalığı Vermek için Standartlar

İlave I - Dünya Anti-Doping Yasası

İlave II - Uluslararası Laboratuar Standartları

İlave III - Uluslararası Test Standartları

EK-1 (ANNEX-1)

DÜNYA ANTĠ-DOPĠNG YASASI

2005 YASAKLI LĠSTESĠ

ULUSLARARASI STANDART

Yasaklı Liste resmi metni Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından sağlanacaktır ve İngilizce ve Fransızca

olarak yayınlanacaktır. İngilizce ve Fransızca metinler arasında herhangi bir uyuşmazlık olursa, İngilizce metin geçerli

olacaktır.

Bu liste, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

2005 YASAKLI LĠSTESĠ

DÜNYA ANTĠ-DOPĠNG YASASI

1 Ocak 2005'den itibaren geçerlidir

Tüm ilaçların kullanımı, tıbbi gerekçeler ile sınırlı olmalıdır.

HER HALÜKARDA (YARIġMA ĠÇĠ VE YARIġMA DIġI) YASAK OLAN

MADDELER:

YASAKLI MADDELER

S1. ANABOLĠK AJANLAR

Anabolik ajanların kullanımı yasaktır.

1. Anabolik Androjenik Steroidler (AAS)

(a) Eksojenler* AAS aşağıdakileri içerir:

18 α-homo-17-β-hidroksiest-4-en-3-

on; bolasteron; boldenon; boldion; kalusteron; klosbetol; danazol;dihidroklormetiltestosteron; delta-1 androsten-3;

17-dion; delta 1-androstenediol; delta 1-dihidrotetosteron;

drostanolon; etilestrenol; fluoksimesteron; formebolon; furazabol; gestrinon; 4-hidroksitestosteron; 4-

hidroksi-19-

nortestosteron; mestenolon; mesterolon; metenolon; metandienon; metandriol; metildienolon;metiltrienolon; metiltes

tosteron; miboleron; nandrolon; 19-norandrostendiol; 19-

norandrostendion; norboleton;norklostebol; noretandrolon; oksabolon; oksandrolon; oksimesteron; oksimetolon; kui

nbolon; stanozolol;stenbolon; tetrahidrogestrinon; trenbolon ve diğer benzeri kimyasal ve biolojik etkili maddeler.

(b) Endojenler** AAS;

androstenediol (androst-5-en-3β, 17β-diol); androstenedion (androst-4-en-3,17-

dion); dehidrofiandrosteron(DHEA); dihidrotestosteron; testosteron ve aşağıdaki metabolitler ve izomerler: 5α-

androston-3α,17α-diol; 5α-androston-3α,17β-diol; 5-androston-3β,17α-diol; 5α-androston-3β,17β-diol; androst-4-en-

3α,17α-diol; androst-4-en-3α,17β-diol; androst-4-en-3β,17α-diol; androst-5-en-3α,17α-diol; androst-5-en-3α,17β-

diol; androst-5-en-3β,17α-diol; 4-androstenediol (androst-4-en-3β,17β-diol); 5-androstenedion (androst-5-en-

3,17 dion);epi-dihidrotestosteron; 3α-hidroksi-5α-androston-17-one; 3-hidroksi-5α-androston-17-one; 19-

norandrosteron; 19-noretiokolanolon.

Vücudun yukarıda listelenen Yasaklı Maddelerden birisini doğal olarak üretme yeteneğine sahip olduğu durumlarda;

bir sporcunun numunesindeki yasaklı madde konsantrasyonu, mataboliti, belirleyicisi ya da ilgili diğer oran(lar) normal

insanda bulunan değer sırasından fazla sapma gösteriyorsa, bunun normal endojen ürün ile uyumlu olması olası değildir, o

zaman numune yasaklı maddeyi ihtiva ediyor olarak kabul edilir. Sporcu, yasaklı madde derişimi, mataboliti, belirleyicisi ya

da ilgili diğer oran(lar)ın fizyolojik ya da patolojik şartlara istinaden ortaya çıktığını kanıtlar ise, o zaman bir numune Yasaklı

Madde içeriyor olarak kabul edilmez. Her halükarda ve her türlü derişimde laboratuar, eğer güvenilir analitik yöntemler

kullanarak Yasaklı Maddenin egzojen kökene sahip olduğunu gösterebilirse vakayı Aleyhte Analitik Bulgu olarak rapor eder.

Eğer laboratuarın sonucu kesin/kanıtlayıcı değilse ve yukarıdaki paragrafta bahsi geçen herhangi bir derişime

rastlanmamışsa, ancak ciddi emareler varsa, ilgili anti-doping kuruluşu, daha detaylı bir incelemeye girebilir, örneğin,

Muhtemel Yasaklı Madde kullanımına ilişkin referans steroid profilleri ile karşılaştırma yapmak gibi.

Laboratuarın, güvenilir analitik yöntemlere dayalı olarak Yasaklı Maddenin egzojen kökene sahip olduğunu

göstermiş ve vakayı Aleyhte Analitik Bulgu olarak rapor etmiş olduğu durumlar hariç, eğer laboratuar T/E oranını 1'e 4'ten

daha yüksek olarak rapor ettiyse, oranın fizyolojik ya da patolojik olup olmadığını belirlemek için ileri araştırmalar

yapılmalıdır.

Bir inceleme, önceki ve/veya müteakip testlerin incelenmesini içerir. Eğer önceki testler mevcut değilse, sporcu 3 ay

içinde habersiz olarak en az 3 kez teste alınır.

Eğer sporcu inceleme döneminde işbirliğinden kaçarsa, sporcunun numunesinin Yasaklı madde içerdiği kabul edilir.

2. AĢağıdakiler dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, diğer Anabolik ajanlar

Klenbuterol, zeranol, zilpaterol

Bu bölümde açıklayıcı olması amacı ile:

* "egzojen", vücudun doğal olarak üretmesi imkansız olan maddelerdir.

** "endojen", vücudun doğal olarak üretebildiği maddelerdir.

S2. HORMONLAR VE ĠLGĠLĠ MADDELER

Aşağıdaki maddeler ve benzer kimyasal yapıya veya biyolojik etkiye sahip diğer maddeler ile bunların etkilerini

taklit eden/gösteren maddelerin kullanımı yasaktır:

1. Eritropoitein (EPO)

2. Büyüme Hormonu (hGH), İnsülin-benzeri büyüme faktörü (IGF-1), Mechano büyüme faktörleri (MGFs);

3. Gonadotropin (Lh, hcG);

4. İnsülin;

5. Kortikotropin.

Sporcu, konsantrasyonun fizyolojik ya da patolojik nedenlere bağlı olduğunu kanıtlamadığı sürece, sporcunun

numunesindeki madde konsantrasyonu, metaboliti, belirleyicisi ya da ilgili diğer oran(lar) normal insanda bulunan değer

sırasından saparsa, bunun normal endojen ürün ile uyumlu olması olası değildir, o zaman numune yasaklı maddeyi

(yukarıdaki listedekiler) ihtiva ediyor olarak kabul edilir.

Listeye dahil olan hormonun kimyasal yapısı, biyolojik etkisi, teşhissel belirleyicisi veya serbest kalma faktörü ile

aynı özelliklere sahip diğer maddelerin varlığı ya da teşhis edilen maddenin egzojen kökene sahip olduğunu belirten diğer

bulgular Aleyhte Analitik Bulgu olarak rapor edilir.

S3. BETA- 2 AGONĠSTLER

Tüm Beta-2 agonistler, D- ve L- izomerleri dahil, yasaktır. Kullanımları, Tedavi Amaçlı Kullanım Ayrıcalığını

gerektirir.

İstisnai olarak, formoterol, salbutamol, salmeterol ve terbutalin, astımı ve egzersiz nedenli astımı önlemek/tedavi

etmek için nefes yolu ile alındığında, kısaltılmış Tedavi Amaçlı Kullanım Ayrıcalığı belgesi gerektirmektedir.

Tedavi Amaçlı Kullanım Ayrıcalığı verilmesine rağmen, laboratuar bir salbutamol derişimini 1000 ng/mL'den daha

yüksek rapor ederse, bu durum Aleyhte Analitik Bulgu olarak kabul edilir. Sporcunun, bu anormal durumun,

alınmışsalbutamolun tedavi amaçlı kullanımı sonucunda ortaya çıktığını kanıtlaması gerekir.

S4. ANTĠ-ESTROJENĠK FAALĠYETLĠ AJANLAR

Aşağıdaki anti-astrojenik madde sınıfları yasaklanmıştır.

1. Aminoglutetimid, anastrozol, egzemestan, formestan, letrozol, testolakton içeren ancak bunlarla

sınırlandırılmayanAromataz inhibitörler.

2. Raloksifen, tamoksifen, toremifen içeren ancak bunlarla

sınırlandırılmayan estrojen reseptör modulatörler (SERMs).

3. Fulvestrant, klomifen, siklofenil içeren ancak bunlarla sınırlandırılmayan diğer anti-östrojenikler

S5. DĠYÜRETĠKLER (ĠDRAR SÖKTÜRÜCÜLER) VE DĠĞER SĠLĠCĠLER

Diyüretikler ve diğer siliciler yasaktır.

Aşağıdaki maddeleri içeren ancak bunlarla sınırlandırılmayan siliciler:

Epitestosteron, probenesid, alfa-redüktaz inhibitörler (örneğin finasterid, dutasterid) ve plazma geniĢleticiler

(örneğin, albümin, dekstran, hidroksi etil niĢasta)

Diyüretiklere aşağıdakiler dahildir:

Asetozolamid, amilorid, bumetanid, kanrenon, klortalidon, etakrinik asit, furosemid, indapamid,matolazon, s

pironolakton, tiazid (örneğin; bendroflumetiazid, klorotiazid, hidroklorotiazid), triamteren ve diğer benzer kimyasal ve

biyolojik etkili maddeler.

Eğer sporcunun idrarında diyüretik, eşik ya da alt eşik düzeyde Yasaklı Madde(ler) içeriyorsa, o zaman Tedavi

Amaçlı Kullanım Ayrıcalığı geçerli sayılmaz.

YASAKLI YÖNTEMLER

M1. OKSĠJEN TRANSFERĠNĠN ARTTIRIMI

Aşağıdakiler yasaklanmıştır:

a. tıbbi tedavi dışında, otolog, homolog ya da heterolog kan kullanımı veya herhangi kökende kırmızı kan hücresi

ürünleri kullanımı dahil olmak üzere kan dopingi yapmak.

b. perflurokemikal, efaproksiral (RSR 13) ve modife edilmiş hemoglobin ürünleri dahil (örneğin hemoglobine dayalı

kan değişimi, mikro-kapsüllenmiş hemoglobin ürünleri) fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, oksijen alımı, taşınması ya

da dağıtımdaki yapay artış.

M2. KĠMYASAL VE FĠZĠKSEL MANĠPÜLASYON

Aşağıdakiler yasaktır:

Doping kontrolünde alınan numunelerin bütünlüğü ve geçerliliğini değiştirmek üzere tahrifat yapmak ya da teşebbüs

etmek.

Bunlara, damar içine zerk etme*, kateterizasyon ve idrar değiştirme dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir.

*Kurallara uygun akut tıbbi tedavi haricinde, damar içine zerk etme yasaktır.

M3. GEN DOPĠNGĠ

Sporcu performans kapasitesini arttıracak hücreler, genler, genetik elementler ya da gen ifadesi değişiminin tedavi

amaçlı olmayan kullanımı yasaktır.

YARIġMA-ĠÇĠ YASAKLI MADDE VE YÖNTEMLER

Yukarıda bahsi geçen S1-S5 ve M1-M3 arası kategorilere ek olarak aĢağıdaki kategoriler yarıĢma içinde

yasaklanmıĢtır:

YASAKLI MADDELER

S6. UYARICILAR

Aşağıdaki uyarıcılar, ilgili D- ve L- izomerleri dahil yasaktır.

Adrafinil, amfepramon,

amfetamin, amfetaminil, amifenazol, benzfetamin, bromantan, dimetilamfetamin,efedrin**, etilamfetamin, efilefrin, f

amprofazon, fendimetrazin, fenetilin, fenfluramin, fenkamfamin, fenkamin,fenmetrazin, fenproporeks, fentermine, fu

rfenoreks, karfedon, katin*, klobenzoreks,

kokain, mefenoreks,mefentermin, mesokarb, metamfematin, metilamfetamin, metilefedrin**, metilendioksiamfetami

n,metilendioksimetamfetamin,

metilfenidet, modafinil, nikatamin, norfenfluramin, parafidroksanfetamin, pemolin,prolintan, selegili

n, striknin ve benzeri kimyasal yapıya ve biyolojik etkilere*** sahip diğer maddeler.

* Katin, idrardaki konsantrasyonu mililitre başına 5 mikrogramdan fazla ise yasaktır.

* Efedrin ve metilefedrinin her biri, idrardaki konsantrasyonu mililitre başına 10 mikrogramdan fazla ise yasaktır.

*** 2005 İzleme Programına dahil edilen maddeler (bupropiyon,

kafein, fenilefrin, fenilpropanolamin, pipradrol,pseudoefedrin, sinefrin) Yasaklı madde olarak kabul edilmezler.

Not: Lokal anestezik ajanlarla birleştirilmiş adrenalin veya adrenalinin lokal kullanımı (örn: nasal, oftalmolijik)

yasaklı değildir.

S7. NARKOTĠKLER

Aşağıdaki narkotikler yasaklanmıştır:

Buprenorfin, dekstromoramid, diamorfin (heroin), fentanil ve türevleri, hidromorfin, metadon,

morfin,oksikodon, oksimorfon, pentazosin, petidin.

S8. KANNABINOIDLER

Kannabinoidler (örneğin, haşhaş, maruana) yasaklanmıştır.

S9. GLUKOKORTĠSTEROĠDLER

Ağız yolu ile, rektal, damardan ya da kas içi kullanılan glukokortisteroidler yasaktır. Kullanımları, Tedavi Amaçlı

Kullanım Ayrıcalığı onayı gerektirir.

Diğer tüm alım şekilleri, kısaltılmış Tedavi Amaçlı Kullanım Ayrıcalığı gerektirir.

Dermatolojik hazır ilaçlar yasak değildir.

BELĠRLĠ SPOR DALLARINDA YASAK OLAN MADDELER

P1. ALKOL

Alkol, aşağıdaki sporlarda, sadece yarışma esnasında yasaktır. Teşhis, nefes ve/veya kan analizi ile yapılacaktır. Her

spor dalı için doping ihlali eşiği parantez içinde belirtilmiştir:

Havacılık Sporları (FAI) (0.20 g/L)

Okçuluk (FITA) (0.10 g/L)

Otomobil Sporları (FIA) (0.10g/L)

Bilardo (WCBS) (0.20 g/L)

Gülle Yuvarlama Sporu (CMSB) (0.10 g/L)

Karate (WKF) (0.10 g/L)

Modern Pentatlon (UIPM) (0.10 g/L) Atıcılığı içeren disiplinler için

Motosiklet (FIM) (0.00 g/L)

Kayak (FIS) (0.10 g/L)

P2. BETA-BLOKERLER

Aksi belirtilmedikçe, Beta-blokerler, aşağıdaki spor dallarında sadece yarışma içinde yasaklanmıştır.

Havacılık Sporları (FAI)

Okçuluk (FITA) (Yarışma dışında da yasaktır)

Otomobil Sporları (FIA)

Bilardo (WCBS)

Yarış Kızağı (FIBT)

Gülle Yuvarlama Sporu (CMSB)

Briç (FMB)

Satranç (FIDE)

Curling (Buz Topacı) (WCF)

Cimnastik (FIG)

Modern Pentatlon (UIPM)-Atıcılık içeren disiplinlerde

Motosiklet (FIM)

Dokuz Labut Bowling (FIQ)

Yelken (ISAF) Yarışmada sadece dümenci için

Atıcılık (ISSF) (Yarışma dışında da yasaktır)

Kayak (FIS) Kayaklı atlama ve serbest stil snow-board

Yüzme (FINA) Atlama ve senkronize yüzme

Güreş (FILA)

Aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan Beta blokerler:

Asebutolol, alprenolol, atenolol, betaksolol, bisoprolol, bunolol, karteolol, karvedilol, seliprolol, esmolol,labetal

ol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oksprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol ve benzer

bileşikler.

BELĠRTĠLMĠġ MADDELER*

Belirtilmiş maddeler* aşağıdadır:

Efedrin, L-metilamfetamin, metilefedrin

Kannobinoidler

Klenbuterol hariç tüm beta-2 agonistler

Probenesid

Tüm glukokortikosteroidler

Tüm beta blokerler

Alkoller

* "Yasaklı Liste, genel olarak tıbbi ürünlerin içinde bulunmalarından dolayı istenmeyen anti-doping ihlallerine

elverişli olan veya doping maddesi olarak kötü amaçla kullanılabilen belirtilmiş maddeleri tanımlayabilir. Bu tür bir

kullanımı içerendoping ihlali, "... Sporcu belirtilen maddeyi spor performansını arttırmak amacı ile kullanmadığını kanıtlar..."

şartı ile sporcuya verilecek cezada indirim ile sonuçlanabilir."

EK II (ANNEX II)

TEDAVĠ AMAÇLI KULLANIM AYRICALIĞI VERMEK ĠÇĠN STANDARTLAR

Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) "TEDAVĠ AMAÇLI KULLANIM AYRICALIĞI VERMEK

ĠÇĠNSTANDARTLAR"dan alıntı; 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.

4.0 Tedavi Amaçlı Kullanım Ayrıcalığı vermek için kriter

Tedavi Amaçlı Kullanım Ayrıcalığı (TAKA) sporcuya, Yasaklı Listede yer alan Yasaklı bir Madde veya Yasaklı bir

Metodu kullanma izni verir. TAKA için başvuru, Tedavi Amaçlı Kullanım Ayrıcalığı Komitesi (TAKAK) tarafından

incelenir. TAKAK, bir Anti-doping kuruluşu tarafından görevlendirilecektir. Ayrıcalık, sadece aşağıdaki kritere kesin

uyulması kaydı ile verilebilir:

[Yorum: Bu standart, Yasa’ya uygun olarak ve Yasa’da tanımlandığı şekli ile tüm sporcular için geçerlidir. Örneğin,

engelsiz sporcular ve engelli sporcular. Bu standart sporcunun şartlarına göre uygulanacaktır. Örneğin, engelli bir sporcu için

verilen ayrıcalık, başka bir sporcu için uygun olmayabilir]

4.1 Bir sporcu, bir müsabakaya katılmadan en az 21 gün önce TAKA için başvurusunu sunmalıdır.

4.2 Eğer akut ya da kronik bir tıbbi durumun tedavi edildiği süreçte Yasaklı Madde ya da Yöntem kullanılmak

zorunda ise, sporcunun sağlığında belirgin bir iyileşme görülmesi gerekir.

4.3 Yasaklı Madde ya da Yöntemin tedavi amaçlı kullanımının, sporcunun meşru/kurallar dahilinde tedavisini

müteakip normal sağlık koşullarına dönmesinin yanı sıra performans arttırıcı herhangi bir etki yaratmaması gerekir.

Herhangi endojenhormon düzeyini "düşük-normal" seviyeye çıkarmak için Yasaklı Madde ya da Yöntemin kullanımı kabul

edilebilir tedavi amaçlı müdahale değildir.

4.4 Bunun dışında Yasaklı Madde ya da Yöntemin kullanımına dair makul tedavi amaçlı bir alternatif yoktur.

4.5 Yasaklı Madde ya da Yöntemin farklı şekilde kullanımının nedeni, Yasaklı Listeden herhangi bir maddenin daha

önceden, tamamen ya da kısmen, tedavi amaçlı olmayan kullanımı olamaz.

4.6 TAKA, belgeyi veren birim tarafından aşağıdaki koşullarda iptal edilebilir:

a. sporcu, ayrıcalığı veren anti-doping kuruluşu tarafından ortaya koyulan herhangi gereklilik ya da şarta tamamen

uymadıysa;

b. TAKA'nın verilmiş olduğu dönem sona ermişse;

c. sporcuya, TAKA'sının anti-doping kuruluşu tarafından geri çekildiği bildirilmişse;

[Yorum: Her TAKA'nın TAKAK tarafından tespit edilmiş bir geçerlilik süresi vardır. TAKA'nın iptal edildiği ya da

süresinin dolmuş olduğu fakat hala o maddenin sporcunun vücudunda bulunduğu dönemler olabilir. Bu durumlarda, aleyhte

bulgunun ön incelemesini yapan anti-doping kuruluşunun, ilgili madde ile TAKA'nın bitiş süresi ya da geri alınma nedeni

arasındaki bağlantıyı göz önüne alması gerekmektedir.]

4.7 Bir TAKA başvurusu, aşağıdaki durumlar hariç geriye dönük onay için göz önüne alınmaz:

a. acil müdahalelerde ya da akut medikal durumun tedavisi gerekli olduğunda; ya da

b. istisnai durumlardan dolayı, doping kontrolü öncesinde başvuru yapılması için yeterli zaman veya imkan olmaması

ya da TAKAK'ın değerlendirecek yeterli zamanı olmaması durumunda.

[Yorum: Bir TAKA başvurusu yapılmadan önce, Yasaklı madde veya Yöntemin farklı kullanımının bildirilmesini

gerektiren tıbbi acil ya da akut durum olması pek olası değildir. Aynı şekilde, çok yakın zamanda gerçekleştirilecek

yarışmalardan dolayı bir başvurunun hızlandırılmış incelenmesi de pek rastlanan bir durum değildir. TAKA’ları veren antidoping

kuruluşlarının, bu tür durumlara izin veren iç prosedürleri olmalıdır.]

5.0 Bilginin gizliliği

5.1 Başvuru sahibi, başvuruya ait tüm bilgileri, TAKAK üyelerine ve talep edilirse, diğer bağımsız tıbbi ya da

bilimsel uzmanlara ya da TAKA yürütme, inceleme veya başvuru sürecine dahil olan ilgili tüm personele sunmak zorundadır.

Eğer dışarıdan bağımsız bir uzmanın yardımı gerekirse, doğruluğu sporcunun sorumluluğunda olmak kaydıyla,

başvurunun tüm detayları, sporcunun kimliği ifşa edilmeksizin verilecektir. Yasa'nın şartları uyarınca başvuru sahibi aynı

zamanda, TAKAK kararlarının diğer ilgili anti-doping kuruluşlarına iletilmesine yazılı onay vermelidir.

5.2 Sürece dahil olan TAKAK üyeleri ve Anti-doping Kuruluşu idaresi, tüm faaliyetleri kesin gizlilik içinde

yürütecektir. Tüm TAKAK üyeleri ve dahil olan personel, gizlilik anlaşmaları imzalayacaklardır.

Aşağıdaki bilgileri gizli tutacaklardır:

a. doğruluğu sporcunun sorumluluğunda olmak kaydıyla, sporcu ve doktor tarafından sağlanan tüm bilgi ve veriler;

b. sürece dahil olan doktorun adını da içeren başvurunun tüm detayları.

Eğer sporcu, kendi adına herhangi bir sağlık bilgisi elde etmek için, TAKAK ya da WADA TAKAK hakkını iptal

ederse, durumu doktoruna yazılı olarak bildirmelidir. Böyle bir kararın sonucunda sporcu TAKA onayı alamaz ya da

mevcutTAKA'yı yenileyemez.

6.0 Tedavi Amaçlı Kullanım Ayrıcalığı Komiteleri (TAKAK)

TAKAK aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oluşturularak hareket edeceklerdir:

6.1 TAKAK'da sporcu bakımı ve tedavisi konularında deneyimli, klinik, antrenman ve spor hekimliğinde geniş

bilgiye sahip olan en az 3 doktor yer alacaktır. Bağımsız karar verilmesini garantilemek için TAKAK üyelerinin

çoğunluğunun Anti-doping Kuruluşunda resmi bir sorumluluğu olmaması gerekmektedir. Tüm TAKAK üyeleri, menfaat/hak

ihlali anlaşması imzalayacaklardır. Engelli sporcuları içeren başvurularda, en az bir TAKAK üyesi engelli sporcuların bakım

ve tedavisine dair özel deneyime sahip olmalıdır.

6.2 TAKAK, TAKA başvurularını değerlendirirken uygun/gerekli görülen her türlü tıbbi ya da bilimsel bilirkişi

raporuna başvurabilirler.

6.3 WADA TAKAK, madde 6.1'de açıklanan kriterde kişilerden oluşacaktır. WADA TAKAK, AntidopingKuruluşları

tarafından verilen TAKA kararlarını kendi inisiyatifinde incelemek üzere kurulmuştur. Yasa'nın madde

4.4'ünde açıklandığı üzere, WADA TAKAK, Anti-doping Kuruluşları tarafından TAKA'ları reddedilmiş olan sporcuların

başvuruları üzerine kararları tekrar inceleyecektir.

7.0 Tedavi Amaçlı Kullanım Ayrıcalığı (TAKA) başvuru süreci

7.1 Bir TAKA, ilgili tüm dokümanları da içeren tamamen doldurulmuş başvuru formunun ele geçmesinden sonra

değerlendirmeye alınabilir (Ek 1-TAKA formuna bkz). Başvuru sürecinde, kesin tıbbi gizlilik prensipleri hakim olacaktır.

7.2 Ek-1’de (Annex-1) açıklandığı üzere TAKA başvuru formları, ilave bilgilerin dahil edilmesi için AntidopingKuruluşları

tarafından değiştirilebilir ancak herhangi bir bölüm ya da konu başlığı çıkartılamaz.

7.3 TAKA Başvuru formları, Anti-doping Kuruluşları tarafından farklı dillere çevirtilebilir ancak başvuru formları

üzerinde İngilizce veya Fransızca yazılar kalmalıdır.

7.4 Bir sporcu TAKA için birden fazla Anti-doping Kuruluşuna başvuramaz. Başvuruda sporcunun yaptığı spor dalı,

uygun/gerekli yerlerde, disiplini ve özel pozisyonu ya da rolü belirtilecektir.

7.5 Başvuruda, Yasaklı madde veya yöntemin farklı şekilde kullanımı için daha önceden istenmiş ve/veya mevcut

izin talebi, kime talepte bulunulduğu ve ilgili birimin kararı belirtilmelidir.

7.6 Başvuru, kapsamlı tıbbi geçmiş, tüm kontrollerin sonuçları, laboratuar araştırmaları ve benzeri ilgili çalışmaları

kapsayacaktır.

7.7 Anti-doping Kuruluşuna bağlı TAKAK tarafından talep edilen herhangi ilgili ek araştırma, kontrol veya benzeri

çalışmanın masrafları, başvuru sahibi kişi ya da bağlı olduğu ulusal idari birim tarafından karşılanacaktır.

7.8 Başvuruya, sporcunun tedavisinde Yasaklı Madde veya Yöntemin kullanım gerekliliğini resmen doğrulayan ehil

bir doktorun beyanı dahil edilecektir. Ayrıca, bu durumun tedavisinde neden yasak olmayan bir alternatifin

kullanılamayacağı ya da kullanılmadığı açıklanacaktır.

7.9 Söz konusu Yasaklı Madde veya Yöntemin kullanımının dozu, sıklığı, şekli ve süresine ilişkin detaylar

belirtilecektir.

7.10 TAKAK kararları, tüm dokümantasyonun alınmasından itibaren 30 gün içinde tamamlanarak ilgili AntidopingKuruluşu

tarafından sporcuya yazılı olarak bildirilecektir. Anti-doping Kuruluşu Kayıtlı sporcu listesinden bir

sporcuya TAKA verilmesi durumunda, testten muafiyetin süresi ve TAKA'ya dair şartları içeren onay sporcu

ve WADA'ya zamanında iletilecektir.

7.11 (a) WADA TAKAK, Yasa'nın madde 4.4'ünde açıklandığı şekli ile, bir sporcudan, Anti- doping Kuruluşu

tarafından verilmiş olan TAKA kararını tekrar inceleme talebi alındıktan sonra, Yasa'nın madde 4.4'ünde açıklandığı şekli ile,

bu kararı geri çevirebilir. Sporcu, TAKA için Anti-doping Kuruluşuna daha önceden sunmuş olduğu tüm bilgileri bir ücret

eşliğinde WADA TAKAK'a da sunacaktır. İnceleme süreci tamamlanana kadar orijinal karar yürürlükte kalır.

Süreç,WADA'nın bilgileri almasından itibaren en fazla 30 gündür.

(b) WADA herhangi bir zamanda inceleme yapabilir. WADA TAKAK, incelemesini 30 gün içinde tamamlamalıdır.

7.12 Eğer inceleme sonucunda, verilmiş olan TAKA kararı bozulursa, bozulmuş olan karar geriye dönük işlemez ve

sporcunun TAKA'nın verilmiş olduğu dönemde aldığı sonuçlar iptal edilmez. Yeni karar sporcuya bildirildikten itibaren 14

içinde yürürlüğe girer.

8.0 Kısaltılmış tedavi amaçlı kullanım ayrıcalığı (KTAKA) başvuru süreci

8.1 Yasaklı Maddeler Listesine dahil olan bazı maddelerin, sıklıkla sporcular arasında rastlanan sağlık şartlarını

düzeltmek için kullanıldığı bilinmektedir. Bu gibi durumlarda, 4 ve 7. bölümlerde açıklandığı şekilde tam başvuru şarttır. Bu

yüzden, kısaltılmış TAKA süreci ortaya çıkarılmıştır.

8.2 Kısaltılmış süreç kanalıyla izin verilen maddeler aşağıdakiler ile sınırlıdır:

Solunum yolu ile alınan Beta - 2 agonistler (farmoterol, salbutamol, salmeterol ve terbutalin) ve etkisiz şekilde

alınanglukokortisteroidler.

8.3 Yukarıda maddelerden birini kullanmak için, sporcunun Anti-doping Kuruluşuna, tedavi amaçlı kullanım

gerekliliğini açıklayan tıbbi bir bildiri sunması gerekmektedir. Bu tip bir tıbbi bildiride, Ek-2'de (Annex-2) belirtildiği

şekilde, teşhis, ilacın adı, dozajı, kullanım şekli ve tedavi süresi açıklanacaktır.

Mümkünse, teşhisi koyarken yapılmış olan tüm testler de dahil edilecektir (sonuç ya da detay vermeksizin).

8.4 Kısaltılmış süreç aşağıdakileri içerir:

(a) Kısaltılmış sürece bağlı Yasaklı maddenin kullanım onayı, Anti-doping Kuruluşunun tam başvuruyu almasından

itibaren etkin hale gelir. Tamamlanmamış başvurular, başvuru sahibine geri gönderilmelidir;

(b) Anti-doping Kuruluşu, tam başvurunun ellerine geçtiğini derhal sporcuya bildirir. Uygun olan durumlarda,

sporcunun Uluslararası Federasyonuna, Ulusal federasyonuna ve NADO'ya da bildirilir.

Anti-doping Kuruluşu durumu WADA'ya sadece Uluslararası düzeyde bir sporcunun başvurusunu aldığında bildirir.

(c) KTAKA için başvuru aşağıdaki durumlar hariç geriye dönük olarak ele alınmaz:

- eğer acil tedavi ya da akut tıbbi durumun tedavisi gerekiyorsa; ya da

Bu metin, 18.12.2007 tarihli 26734 sayılı Resmi Gazete’den alıntıdır.__