UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Staj ve Burs Programları

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Burs Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 –

 1. Bu Yönergenin amacı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde öğrenim gören; Eğitim, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşerî Bilimler, Kültür, Bilgi ve İletişim alanlarında UNESCO’nun doğrudan faaliyet yürüttüğü program veya normatif enstrümanları konu alan Yüksek Lisans ve Doktora tezi hazırlayacaklara verilecek burslara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 –

 1. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliği’nin 6. Maddesi, 7. Maddesi (h), (j) ve (k) bendleri ve 17. Maddesi (m) bendi uyarınca ve 13 Mart 2015 tarihli, 198 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yüksek Lisans ve Doktora Bursu ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla işbu yönerge hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 –

Bu Yönergede geçen;

 1. Millî Komisyon: UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu,
 2. Yönetim Kurulu: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulunu,
 3. Millî Komisyon Başkanı: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanını,
 4. Jüri: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan jüriyi,
 5. Sekretarya: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Genel Sekreterliğini,
 6. Bursiyer: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından verilecek bursu alacak olan kişiyi,
 7. ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
 8. YDS: Yabancı Dil Sınavını
 9. YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını
 10. TİK: Tez İzleme Komitesini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM Bursların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Adaylık ve Başvuru Şartları

Madde 4 –

 1. UNESCO’nun Eğitim, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kültür ve Bilgi ve İletişim’den oluşan beş sektöründen her birinde UNESCO’nun doğrudan faaliyet yürüttüğü program veya normatif enstrümanları konu alan lisansüstü tezleri yazacak bursiyerler,
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
 3. Sürekli bir işte çalışmamak, başka bir kurumdan hizmet karşılığı burs almamak,
 4. Yüksek Lisans ve Doktora tez konusu, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olmak
 5. Bursa başvuru tarihi itibariyle UNESCO’nun resmî dillerinden İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Çince veya Arapça’dan YDS veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan 65 ve üzeri not almış olmak
 6. 35 yaşını aşmamış olmak

şartlarını sağlamak durumundadırlar.

Başvuru ve İstenen Belgeler

Madde 5 –

 1. Burs almak isteyenler, Millî Komisyon’un Internet sayfasında yayımlanan başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda başvurularını yaparlar.
 2. Adaylar başvuru formunda belirlenen ve belgelendirilmesi gereken hususlara ait belgeler ile birlikte;
 1. Adli sicil beyanını,
 2. Bitirdikleri eğitim kurumuna ait diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili Kurumca onaylı örneğini,
 3. Tez adını gösterir onaylı belgeyi,
 4. Başarı durumunu gösterir onaylı not döküm çizelgesini,
 5. ALES sonuç belgesini,
 6. Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesini,

Millî Komisyon’a teslim ederler.

 1. İkinci fıkrada istenilen belgeler, aslı gösterilmek şartıyla Sekretarya tarafından da onaylanabilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 6 –

 1. Başvuru belgeleri, bu Yönerge ile ilanda belirtilen şartlara uygunluk açısından Sekretarya tarafından usulen incelenir, başvuru belgeleri eksiksiz olan Yüksek Lisans ve Doktora tez bursu adayları Millî Komisyon Başkanının onayıyla jüri tarafından yapılacak mülakata davet edilir.

Jüri ve Mülakat

Madde 7 –

 1. Mülakat jürisi, Millî Komisyon Başkanı ile Yönetim Kurulunun kendi aralarından veya burs verilecek alanda çalışan uzman ve akademisyenler arasından seçecekleri beş kişiden oluşur.
 2. Mülakatın yeri, tarihi ve saati adaylara e-posta yoluyla bildirilir.
 3. Mülakat sonuçları Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

Bursiyerlerin ilanı

Madde 8 -

 1. Mülakat sonrasında burs almaya hak kazanan her sektörden bir kişinin ve varsa yine her sektörden bir yedeğin ismi ve tez konuları UNESCO Türkiye Millî Komisyonu İnternet sayfasında ilan edilir.
 1. Burs almaya hak kazananlar, listenin ilanından itibaren 15 (on beş) gün içinde, Millî Komisyon’a şahsen başvururlar.
 1. Burs almaya hak kazananların belirlenen 15 (on beş) günlük süre içinde başvurmamaları hâlinde yedekleri için bursiyerlik işlemleri başlatılır.

Burs Sayısı ve Süresi

Madde 9 –

 1. Burs sayısı, her biri ayrı sektörden olmak kaydıyla toplamda beştir. Bir sektördeki bursiyerin Millî Komisyon ile ilişiği kesilmeden aynı sektöre yeni bir burs verilemez ve hiçbir durumda bursiyer sayısı altı olamaz. Bursiyer bulunamayan sektörlerin kontenjanları Yönetim Kurulu kararıyla, bursiyer bulununcaya kadar geçici olarak diğer sektörlerdeki yedek adaylar için kullanılabilir. Bu yöntemle geçici olarak burs kazananlarla sözleşme buna göre yapılır.
 1. Yüksek Lisans tez bursu en fazla iki yıl, Doktora tez bursu dört yıl süreyle verilir.

Sözleşme

Madde 10 –

Yüksek Lisans ve Doktora bursu almaya hak kazananlarla Millî Komisyon arasında bir sözleşme imzalanır.

Sözleşmede:

 1. Millî Komisyon tarafından gerekli görülen hususlarla birlikte bursiyerin Yüksek lisans tezleri için her altı ayda bir danışman tarafından tezin ilerleyişi ile ilgili bir raporu ve doktora için her dönem Tez İzleme Komitesi raporunun bir örneğini Millî Komisyon’a vermekle yükümlü olduğu,
 2. Burs almaya hak kazanılan alanın ve tez konusunun Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek geçerli bir mazereti olmaksızın öğrenim boyunca değiştirilemeyeceği,
 3. Bursiyerin bağlı bulunduğu Enstitü tarafından kabul edilen tezin basılı ve dijital birer kopyasının tezin kabul tarihinden en geç 15 (on beş) gün sonra Millî Komisyon’a verileceği,
 4. Tezin takip eden ilk toplantısında Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulmasından 30 (otuz) gün sonra bursun kesileceği,
 5. Tezlerin Millî Komisyon İnternet sayfasında yayımlanacağı

 

hususları yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bursla İlgili Diğer Esaslar, Bursun Ödenmesi ve Kesilmesi

Madde 11 –

 1. Bursiyerler, haftada 20 saati geçmemek kaydıyla zamanlarını Millî Komisyon’da tam zamanlı çalışan Sektör Uzmanları ile birlikte geçirmek ve İhtisas Kütüphanesinde araştırma yapmak suretiyle Millî Komisyon Hizmet Binası’nda bulunmakla yükümlüdür. Bursiyerlerin bu kapsamda sigortaları yapılır.
 2. Bursiyerler, bursiyer oldukları süre zarfında UNESCO konularında ihtiyaç duydukları yönlendirici bilgileri ilgili Sektör Uzmanından alırlar.
 3. Burslar, Yönetim Kurulu kararıyla burs almaya hak kazanılan tarihte başlar ve Yönetim Kurulu’nun aksine bir kararı olmadıkça öğrenim süresi boyunca kesintisiz devam eder.
 4. Bursiyerlerin sürekli bir işe başlamaları durumunda bursları kesilir.
 5. Burs miktarı Yüksek Lisans için aylık net 3250 TL, Doktora için aylık net 4.000 TL’dir. Burs miktarlarının artırılması ve bursiyerin burs döneminde yararlanabileceği diğer sosyal haklar Yönetim Kurulu’nun takdirindedir.
 6.  Burs miktarlarını artırmaya yönelik yeni bir değerlendirme Yönetim Kurulu’nun takdirindedir.
 7. Bursiyerler tarafından hazırlanan tezlerin Millî Komisyon tarafından yayımlanması hâlinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından takdir edilecek miktarda ücret ödemesi yapılır.
 8. Millî Komisyon bursu, bu Yönerge’nin hükümleri saklı kalmak şartıyla karşılıksız olup, geri ödemesizdir.
 9. Millî Komisyon’un Sektör Uzmanı kadrolarına başvurularda gerekli şartları taşımaları hâlinde bursiyerlere öncelik tanınır.
 10. Bursiyerler, bu Yönerge ve eklerinde düzenlenmeyen hâllerde Yönetim Kurulunca alınacak kararlara uymakla yükümlüdürler.

Bursun Ödenmesi

Madde 12 –

 1. Burslar, 10. Maddeye göre hazırlanan Sözleşmenin karşılıklı olarak imzalandığı tarih itibariyle başlar ve hak edişi takip eden her ayın ilk iş günü bursiyerlerin bildirdikleri kişisel banka hesaplarına yatırılır.

Bursun Kesilmesi

 

Madde 13 –

 1. Millî Komisyon tarafından verilen burslar;
 1. Bursiyerin herhangi bir kurum veya kuruluşta devamlı olarak ücret karşılığı çalışmaya veya başka bir kurumdan burs almaya başlaması,
 2. Bursiyerin gerçeğe aykırı beyanda bulunması, gerçeğe aykırı bilgi veya belge ibraz etmesi,
 3. Yönetim Kurulunca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın burs almaya hak kazanılan alanın ve tez konusunun değiştirilmesi,
 4. Yüksek lisansta tez danışmanının raporunun, doktorada TİK raporunun adayın başarısızlığını ve tezin yürütülemez olduğunu göstermesi,
 5. 11. Maddenin 1. bendine uyulmaması,
 6. Bursiyerin burs aldığı dönemde kamu hizmetlerinden yasaklılık hâlinin doğması,

durumlarında Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede Değişiklik Madde 14 -

 1. Yönetim Kurulu, mevcut bursiyerlerin haklarını korumak kaydıyla dilediği zaman Yönergenin ilgili maddelerini değiştirebilir.

Ekler

 

Madde 15 -

 

 1. Aşağıdaki belge ve ekler bu yönergenin resmî belge ve ekleridir.

Ek-1: Burs Başvuru Formu[*]

Ek-2: Bursiyerlerden İstenen Belgeler Listesi[†]

Ek-3: Bursiyer Puan ve Bütçe Cetveli Ek-4: Bursiyer Listesi Ek-5: Sözleşme

Yürürlük Madde 16 -

(1) 1.    Bu Yönerge Millî Komisyon Yönetim Kurulu tarafından kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Madde 17 -

(1) Bu Yönerge hükümlerini Komisyon Yönetim Kurulu yürütür.

 


[*]Burs Başvuru Formu için Tıklayınız

[†]Bursiyerlerden İstenen Belgeler Listesi için Tıklayınız

Başvuru Formları webmaster@unesco.org.tr adresine gönderilecektir.