UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

 UNESCO İsmi, Kısaltması, Logosu ve İnternet Alanlarının Kullanım Yönetmeliği

 

Genel Konferans,

33 C/89 numaralı ve 174EX/32 numaralı kararı hatırlayarak,

34C/26 numaralı “UNESCO’ya dair isim, kısaltma, logo ve internet alanlarının kullanım

yönetmeliği” dokümanını inceleyerek,

Hukuk komitesinin raporunu (34C/74) dikkate alarak

1- 34C/26 numaralı belgenin ekindeki yönetmeliğe ait tüm metni düzeltilmiş hâliyle onaylar:

2- Genel Direktör:

(i) Yönetmeliğin uygulanması için uygun modelleri daha fazla geliştirmek ve tamamlamak adına Üye Devletler ve onların Millî Komisyonlarıyla istişarelere devam etmeye,

(ii) UNESCO isminin, kısaltmasının, logosunun ve internet alan adlarının verilmesinin, UNESCO’nun görünürlüğünü etkileyeceği yönünde değerlendirilen yönetmelik uygulamalarını düzenli bir şekilde raporlamaya,

 

davet edilir.

EK

UNESCO’ya Dair İsim, Kısaltma, Logo ve İnternet Alanlarının Kullanım Yönetmeliği

I. Organizasyon’un İsmi, Kısaltması, Logosu ve İnternet Alan Adları

 

1 Kasım 2001 tarihinden bu yana UNESCO’ya dair isim, kısaltma, logo ve internet alanlarının kullanımı, aşağıdaki hükümlere tâbidir. 

I.1Tanımlar

Resmî adın tamamı: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Komisyonu. Bu isim bütün dillere çevrilebilir.

Kısaltma, UNESCO şeklinde İngilizce tanımın baş harflerinden oluşmaktadır. Bu kısaltma her türlü yazı tipiyle yazılabilir.

Resmî mühür olarak kullanılan amblem veya logo aşağıda gösterildiği gibidir.

 

 

Organizasyonun internet alan adı “unesco.org” dur

 

 

I.2 Koruma – Tedbir

UNESCO’nun ismi, logosu ve kısaltması 1967 yılında Stockholm’da güncellenen Paris Kongresi’nin 6. bendi uyarınca, Endüstriyel Mülkiyetin Korunması adına Paris Birliği Üyesi Devletler tarafından kabul edilmiştir ve onaylanmıştır. 

UNESCO, Kayıtlı İsim ve Numaralar İnternet Kurumu (ICANN) tarafından oluşturulan Tekdüze Uyuşmazlık Çözüm Politikası gereğince isminin veya kısaltmasının internet alanında suiistimal edilmesine karşı önlem alabilir. 

I.3 Kullanım Hakları 

Yalnızca sekreterlik, idari kadro ve UNESCO Millî Komisyonları gibi Genel Konferans ve Yürütme Kurulu üyeleri, önceden izin almadan yönetmelik tarafından belirlenen kurallara tabi UNESCO ismini, kısaltmasını ve UNESCO’nun internet alan adlarını kullanım haklarına sahiptir. 

I.4 İzin - Ruhsat - Tensip - Yetki

UNESCO’nun ismini, kısaltmasını ve/veya logosunu kullanma izni, Genel Konferans ve Yürütme Kurulu’nun yetkisindedir. UNESCO’nun ismini, kısaltmasını ve/veya logosunu kullanma izni, bazı özel durumlar haricinde diğer organlara verilmeyebilir. 

UNESCO’nun ismini, kısaltmasını, logosunu ve/veya internet alan adlarını kullanma iznine dair bütün kararları şu prensiplere dayanmaktadır: 

(i) Önerilen oluşumun, Organizasyon’un stratejik hedef ve programlarıyla uyumlu olması

(ii) UNESCO’nun değer, prensip ve anayasal amaçlarıyla uyumlu olması

 

 

İsmin, kısaltmanın, logonun ve/veya internet alanının kullanım izni daha önceden açıkça yazılı olarak belirtilmelidir ve özellikle UNESCO’nun görsel sunumu, süreci ve kapsamı ile ilgili belirli koşul ve prosedürlerle uyum içinde olmalıdır.

II. Kullanım Şekilleri

II.1 İsmin, logonun ve kısaltmanın grafiksel standartları

UNESCO logosu sekreterlik tarafından belirlenen grafiksel standartlara göre çoğaltılmalıdır ve değiştirilmemelidir. Mümkün olan her yerde Komisyon’un isminin tamamı (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Komisyonu), Birleşmiş Milletler sisteminde Komisyon’un üyeliğini ve özel yeterlilik alanlarını doğrulamak için dokümanlarda logonun altında yer almalıdır.

UNESCO logosu, yan kuruluşların logolarıyla, hükümetler arası programlarla, diğer organizasyonlarla veya özel etkinliklerle ilişkilendirilebilir. 

UNESCO ile kesin ve somut bir bağlantı kurmak için ilgili logo, mümkün olan her yerde nasıl bir kuruluş veya etkinlikle alakalı olduğu sorusunu yanıtlayan ifade veya açıklama içermelidir. 

II. 2 Kayıt ve İnternet alan adlarının kullanımı

Uluslararası düzeyde

Bütün jenerik uzantılar (gTLDs), UNESCO’nun tek aktif uluslararası alanı adı olan “unesco.org” ile bağlantılı olacaktır. Bu adresteki internet sitesi, sekreterlik tarafından yönetilmektedir. Yalnızca Genel Direktör tarafından usulünce yetkilendirilen görevli personel, mevcut veya gelecekteki jenerik uzantılar altında bulunan alan adlarını kaydedebilir.   

Ulusal düzeyde

Ulusal uzantılar (ccTLDs), UNESCO’nun her bir ülkedeki varlığını vurgulama fırsatı sağlamaktadır. Mümkün olan her yerde üçüncü gruplar tarafından kayıt altına alınmasını önlemek için, internet alan adları,  Millî Komisyonlar tarafından ulusal uzantılar veya alt uzantılar altında kayıt altına alınır ve Millî Komisyon’un var olduğu internet sitesine yönlendirilir veya “unesco.org” sitesi üzerinden işaret edilir. 

Birleştirilmiş alan adaları ile ilgili politika

UNESCO’nun altı harfiyle ilişkilendirilebilecek fakat pratikte bu altı harfle sınırlı tutulmayan internet alan adlarının kaydedilmesi durumunda Komisyon, resmî olarak bu şekildeki alan adlarını tanımayacaktır. İnternet siteleri organlarını veya Sekreterlik veya Millî Komisyon ile ilgili projeleri referans göstermek için resmi alan adlarını içeren açıklamalar yapılmalıdır. Sekreterlik, Millî Komisyonlar ve/veya diğer yetkili organlar, kayıt konusunda açıkça izin almamış ve bu şekilde birleştirilmiş alan adarlını kullanan üçüncü gruplara karşı her türlü uygun önlemi alacaktır.

III Genel Direktör ve Yönetim Organlarının Görevi

III. 1 Yönetim organlarının görevi

III. 1,1 İzin - Ruhsat - Tensip - Yetki

Genel Konferans ve Yürütme Kurulu, özellikle hükümetler arası programların olması durumunda, program ağlarında, UNESCO himayesi altındaki organlarda, resmî çalışma gruplarında ve Üye Devletlerdeki özel etkinliklerde çözüm ve kararlar aracılığıyla UNESCO’nun ismini, kısaltmasını ve logosunu kullanma iznini verir.

Yönetim organları, çözüm ve karalarının verilen yetkiler açısından Yönetmeliğe uygun olduğunun garantisini vermelidirler.

Yönetim organları, izinlere özel şartlar koyma durumunu özellikle patronaj verilmesi hâlinde, ortaklık veya ticari kullanım durumlarında izinleri vermeden önce ve/veya sonra Genel Direktöre sorabilir.

III.1,2 Koruma - Tedbir

Yönetim organları, hükümetler arası programları yöneten mevzuatların, program ağlarının ve UNESCO himayesi altında bulunan organların bu Yönetmelikle uyum içinde olduğunu garanti etmelidir.

Özel durumlarda, yönetim organları ismin kötüye kullanılmasına karşı Genel Direktörden UNESCO isminin, kısaltmasının ve logosunun uygun bir şekilde kullanılmasını gözlemlemeyi ve dava işlemleri başlatmayı talep edebilirler.  

III. 2 Genel Direktör’ün Görevi

III.2,1 Yetki

İcra Programı uygulaması çerçevesinde yalnızca Genel Direktör her türlü etkinliği veya yönetim organları arası aktiviteleri içeren Sekreterlik işlerini onaylama yetkisine sahiptir.

Genel Direktör, özellikle patronajla ilgili durumlarda, iyi niyet elçileriyle olan randevularda ve Kurum’u ve onun programlarını geliştiren kişiliklerde UNESCO ismini, kısaltmasını ve logosunu kullanma iznini verme yetkisine sahiptir. 

Genel Direktör, yönetim organlarından önce izine özel koşullar koyma kararı alabilir.

III.2.1.1 UNESCO’nun patronaj vermesinin ölçüt ve koşulları

UNESCO’nun patronajı, sinema çalışmaları ve görsel-işitsel yapımlar, yayınlar, kongreler, miting ve konferanslar, ödül törenleri ve diğer ulusal ve uluslararası etkinlikler gibi ciddi ölçüde aktivitelere verilebilir. 

Patronaj altındaki bütün aktivitelerde uygulanabilir kriterler

(i) Etki: Patronaj, eğitim, bilim, kültür veya iletişime muhtemel etkisi olacak nadir aktivitelere verilebilir ve önemli ölçüde UNESCO’nun görünürlüğünü arttırır. 

(ii) Güvenilirlik: Profesyonel deneyim ve itibar, referans ve tavsiyeler, hukuki ve finansal teminatlarla ve siyasi, hukuki, finansal ve teknik fizibilite çalışmalarıyla ilgili durumlarda yeterli güvence elde edilmelidir.

 

Patronaj verilmesi için geçerli koşullar

(i) UNESCO’nun patronajı yalnızca yazılı olarak Genel Direktör tarafından verilir

(ii) Ulusal faaliyetler hâlinde UNESCO’nun patronajını verme kararı, aktivitenin gerçekleşme mekânı olan Üye Devletlerin Millî Komisyonları ve aktiviteyi maddi yönden destekleyen Üye Devletlerin Millî Komisyonlarıyla yapılan zorunlu istişareler esasına dayalı olarak verilir.  

(iii) Organizasyon ve Millî Komisyon(lar)’ın, etkinliklerin hazırlık ve icralarına aktif bir şekilde katılmaları zorunludur.

(iv) Organizasyon, bilhassa ismin, kısaltmanın ve logonun uygun derecede görünürlüğünü sağlamalıdır.

 

 

(v) Patronaj, bireysel veya düzenli olarak gerçekleştirilen aktivitelere verilebilir. Bir sonraki etkinlikte, süreç gözden geçirilmeli ve izin periyodik olarak yenilenmelidir.

 

 

III.2.1.2 Anlaşmaya Dair Düzenlemeler

Sekreterlik ve dış organizasyonlar (özel sektör ya da sivil toplum, yayın, üretim sözleşmeleri) arasındaki bütün anlaşmaya dair düzenlemeler, daha önceden yazılı olarak onaylanmış her türlü isim, kısaltma ve logoları öngören standart bir madde içermelidir.  

Anlaşmaya dair düzenlemelere uygun olan izinler, belirtilen aktivite çerçevesiyle sınırlı tutulmalıdır.

 

III.2.1.3 Ticari Kullanım

UNESCO’nun internet alan adlarını, logosunu, kısaltmasını veya ismini taşıyan ürün ve hizmetlerin kâr amaçlı satışı, Yönetmelik gereğince  “ticari kullanım” olarak değerlendirilecektir. UNESCO isminin, kısaltmasının, logosunun ve/veya internet alan adlarının ticari kullanım izni, tek veya bağlantılı logo formunda, özel bir sözleşme altında açıkça Genel Direktör tarafından verilir. 

III.2,2 Koruma

Genel Direktör, patronajın, iyi niyet elçilerinin atanmasının ve Barış Sanatçıları, Spor Şampiyonaları gibi Organizasyonu destekleyen kişiliklerin ve de sözleşmeye dayalı anlaşmaların ve dış organizasyonlarla ortaklıkların koşul ve şartlarını, Yönetmelik doğrultusunda teminat altına alır.  

Genel Direktör, UNESCO isminin, logosunun, kısaltmasının ve/veya internet alan adlarının uluslararası düzeyde izinsiz kullanılması veya kayıtlanması durumlarında takibat başlatmakla sorumludur.

IV. Üye Devletler ve Millî Komisyonlarının Görevleri

IV. 1 Yetkili Organlar

Üye Devletler tarafından belirlenmiş başka organlar haricindeki UNESCO Millî Komisyonları, ulusal düzeyde UNESCO isminin, logosunun, kısaltmasının ve ulusal uzantılı veya alt uzantılı internet alan adlarının (ccTLDs) kullanımıyla ilgili sorunları, ulusal yasalar doğrultusunda çözümlemekle yükümlüdür.

 

 

 

IV.2 Kullanım Hakları

Millî Komisyonlar, UNESCO ismini, kısaltmasını ve logosunu, bu yönetmeliğe uygun olarak kullanma hakkına sahiptirler. Eğer bunu uygularlarsa UNESCO ismi, kısaltması ve/veya logosu her zaman kendi isimleri ve özel logolarıyla birlikte anımsanacaktır.

IV. 3. İzin-Yetki

Hükümetler arası programlar çerçevesinde, program ağları veya UNESCO oluşumuyla ilgili Kulüp, Merkez veya Dernekler, Anayasa tarafından belirlenen uzlaşmacı organlar, görevi üstlenen Millî Komisyonlar veya yukarıda madde IV.1 gereğince tayin edilen diğer organlar, UNESCO ismini, kısaltmasını veya logosunu belirli yerlerde belirlenen koşullarda kullanma yetkisine sahiptirler. Bu yerler, hükümetler arası programların ulusal komiteleri, biyosfer rezervleri, ilgili okul veya UNESCO Kürsüleri, bunun yanı sıra Kulüpler, Merkezler veya UNESCO Dernekleri ve onların ulusal koordinasyon organlarıdır.

Millî Komisyonlar, ulusal aktivitelere kendi patronajlarını verdikleri zaman, her daim Millî Komisyonların kendi isim ve madde IV.2 hükmü gereğince belirlenen logolarıyla ilişkili olan UNESCO ismini, kısaltmasını ve/veya logosunu kullanmak için, organizasyonların çalışmalarını, UNESCO’nun yetki alanları doğrultusunda yönlendirebilirler. Ulusal düzeyde kendi adlarına sözleşmeye bağlı düzenlemelere veya tanıtım faaliyetlerine girenler için aynı şey uygulanır.

Millî Komisyonlar, verdikleri izne bağlı olarak zaman sınırı koyabilir ve/veya periyodik denetlemeler yapabilirler.

IV.4 Koruma

Yukarıda madde IV.1 uyarınca belirlenen Millî Komisyonlar veya diğer organlar, verdikleri izinden kaynaklanabilecek sonuçlardan sorumludurlar.

Bu yönetmeliğin hedeflerine ulaşabilmek için, ulusal mevzuatların ve/veya Endüstriyel Mülkiyetin Korunması için yapılan Paris Anlaşması hükümleri dikkate alınmalıdır.

Sekreterlik ve Üye Devletler, Millî Komisyonları veya tayin edilen başka organları vasıtasıyla yetkili ulusal organlar ve bu yönetmelik doğrultusunda, ulusal düzeyde UNESCO isminin, kısaltmasının, logosunun veya internet alan adlarının izinsiz kullanımını engellemek için yakın temas hâlinde çalışmalıdırlar. 

V. Yönetmeliğin Düzenlenmesi ve İyileştirilmesi

Bu yönetmelik, sadece Genel Konferans tarafından değiştirilebilir ve düzenlenebilir.