UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Dünya Mirası Amblemi Kullanım İlkeleri

 

Sorumlu otoriteler, amblemin kullanımına dair karar verirken aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurmalıdır:

  •  Amblem, Dünya Mirası Sözleşmesi’nin çalışmalarıyla ilişkilendirilebilecek projeler için kullanılabilir. Bu bağlamda, sözleşmenin daha geniş bir çerçevede tanıtılması amacıyla, söz konusu projeler teknik ve yasal olarak geniş bir çerçevede tutulabilir.
  • Amblemin kullanılmasına yönelik bir karar verilirken, amblemin kullanılacağı projenin getirebileceği finansal getiri boyutu değil, projenin içerik ve kalitesi büyük önem taşımakta ve göz önünde bulundurulmalıdır. Amblem kullanılmasında onay verilirken eğitim, bilim, kültür kriterlerine öncelik verilmeli veya önerilen projenin Dünya Mirası ilke ve değerlerine kazandırabileceği sanat değerleri göz önünde bulundurulmalıdır. Onay, eğitimsel değeri çok düşük olan bardak, tişört, vb. diğer turistik eşyalara verilmemelidir. Bu durum, komitenin toplantıları ve törenler gibi özel etkinliklerde göz ardı edilebilir.
  •  Amblemin kullanım iznine dair verilecek tüm kararlar, Dünya Mirası Sözleşmesi’nin açık hedefleri ve değerlerine tam olarak bağlı kalınarak verilmelidir.
  • Söz konusu hedef ve değerlere uygun bir şekilde izin alınmadığı takdirde, ticari kurumların, kendi materyallerinde Dünya Mirası amblemini kullanması meşru değildir. Fakat komite, her bireyin, kurumun veya şirketin, Dünya Mirası alanlarıyla ilgili uygun olduklarını düşündükleri her türlü projeyi basma veya üretme konusunda serbest olduğunu kabul eder. Buna rağmen, Dünya Mirası Amblemi’nin kullanılmasına dair resmi izin, kullanım ilkelerinde tarif edilen koşullara uygun bir şekilde yalnızca komite tarafından verilebilir.
  • Amblemin üçüncü taraflar tarafından kullanılmasına, yalnızca talep edilen kullanımın doğrudan Dünya Mirası alanlarıyla ilişkili olması halinde izin verilmelidir. Bu gibi kullanım izinleri, ülkelerin kendi ulusal otoriteleri tarafından verilebilir.
  • Belirli bir Dünya Mirasının ilişkili olmadığı veya önerilen kullanımın odak noktası olarak alınmadığı durumlarda (örneğin bilimsel konular veya koruma tekniklerine dair genel seminer ve/veya çalıştaylar), logo kullanımı ilkelerine uygun bir şekilde verilmelidir. Bu tür kullanımlar için talepler, söz konusu kullanımın Sözleşme’nin çalışma alanına ne tür katkı sağlayacağını açık olarak betimliyor olmalıdır.
  • Amblem kullanım izni, olağanüstü durumlar ve dünya mirası alanlarına fayda göstereceği açık olan istisnalar haricinde, seyahat acentaları, havayolları veya ticari hedefler doğrultusunda hareket eden diğer kurumlara verilmemelidir. Bu tarz kurumlardan finansal getiri veya diğer promosyon teklifleri de kabul edilemez.
  • Ticari getiri öngörüldüğü takdirde, Dünya Mirası Fonu’nun söz konusu gelirden uygun bir pay alacağından emin olunulmalı ve söz konusu projenin yönetilmesi ve öngörülen gelirin düzenlenmesi konusunda sözleşme veya diğer dökümentasyonlar içerilmelidir. Ticari kullanım durumlarında, personel ve merkez tarafından görevlendirilen personelden veya uzmanlardan doğan masraflar, amblemi kullanmak için izin talep eden tarafça karşılanmalıdır.

Dünya Mirası Amblemini Kullanmak için Yetki Verilmesi

 

Ulusal otoriteler, ulusal bir kurumun amblemi kullanmasına, gerek ulusal, gerekse uluslararası olan projenin, yalnızca ulusal sınırlar içinde bulunan Dünya Mirası alanlarını ilgilendirdiği durumlarda izin verebilir. Ulusal otoritelerin alacağı her türlü karar, ilkeler ışığında alınmalıdır. Amblem kullanımıyla ilgili diğer her türlü talepler aşağıdaki prosedüre uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir:

 

Amblemin kullanılma amacı, kullanım süresi ve bölgesel geçerliliğini de içeren bir talep, Dünya Mirası Merkezi Müdürlüğü’ne hitaben yazılmalıdır.

 

Dünya Mirası Merkezi Müdürlüğü, amblemin kullanımına, ilkeler ışığında izin verme yetkisine sahiptir. İlkelerde yeterince açık yer almayan durumlar için, Müdürlük söz konusu durumu Başkan’a iletir, Başkan da gerekli duyduğu durumlarda nihai kararı alması için konuyu Büro’ya aktarabilir. Amblemin yetkilendirilmiş kullanımlarına dair yıllık raporlar Dünya Mirası Komitesi’ne sunulacaktır.

 

Amblemin geniş bir çerçevede ve belirsiz bir süre boyunca dağıtılacak büyük çaplı ürünlerde kullanılması, söz konusu üreticinin, ilgili ülkelerle danışması, kendi topraklarında bulunan varlıklara ilişkin metin ve görsellerini için merkezden onay almasına bağlıdır. Onaylanacak metin komitenin veya ilgili ülkenin resmi dillerinden birinde yazılmış olmalıdır.

 

Amblemin kullanılması için üye ülkelere başvururken kullanılan taslak form örneği, bu aşağıda sunulmaktadır:

 

 

Content Approval Form:

 

[Name of responsible national body], officially identified as the body responsible for approving the content of the texts and photos relating to the World Heritage properties located in the territory of [name of country], hereby confirms to [name of producer] that the text and the images that it has submitted for the [name of properties] World Heritage property(ies) are [approved] [approved subject to the following changes requested] [are not approved]

(delete whatever entry does not apply, and provide, as needed, a corrected copy of the text or a signed list of corrections).

 

Notes:

Söz konusu talep incelendikten ve kabul edilebilir bulunduktan sonra, Merkez söz konusu tarafla bir anlaşmaya varabilir. Şayet Müdürlük amblem kullanılmasının kabul edilemez olduğu yönünde karar verirse, Merkez amblem kullanma talebinde bulunan tarafa söz konusu kararı yazılı bir şekilde bildirir.


 

Kalite Kontrol

Amblemin kullanımına dair verilecek olan izin, amblemin kullanılacağı ürünlerin ve projelerin üzerinde ulusal otoritelerin kalite kontrol kurabilmelerine bağlı ve gereklidir. Sözleşme’ye taraf olan ülkeler, Dünya mirası Amblemi altında boy gösteren, kendi toprakları içerisinde bulunan alanlarla ilişkin her türlü ürün dağıtımında, ürünün görselleri ve metinlerini onaylayacak tek yetkililerdir. Amblemi yasal olarak korumakla yükümlü olan üye devletler, amblemin kullanımlarını gözden geçirmelidirler.

Diğer üye devletler, amblemin kullanım önerilerini gözden geçirmeyi seçebilecekleri gibi; söz konusu önerileri Dünya Mirası Merkezine de yönlendirebilirler. Üye devletler, uygun ulusal otoriteleri belirlemekle ve kendilerine sunulan önerileri gözden geçirmek; uygun olmayan kullanımları belirlemek konularında eyleme geçmeyi arzulamaları halinde, konudan Merkez’i haberdar etmekle yükümlüdürler. Merkez, yetkili ulusal otoritelere dair bir liste muhafaza edecektir.

 

*Metin, http://whc.unesco.org/en/emblem/#guidelines adresinde bulunan İngilizce orijinali esas alınarak, Türkçeleştirilmiştir.

*Taslak form http://whc.unesco.org/archive/opguide12-en.pdf örneği, adresinde bulunan İngilizce aslından alınmıştır.