UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Yürütme Kurulu Nedir?
•    Yürütme Kurulu, UNESCO'nun üç yönetim organından biridir (Diğerleri Genel Konferans ve Sekretaryadır) ve Genel Konferans tarafından seçilir.
•    Yürütme Kurulunun görev ve sorumlulukları öncelikli olarak Kuruluş Sözleşmesi ve Genel Konferans tarafından belirlenen kural veya yönetmeliklerde belirtilmektedir.
•    Genel Konferansın yetkisi altında hareket eden Yürütme Kurulu, Kurumun çalışma programını ve Genel Direktör tarafından kendisine sunulan tahmini bütçeleri inceler.
•    58 Üye Devletten oluşur, her Üye Devlet dört yıl görev yapar.

Yürütme Kurulunun Görevleri Nelerdir?
Yürütme Kurulu, Genel Konferansı temsil eder, Genel Konferansın yetkilerini kullanır ve yetkilendirildiği konuları ele alır. Yürütme Kurulu özellikle:
•    Genel Konferansın gündemini hazırlar, UNESCO'nun çalışma programını ve Genel Direktör tarafından kendisine sunulan tahmini bütçeleri inceler ve Genel Konferansa bunları önerileriyle birlikte sunar. (Const. Article V. B. 6a)
•    Birleşmiş Milletler üyesi olmayan yeni Devletlerin kabulü hakkında tavsiyelerde bulunur. (Const. Article II.2)
•    Genel Direktör ataması konusunda Genel Konferansa öneri sunar. (Const. Article IV.7)
•    Genel Konferans tarafından kabul edilen programın yürütülmesinden sorumludur ve bu bağlamda, Genel Direktör tarafından sunulan Kurum faaliyetleri hakkındaki raporları değerlendirir. (Const. Article V.B.6.b, V.B.10)
•    Genel Konferansın olağanüstü oturumlarına davet eder. (Const. Article IV.D.9)
•    Genel Konferans tarafından kabul edilen düzenlemelere uygun olarak, eğitim, bilim ve beşerî bilimler veya bilginin yaygınlaştırılması konularında uluslararası ve sivil toplum konferansları düzenler. (Const. Article IV.B.3) 

Yürütme Kurulunda Genel Konferans Başkanının rolü nedir?
•    Genel Konferans Başkanı, Yürütme Kurulunda re’sen görevde bulunur. (Ex. Board, Rules of Proc., rule 9.1)

Yürütme Kurulunda Genel Direktörün rolü nedir?
•    Genel Direktör veya temsilcisi, oy hakkı olmaksızın, Yürütme Kurulu organları ve Bürosunun toplantılarına katılır. Yürütme Kurulunun uygun eylemleri için öneriler hazırlayabilir ve incelenmekte olan herhangi bir konuyla ilgili sözlü veya yazılı beyanda bulunabilir. (Ex. Board, Rules of Proc., rule 19)

Genel Oturumda Genel Direktör,
•    Genel Konferans tarafından kabul edilen programın uygulanmasını raporlar,
•    Yürütme Kurulu ve Genel Konferans tarafından kabul edilen kararların ve önceki oturumlarda kabul edilen kararların takibini raporlar,
•    taslak program ve bütçe için öneriler sunar.

Bu metin  http://www.unesco.org/new/en/executive-board/mandate-and-functions/#irfaq_2_8b93c adresinden çevrilerek Türkçeleştirilmiştir.