UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

6. TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI VE KOMİTELERİ TOPLANTISI
ÇALIŞMA RAPORU TASLAĞI

(9 Temmuz 2016, İstanbul, TÜRKİYE)

 

6. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları ve Komiteleri Toplantısı UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle 9 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

TÜRKSOY Üyesi Ülkelerden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Türkmenistan, Gagavuz Yeri (Moldova) temsilci ve uzmanlarının katılım sağladığı toplantıyı Bosna-Hersek, Moğolistan ve Moldova Cumhuriyeti temsilci ve uzmanları ise gözlemci olarak takip etmiştir.

Toplantının açılış oturumunda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Sayın Nabi AVCI, 40. Dünya Miras Komitesi Başkanı Büyükelçi Sayın Lale ÜLKER, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sayın Düsen KASEINOV, önceki toplantının ev sahibi ve dönem başkanı olan Azerbaycan adına Azerbaycan UNESCO Millî Komisyonu Genel Sekreteri Sayın Gulnara AGHALAROVA ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Sayın M. Öcal OĞUZ yaptıkları konuşmalarda TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları toplantılarının önemini ve kültür çalışmalarına sağladığı katkıyı ifade etmişlerdir.

Açılış konuşmalarının ardından 5. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları Dönem Başkanı Azerbaycan adına UNESCO Azerbaycan Millî Komisyonu eski ve yeni Genel Sekreterleri Günay Efendiyeva ve Gulnara Aghalarova, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Sayın Nabi Avcı ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sayın Düsen Kaseinov’dan teşekkür belgelerini almışlar ve Dönem Başkanlığı görevini törenle UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Sayın M. Öcal Oğuz’a devretmişlerdir.

Toplantının açılış konuşmalarından sonraki bölümünde paydaş kuruluşların temsilcileri söz alarak, TÜRKSOY Üyesi Ülkeler arasındaki UNESCO konularındaki işbirliklerine yönelik görüşlerini bildirmişlerdir.

Toplantının Genel Kurulunda ise Gündem konuları olarak UNESCO çalışmalarında ortak kararlarda sözcülük, işbirliği imkânları, sürdürülebilir kalkınma ve 2030 hedefleri, kültürlerin yakınlaşması 10 yılı, İpekyolu işbirliği konuları tartışılmıştır.   

Toplantının öğleden sonraki oturumunda 4 ayrı salonda eş zamanlı olarak TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 9. Somut Olmayan Kültürel Miras, 4. Kültürel ve Doğal Miras,  4. Dünya Belleği ve 3. Eğitim Seminerleri yapılmıştır.

 Seminerlerden sonra ortak salonda gerçekleşen oturumda ise katılımcılar tarafından sabah oturumunda dile getirilen öneriler ve Seminerlerin sonuç bildirileri değerlendirilmiş ve 7-8 Ekim 2010 tarihlerinde Ankara’da, 16-17 Eylül 2011 tarihlerinde Kazan’da, 13-14 Eylül 2012 Astana’da, 2-3 Eylül 2013 tarihlerinde Eskişehir’de ve 18-19 Aralık 2014 tarihlerinde Bakü’de gerçekleştirilen ilk beş toplantıda hazırlanan çalışma raporlarına ve tavsiye kararlarına atıfta bulunularak aşağıdaki tavsiye kararları oybirliğiyle alınmıştır:

 

 1. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonlarının geçmişte yapılan toplantılarında alınan kararlar ışığında ortaklık ve karşılıklı destek ruhuyla UNESCO’nun çalışma alanlarında var olan işbirliğinin sürdürülmesi ve güçlendirilmesi;
 1. UNESCO Yürütme Kurulu başta olmak üzere UNESCO kurul, komite ve programları için adaylıklar ve seçimlerde, işbirliklerinde TÜRKSOY Üyesi Ülkeler için önemli olan ve stratejik konuların belirlenmesi ve bu programlarda temsil edilmesinin sağlaması üzere planlama yapılması;
 1. Daha önceki toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda UNESCO toplantılarında ortak görüş oluşturmak ve bu ortak görüşü Dönem Başkanları aracılığıyla açıklamak şeklindeki Sözcülük uygulamasının bu dönemde de sürdürülmesi;
 1. Sözcülük sisteminin devreye girebilmesi için Dönem Başkanı ülke tarafından üye ülkeler nezdinde önceden yapılan girişimlerle görüş birliğinin oluşturulması, böyle bir görüş birliğinin oluşması durumunda açıklamanın UNESCO platformlarında Sözcü tarafından “ortak görüş” olarak açıklanması;
 1. UNESCO’nun Hükûmetler Arası Komisyon, Konsey ve Komitelerinde TÜRKSOY Üyesi Ülkelerin temsilini sağlamak ve bu konuda işbirliğini güçlendirmek amacıyla Millî Komisyonlar ve Daimi Temsilcilikler arasındaki iletişimlerin ve istişarelerin güçlü tutulması;  
 1. TÜRKSOY Üyesi Ülkelerin kültür alanında yakınlaşmasını ve birbirlerini daha iyi tanınmalarını sağlamak amacıyla ortak projelerin yürütülmesi, bu yönde Kazakistan-Türkiye “Ortak Müzik Kültürü” ve Azerbaycan-Türkiye “Kültürel Miras Aktarımında Kadının Rolü” gibi projelerin sayısının artırılması;
 1. UNESCO çalışma alanlarında faaliyetlerini yürütecek Türkçe Konuşan Ülkeler ortak STK’larının kurulmasının teşvik edilmesi ve bu STK’ların UNESCO akreditasyonunun teşvik edilmesi;
 1. TÜRKSOY Üyesi ülkelerin yaptığı başarılı faaliyetlerin uluslararası platformlara taşınmasında işbirliğini artırılması, bu faaliyetlerin daha geniş çevrelere ulaştırılması için medyanın etkin olarak devrede tutulması;
 1. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler tarafından hazırlanan ortak miras envanterlerinin güncellenmesi ve ortak dosya sunumunda bu envanterlerin kullanılması;
 1. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin TÜRKSOY Üyesi Ülkeler uzmanları tarafından takip edilmesi, eğitim ve kültürel miras koruma sistemlerine entegre edilmesi, özellikle 1972, 2003 ve 2005 kültür sözleşmelerindeki yerlerinin ortak çalışmalarla değerlendirilmesi;
 1. Uluslararası Kültürlerin Yakınlaşması 10 Yılı (2013-2022) kapsamında etkinlik düzenlenmesi ve On Yılın logosunun kullanılması, bu çerçevede TÜRKSOY Üyesi Ülkeler arasında etkileşimin ve bilgi paylaşımının artırılması;
 1. TÜRKSOY Üyesi Ülkelerin İpek Yolu Seri Adaylık Dosyası hususunda işbirliğinin değerlendirilmesi ve İpek Yolundaki kültürel ve doğal miras adaylıklarının yanı sıra somut olmayan kültürel miras, dünya belleği ortak adaylıklarının da teşvik edilmesi;
 1. UNESCO Kırgızistan Millî Komisyonu’nun teklifi doğrultusunda TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonlarının yedinci toplantısının 2017 yılında … yapılması oybirliğiyle tavsiye edilmiştir.

 

TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Dokuzuncu Somut Olmayan Kültürel Miras Semineri

Sonuç Bildirisi

 

Birincisi 2008 yılında Ankara’da, ikincisi 2009 yılında Almatı’da, üçüncüsü 2010 yılında Bakü ve Şeki’de dördüncüsü 16-17 Eylül 2011 tarihlerinde Kazan ve Arça’da, beşincisi 13-14 Eylül 2012 tarihlerinde Astana’da, altıncısı 2-3 Eylül 2013 tarihlerinde Eskişehir’de, yedincisi 26 Haziran 2013 tarihlerinde Bişkek’te, sekizincisi 18-19 Aralık 2014 tarihlerinde Bakü’de yapılan TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Somut Olmayan Kültürel Miras Seminerinin dokuzuncusu 9 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 9. Somut Olmayan Kültürel Miras Seminerine Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Türkmenistan, Gagavuz Yeri (Moldova), gözlemci olarak ise Bosna Hersek, Moğolistan ve Moldova’dan temsilciler katılmıştır.

Seminerde; somut olmayan kültürel miras ve önceki seminerlerde alınan kararların uygulamaları üzerine genel tartışma, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Gündemi, Uluslararası Kültürel Yakınlaşma 10 Yılı (2013-2022), İpek Yolu işbirlikleri ve ortak adaylık dosyaları hazırlanması konusunda işbirliği imkânları ele alınmıştır.

Seminer sonunda uzmanlar,  önceki seminerlerde alınan kararları hatırda tutarak:

 1. TÜRKSOY Üyesi Ülkelerin Ortak Sözcülüğüne ilişkin 1. Seminerde alınan kararın teyit edilmesini ve dönem başkanlığını üstelenen ülke temsilcisinin Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Genel Kurul, Hükûmetler Arası Komite ve benzeri toplantılarda, üzerinde fikir birliği oluşturulan konular hakkında bu görevi üstlenmesini;
 1. Sürdürülebilir kalkınmanın somut olmayan kültürel mirasla ilişkisinin çok boyutlu olarak ele alınmasını, bu konuda üye ülkelerin kendi deneyimlerini gelecekteki toplantılarda da diğer üyelerle paylaşmasını ve yapılacak olan bütün Çalışmalarda Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişkinin sürekli olarak dikkate alınmasını;
 1. Somut olmayan kültürel mirasın genç ve gelecek kuşaklara aktarılmasına ilişkin daha çok çalışma yapılmasını, bu kapsamda gerek çalışmayı yapan ülkenin gerek diğer TÜRKSOY Üyesi Ülkelerin somut olmayan kültürel miras unsurlarını içeren dijital kısa filmlerin üretilmesini ve ilgili eğitim kurumlarında gösterilmesini, böylece genç kuşakların TÜRKSOY Üyesi Ülkelerin somut olmayan kültürel miras unsurlarını tanımalarının sağlanmasını;
 1. TÜRKSOY Gençlik kamplarının somut olmayan kültürel mirasın öğretilmesi ve aktarılmasına katkı sağlayacak şekilde düzenlenmesini, bu çerçevede yapılacak ilk gençlik kampının ilgili ülke temsilcisinin ev sahipliği önerisi doğrultusunda “Somut Olmayan Kültürel Miras Eğitimi Gençlik Kampı” adıyla Almatı’da düzenlenebileceğini;
 1. TÜRKSOY’un hazırlamış olduğu somut olmayan kültürel miras envanterinin UNESCO tarafından önerilen formata uygun şekilde güncellenerek yeniden hazırlanmasını, bu envanterden seçilecek unsurların ortak dosya hazırlıklarında dikkate alınmasını;
 1. Ortak somut olmayan kültürel miras unsurlarının dijital ortama aktarılırken Youtube, Twitter gibi sosyal medya ortamlarında özellikle gençlere ulaşabilecek biçimde daha yaygın ve erişilebilir hâlde kullanıma sunulmasını;
 1. Değerlendirme Organına seçilebilecek veya katkı sağlayabilecek düzeyde STK’ları güçlendirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilmesini;
 1. Ulusal Envanterleri güçlendirmek amacıyla Yaşayan İnsan Hazineleri Programının Türkiye dışındaki üyeler tarafından da benimsenip yaygınlaştırılmasını, bu uygulama sırasında telif haklarının korunması konusunun önemine dikkat çekilmesini;
 1. Gelecek dönemde Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hükûmetler Arası Komitesine aday olmayı planlayan Kazakistan’ın desteklenmesinin yerindeliğini oy birliğiyle önermişlerdir.

 

 

TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Dördüncü Doğal ve Kültürel Miras Semineri

Sonuç Bildirisi

 

Birincisi 13-14 Eylül 2012 tarihlerinde Astana’da, ikincisi 2-3 Eylül 2013 tarihlerinde Eskişehir’de, üçüncüsü 18-19 Aralık 2014 tarihlerinde Bakü’de gerçekleştirilen TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Doğal ve Kültürel Miras Seminerinin dördüncüsü 9 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 4. Doğal ve Kültürel Miras Seminerine Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Türkmenistan’dan temsilciler katılım sağlamıştır.

Seminerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Gündemi, Uluslararası Kültürel Yakınlaşma 10 Yılı (2013-2022) ve Eylem Planı, İpek Yolu işbirlikleri, Ortak adaylık dosyaları hazırlanması konusunda işbirliği imkânlarını kapsayan konular ele alınmıştır.

Seminer sonunda uzmanlar, önceki seminerlerde alınan kararları hatırda tutarak:

 1. TÜRKSOY Eğitim Fonu oluşturularak doğal ve kültürel miras konularında uzman yetiştirmek üzere lisansüstü düzeyinde burs verilmesini;
 1. TÜRKSOY Üyesi Ülkelerde UNESCO kürsülerinin kurulması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde uzman yetiştirmek üzere teşvik edilmesini;
 1. Doğal ve kültürel miras farkındalığının arttırılması ve yaygınlaştırılması konusunun ilk, orta ve yükseköğrenim program hedeflerine dâhil edilmesini;
 1. Doğal ve kültürel miras konusunda uzman yetiştirilmesi için TÜRKSOY Üyesi Ülkelerde ortak projeler geliştirilmesini;
 1. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler arasında uzman ve öğrenci değişimini sağlamak üzere eğitim ve araştırma merkezleri ağının oluşturulmasını;
 1. İklim değişikliklerinin izlenmesi konusuna katkıda bulunmak üzere Orta ve Ön Asya Tuzlu Göllerinin kuruma ve çölleşme özelliklerinin dikkate alınması, TÜRKSOY Üyesi Ülkeler arasında ortak ve karşılaştırmalı çalışmalar başlatılmasını;
 1. Kazakistan’da kurulmuş olan Kültürel Yakınlaşma Merkezi örneğinden hareketle TÜRKSOY Üyesi Ülkeler arasında eğitim, çalıştay, yaz okulu vb. etkinliklerin arttırılmasını;
 1. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler arasında müzecilik konusundaki işbirliğinin güçlendirilmesini;
 1. İpek Yolu işbirliklerinin sağlanmasında doğal miras potansiyelinin dikkate alınmasını;
 1. Gençler ve uzmanlar arasında üye ülkelerde mevcut doğa ve kültür eğitim merkezleri arasında işbirliğinin sağlanmasını;
 1. TÜRKSOY Üyesi Ülkelerde jeopark çalışmalarının teşvik edilmesi ve TÜRKSOY Üyesi Ülkelerde Jeopark ağı kurulmasını;
 1. İpek Yolu konusunda TÜRKSOY Üyesi Ülkeler arasında bir çalışma grubu oluşturulmasını;
 1. Dünya Miras Alanı dosya hazırlık süreci içerisinde işbirliği ve uzmanlık desteği sağlanmasını;
 1. Potansiyel doğal veya kültürel miras alanlarına ilişkin ortak adaylık dosyaları hazırlama konusunda çalışmak üzere daimi bir çalışma grubu oluşturulması ve uzmanlık düzeyinde katılım olmasını;
 1. Önemli kuş yollarının bulunduğu özellikle sulak alanlar konusunda ortak adaylık dosyaları hazırlanmasının teşvik edilmesini;
 1. TÜRKSOY Üyesi Ülkelerde mevcut ve potansiyel doğal ve kültürel miras alanlarının tanıtılması ve kamuoyu oluşturulması konusunda çalıştaylar, farkındalık etkinlikleri düzenlenmesini oy birliğiyle önermişlerdir.

 

TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Dördüncü Dünya Belleği Semineri

Sonuç Bildirisi

 

Birincisi 13-14 Eylül 2012 tarihlerinde Astana’da, ikincisi 2-3 Eylül 2013 tarihlerinde Eskişehir’de, üçüncüsü 18-19 Aralık 2014 tarihlerinde Bakü’de gerçekleştirilen TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Dünya Belleği Seminerinin dördüncüsü 9 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 4. Dünya Belleği Seminerine Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Türkmenistan’dan temsilciler katılım sağlamıştır.

Seminerde Dünya Belleği Programı Üzerine Genel Tartışma, TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Dünya Belleği Envanterinin Gözden Geçirilmesi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Gündemi, İpek Yolu işbirlikleri ve Ortak Adaylık Dosyalarının hazırlanması konusunda işbirliği imkânlarını kapsayan konular ele alınmıştır.

Seminer sonunda uzmanlar,  önceki seminerlerde alınan kararları hatırda tutarak:

 1. Dünya Belleği Kütüğüne kaydedilmek üzere hazırlanacak ortak dosyaların listesinin belirlenmesi, dosya sunumu konusunda somut adımlar atılması ve bu husustaki çalışmaların hızlandırılmasını;
 1. Ortak dosya hazırlama konusunda koordinasyonu sağlayacak bir merkezin dönem başkanlığını yürüten ülke Millî Komisyonunda oluşturulmasını, oluşan bilgi ve birikimin sonraki dönem başkanına devredilmesini;
 1. Üye Ülkelerde Dünya Belleği dosyalarının hazırlanması hususunda karşılıklı deneyim paylaşımına imkân sağlayacak düzenlemelere önem verilmesini;
 1. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı kapsamında düzenlenen Dünya Belleği Seminerlerinin mümkün olduğu takdirde her sene aynı uzmanlar tarafından takip edilmesi ve farklı uzmanların katılımı durumunda daha önce katılım sağlayan uzmanların bilgi ve deneyimlerini katılacak uzmanlara aktarmasının teşvik edilmesini;
 1. Dünya Belleği uzmanları arasında bilgi paylaşımı ve iletişimi sağlamak amacıyla e-posta ağı kurulmasını ve böylelikle gerçekleştirilecek toplantılara hazırlıklı ve somut belgelerle katılım sağlanmasını;
 1. TÜRKSOY Üyesi Ülkelerdeki dosya kabullerinin ve çalışmaların oluşturulacak network içinde paylaşılması ve medya aracılığıyla duyurulmasının sağlanmasını;
 1. Seminerlerde alınan kararların ciddi bir şekilde incelenmesi ve karar takibinin yapılmasını oybirliği ile önermişlerdir.

 

TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 3. Eğitim Semineri

Sonuç Bildirisi

Birincisi 2-3 Eylül 2013 tarihlerinde Eskişehir’de, ikincisi 18-19 Aralık 2014 tarihlerinde Bakü’de gerçekleştirilen TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Eğitim Seminerinin üçüncüsü 9 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Seminerine Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve Gagavuz Yeri (Moldova) uzmanları katılmıştır.

TÜRKSOY Üyesi Ülkeler, seminerde Eğitim ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Eğitim Müfredatında Ortak Kültürel Miras konularını ele almışlardır.

Seminer sonunda uzmanlar,

 1. Hâlihazırda UNESCO ASPnet Ağına dâhil olan ve etkin olarak çalışan Türkiye ve Azerbaycan’ın deneyimleri üzerinden, TÜRKSOY Üyesi Ülkelerin UNESCO ASPnet ağına dâhil olmaları için teşvik edilmesi; Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova ve Türkmenistan’ın ASPnet okulları uygulamasını hayata geçirerek ASPnet ağına dâhil olmaları için gerekli bilgi ve belgenin Türkiye ve Azerbaycan tarafından sağlanmasını;
 1. TÜRKSOY Üyesi Ülkelerin ASPnet Ağına dâhil olmasının ardından, bölgesel bir “TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO ASPnet Toplantısı” düzenlenerek işbirliğinin genişletilmesini;
 1. UNITWIN ve UNESCO Kürsüleri Programı konusunda TÜRKSOY Üyesi Ülkeler arasında farkındalığın artırılarak, bu ülkelerin UNESCO Kürsüleri arasında işbirliğinde Millî Komisyonların öncülük etmesini;
 1. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyon ve Komitelerinin, başarı öyküleri ve en iyi uygulama örneklerinden bir kitapçık oluşturularak dijital olarak yayınlanmasını ve paylaşmasını (newsletter);
 1. TÜRKSOY Üyesi Ülkelerin somut ve somut olmayan ortak kültürel mirasının formal ve informal eğitim-öğretim programında yer alması konusunda TÜRKSOY Üyesi Ülkelerdeki resmî ve sivil toplum kuruluşlarında farkındalık yaratılmasını;
 1. Ortak Kültürel Mirasın eğitim programlarına yansıtılması konusunda TÜRKSOY Üyesi Ülkelerindeki ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerin yapılmasını;
 1. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 2030 hedeflerine ulaşmada kat edilen yolun izleme ve değerlendirme çalışmalarında TÜRKSOY Üyesi Ülkeler arasında işbirliğinin sağlanarak veri ve deneyim paylaşımının yapılacağı bilimsel platformların oluşturulmasını önermişlerdir.

 

 

KATILIMCI LİSTESİ

 

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

Gulnara AGHALAROVA, UNESCO Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Komisyonu Genel Sekreteri

Rashad BARATLI, UNESCO Nezdindeki Azerbaycan Daimi Temsilciliği İkinci Sekreteri

Tural AHMADOV, Eğitim Bakanlığı, Daire Başkanı

Yashar HUSEYNLI, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Daire Başkanı

Shahin MUSTAFAYEV, Millî Bilimler Akademisi, Doğu Çalışmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı

 

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

Assel UTEGENOVA,  UNESCO Kazakistan Milli Komisyonu Genel Sekreteri

Satybaldy BURSHAKOV, UNESCO Nezdindeki Kazakistan Daimi Temsilciliği, Elçi Müsteşar

Khanzada YESSONOVA, Kazakistan Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesi Başkanı

Gulzhan AMIRKULOVA

Zhanat MOLDABERGENOVA, Kültür Bakanlığı, Başuzman

Umitkhan MUNALBAYEVA,  Kazakistan Dünya Belleği Komitesi Başkanı

 

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ

Elnura KORCHUEVA, Kırgızistan Millî Komisyonu Genel Sekreteri

Mariam TOKTOBEKOVA, UNESCO Nezdindeki Kırgızistan Daimi Temsilciliği

Bakyt AMANBAEVA, Tarih Enstitüsü, Kıdemli Bilim Çalışanı

Aizaada APYSHEVA, Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Başuzman

Naita ASKAROVA, UNESCO Kırgızistan Millî Komisyonu, İdari Uzman

Asel ISAEVA, Milli Bilimler Akademisi, Yazma Eserler Fonu Başkanı  

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Nabi AVCI, Kültür ve Turizm Bakanı

M. Öcal OĞUZ, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı,

Lale ÜLKER, 40. Dünya Miras Komitesi Başkanı, Büyükelçi

Hüseyin Avni BOTSALI, UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi, Büyükelçi

Okan İBİŞ, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma Eğitim Genel Müdürü

Nevzat VURAL, Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Araştırma Eğitim Genel Müdür Yardımcısı

Nizamettin KAZANCI, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi,  

Mustafa SAFRAN, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi,

Adnan BOYACI, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi,

Nevra ERTÜRK, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi,

Neslihan DOSTOĞLU, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkan Vekili,

Metin EKİCİ, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkan Vekili,

Zeki KAYA, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkan Vekili, P 

Uğur ÜNAL, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Dünya Belleği İhtisas Komitesi Başkan Vekili,

Şükrü Turan BEŞİKTEPE, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Üyesi,

Fahrettin ULU, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Üyesi

Nazire ÖZGEN ERDEM, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Jeolojik Miras ve Jeopark Alt Çalışma Grubu Üyesi,

Erol TİMUR, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Jeolojik Miras ve Jeopark Alt Çalışma Grubu Üyesi

Mehmet Zeki İBRAHİMGİL, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Dünya Belleği İhtisas Komitesi Üyesi,

Hamza KELEŞ, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Dünya Belleği İhtisas Komitesi Üyesi,

Togay Seçkin BİRBUDAK, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Dünya Belleği İhtisas Komitesi Üyesi,

Mustafa Yaşar GÜNEŞ, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Dünya Belleği İhtisas Komitesi Üyesi

Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Dünya Belleği İhtisas Komitesi Üyesi,

Haydar YALÇIN, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Dünya Belleği İhtisas Komitesi Üyesi,

Bahattin YALÇINKAYA, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Dünya Belleği İhtisas Komitesi Üyesi,

Kazım Yavuz EVİRGEN, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Dünya Belleği İhtisas Komitesi Üyesi,

Ahmet AYPAY, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Eğitim İhtisas Komitesi Başkan Vekili,

Ali YAKICI, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Eğitim İhtisas Komitesi Üyesi,

Mustafa SEVER, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Eğitim İhtisas Komitesi Üyesi,

Şebnem AVŞAR KURNAZ, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Eğitim İhtisas Komitesi Üyesi,

Sare SAHİL, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi,

Zeynep AKTÜRE, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, 

Davut Gazi BENLİ, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi,

Zülküf YILMAZ, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi,

Şeref BOYRAZ, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi,

Dilaver DÜZGÜN, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi,

Gülin ÖĞÜT EKER,  UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi,

Solmaz KARABAŞA, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi,

Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi,  

Selcan GÜRÇAYIR TEKE, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, 

Gökhan KAYNAKÇI, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzmanı,

UMUT ÖZDEMİR, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzmanı,

İSA SATAR, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzmanı,

Ali Kerem ESKİGÜN, Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın Müşaviri

İrem ALPASLAN BASIK, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı,

Şule ÜRÜN, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı,

Esra HATİPOĞLU, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sektör Uzmanı,

Selenay YAKICI, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sektör Uzmanı,

Burçer CANKURTARAN, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Saymanı.

 

TÜRKMENİSTAN

Kuvandyk POLADOV, Türkmenistan Millî Komisyonu Genel Sekreteri,

Allaguly BERDIYEV, Türkmenistan Bilimler Akademisi, Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü Müdür Yardımcısı,

Agamyrat BALTAYEV, Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü, Geleneksel Folklor Bölüm Başkanı,

Hemra HAYYROV, Millî Eğitim Bakanlığı, Uluslararası İşbirlikleri Bölümü Başkan Yardımcısı,

Atamyrat SAPARMYRADOV, Millî Yazma Eserler Enstitüsü, Bilimsel Katalog Bölüm Bakanı, 

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

Fatoş GİRİTLİ, Kültür Dairesi

Mehmet ÖZEZİNÇ,  Denetmen

Fezile IŞIK, MEDDYK Denetmen

Salih SARPTEN, MEB Talim Terbiye Kurul Üyesi

Ziya EYYÜPLER, MEDDYK Denetmen

 

GAGAVUZ YERİ (MOLDOVA)

Olesea TANASOGLO, Gagavuz Yeri Yürütme Komitesi, Yönetici Başkan Yardımcısı,

Natalia ANISIMOV, Gagavuz Yeri Yürütme Komitesi, Müsteşar,

Vasilisa PETROVICI, Gagavuz Yeri Kültür Bölümü Başkanı,

Tatıana CELEBI, Gagavuz Yeri Dış ilişkiler, Türkiye ve AB Bölümü Başkanı. 

 

BOSNA HERSEK

Aladin HUSIĆ, UNESCO Bosna - Hersek Millî Komisyonu Üyesi.

 

MOĞOLİSTAN

Tuul MACHLAY, UNESCO Moğolistan Millî Komisyonu, Kültür Uzmanı.

 

MOLDOVA CUMHURİYETİ

Constantın RUSNAC,  Moldova Cumhuriyeti Millî Komisyonu Genel Sekreteri,

Luminita DRUMEA,  Moldova Cumhuriyeti Millî Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı,

Lilia POGOLŞA, Bilim ve Eğitim Enstitüsü Başkanı,

Nadejda VELİŞCO, Millî Eğitim Bakanlığı, Daire Başkanı,

Andrei PROHIN, Millî Etnografya ve Doğa Tarihi Müzesi, Başkan Yardımcısı,

Sergius CIOCANU, Kültür Bakanlığı, Kültürel Miras Bölümü Başkanı.

 

TÜRKSOY

Düsen KASEINOV:  TÜRKSOY Genel Sekreteri, 

Prof. Dr. Fırat PURTAŞ:  TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı,

Elçin GAFARLI: Azerbaycan Temsilcisi,

Salim EZER: Basın- Yayın Uzmanı,

 

TÜRK KÜLTÜR VE MİRAS VAKFI

Gunay AFANDIYEVA, Başkan.

 

TÜRK KENEŞİ

Farıd DAMİRLİ, Proje Yöneticisi.