UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

 

 

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI

ÇALIŞMA RAPORU

(02-03 Eylül 2013, Eskişehir, Türkiye)

 

 

2013 yılında Eskişehir’in “Türk Dünyası Kültür Başkenti” ve “Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti” ilan edilmesi vesilesiyle UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, TÜRKSOY Teşkilatı, Eskişehir Valiliği, 2013 Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı ve Eskişehir’deki ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle, 02-03 Eylül 20013 tarihlerinde düzenlenen TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları 4. Toplantısı’na TÜRKSOY Üyesi ülkelerden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan, Altay Cumhuriyeti (RF), Başkurdistan Cumhuriyeti (RF), Gagavuz Yeri (Moldova), Hakas Cumhuriyeti (RF), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Saha (Yakut) Cumhuriyeti (RF),  Tataristan Cumhuriyeti (RF), temsilci ve uzmanlarının yanı sıra Moldova ve Rusya Federasyonu temsilci ve uzmanları gözlemci olarak katılmıştır. Toplantının açılış oturumunda Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI, Tataristan Kültür Bakanı Ayrat SIBAGATULLIN, Eskişehir Valisi Güngör Azim TUNA, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sayın Dusen KASEİNOV, Türkçe Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Darkhan KYDRALI, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal OĞUZ ve önceki toplantının ev sahibi Kazakistan UNESCO Millî Komisyonu Genel Sekreteri Assel UTEGENOVA birer konuşma yapmıştır.

 

 TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları 4. Toplantısı katılımcıları, sergilemiş oldukları yüksek misafirperverlik ve profesyonellik için Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerini sunmuşlardır.

 

Toplantının 02 Eylül 2013 tarihli ilk gününün ortak salondaki sabah oturumunda ülke sunumları gerçekleşmiş ve 4-20 Kasım 2013 tarihlerinde Paris’te yapılacak olan UNESCO 37. Genel Konferansı ve sonraki süreçlerdeki işbirliği imkânları ele alınmıştır.  Öğleden sonra ve 03 Eylül 2013 sabah oturumunda 4 ayrı salonda TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 6. Somut Olmayan Kültürel Miras, TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 2. Kültürel ve Doğal Miras, TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 2. Dünya Belleği ve TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 1. Eğitim Seminerleri yapılmıştır. 03 Eylül 2013 tarihli öğleden sonraki ortak salonda gerçekleşen oturumda ise katılımcılar tarafından 4. Toplantı önerileri ve 4 Seminerin sonuç bildirileri değerlendirilmiş ve 7-8 Ekim 2010 tarihlerinde Ankara’da, 16-17 Eylül 2011 tarihlerinde Kazan’da, 13-14 Eylül 2012 tarihlerinde Astana’da yapılan ilk üç toplantıda hazırlanan çalışma raporlarına atıfta bulunularak aşağıdaki tavsiye kararlarını oybirliği ile alınmıştır.

 

 1. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonlarının geçmişte yapılan 3 toplantısında alınan kararları ışığında ortaklık ve karşılıklı destek ruhuyla UNESCO’nun çalışma alanlarında var plan işbirliğinin sürdürülmesi ve güçlendirilmesi,
 2. Dünya Belleği, Somut Olmayan Kültürel Miras ve Kültürel ve Doğal Miras alanlarında ortak dosya sunmak da dâhil ikili, çoklu ve bölgesel işbirliği imkânlarının güçlendirilmesi,
 3. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Somut Olmayan Kültürel Miras, Kültürel ve Doğal Miras, Dünya Belleği ve Eğitim Seminerlerinin sürdürülmesi ve Millî Komisyonlar toplantıları sırasında yapılması,
 4. Millî adaylık dosyalarının TÜRKSOY Üyesi diğer ülkeler tarafından desteklenmesi,
 5.  Eğitim alanında halklar arasında dostluğun güçlendirilmesi konusunda yeni adımlar atılması,
 6. Ülkelerimiz arasında işbirliğini geliştirmenin ve bilgi paylaşımının bir yolu olarak UNESCO Millî Komisyonları ortak toplantılarının sürdürülmesi ve gençlerin ve Paris’teki Daimi Temsilciliklerinin bundan sonraki TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Millî Komisyonları Toplantılarına davet edilmesi,
 7.  UNESCO’nun gençlerin barış ve sürdürülebilir kalkınmadaki rollerinin öneminin bilincinde olduğu hatırlanarak, UNESCO Genel Konferansları sırasında yapılmakta olan Gençlik Forumu’nda gençlerin UNESCO faaliyet alanlarına katkıları dikkate alınarak Millî Komisyonlar olarak UNESCO örneğinden yola çıkarak bir TÜRKSOY Gençlik Forumu oluşturulması, 
 8.  UNESCO Genel Konferansı ve Yürütme Kurulu Toplantılarında TÜRKSOY üyesi ülkelerin UNESCO’da oluşmuş olan diğer gruplar örnek alınarak TÜRKSOY üyesi ülkelerin de bir grup oluşturması, 2014 yılında yapılacak olan 5. Toplantıya kadar dönem başkanlığını üstlenen Türkiye’nin bu konudaki çalışmaları yürütmesi,
 9. Bu toplantıda alınan kararların, 2014-2021 UNESCO Orta Dönem Stratejisinin kabul edileceği 37. UNESCO Genel Konferansı’ndan başlayarak uygulamaya konulması,
 10. Azerbaycan UNESCO Millî Komisyonu temsilcisinin teklifi doğrultusunda TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonlar beşinci toplantısının 2014 yılında Azerbaycan’da yapılması tavsiye edilmiştir.

 

 

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER ALTINCI SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS SEMİNERİ SONUÇ BİLDİRİSİ

 

Birincisi 16-17 Ekim 2008 tarihlerinde Ankara’da, ikincisi 27-30 Nisan 2009 tarihlerinde Almatı’da, üçüncüsü 27-29 Mayıs 2010 tarihlerinde Bakü ve Şeki’de dördüncüsü 16-17 Eylül 2011 tarihlerinde Kazan ve Arça’da, beşincisi 13-14 Eylül 2012 tarihlerine Astana’da yapılan TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Somut Olmayan Kültürel Miras Seminerinin altıncısı 02-03 Eylül 2013 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 6. Somut Olmayan Kültürel Miras Seminerine Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Türkmenistan, Altay Cumhuriyeti (RF), Başkurdistan Cumhuriyeti (RF), Gagavuz Yeri (Moldova), Saha (Yakut) Cumhuriyeti (RF) Tataristan Cumhuriyeti (RF), gözlemci olarak ise Moldova ve Rusya Federasyonu katılmıştır.

 

Seminerde Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri Güncellemeleri, Ortak Dosya Adaylıklarında Önceliklerin Tanımlanması, Somut Olmayan Kültürel Miras ve Ekonomi ile Somut Olmayan Kültürel Miras ve Gençlik konuları ele alınmıştır.

 

Seminer sonunda uzmanlar önceki beş seminerde alınan kararları hatırda tutarak:

 

 1. TÜRKSOY üyesi ülkelerin somut olmayan kültürel miras ulusal envanterlerinin hazırlanması konusunda işbirliği yapılması ve mevcut işbirliğinin geliştirilmesi, 
 2. TÜRKSOY üyesi ülkelerin UNESCO’ ya ortak dosya sunumlarının teşvik edilmesi ve bu konuda somut adımların atılmasını,
 3. TÜRKSOY üyesi ülkelerin hükümetleri tarafından somut olmayan kültürel mirasın korunmasına ve yaşatılmasına yönelik daha fazla ekonomik ve mali kaynak ayrılması, özel ve kamu fonlarının yaratılması, muafiyet ve teşviklerin sağlanmasının önerilmesi; özel sektörün katkısının artırılmasını,
 4. Delfi oyunlarının TÜRKSOY üyesi ülkelerin gençleri arasında hoşgörü kültürünün ve işbirliğinin geliştirilmesindeki önemine dikkat çekilmesini,
 5. Üye ülkelerin TÜRKSOY somut olmayan kültürel miras envanterine unsur yazdırma sürecinde UNESCO uygulama ve belgeleri dikkate alınarak ve TÜRKSOY un internet sayfasında yer alan anket formu doldurularak hazırlanması ve diğer belgelerle birlikte dosya hâlinde Seminerden önce TÜRKSOY’a sunulmasını,
 6. TÜRKSOY üyesi ülkeler arasında somut olmayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinin yeni istihdam alanları ve yeni sektörler yarattığına kamuoyunun ve yöneticilerin dikkatinin çekilmesini,  
 7. TÜRKSOY üyesi ülkeler kapsamında somut olmayan kültürel mirasın ticaret ve turizm gibi alanlarda amaç dışı kullanımının önlenmesi ile ilgili tedbirlerin alınması gereğine dikkat çekilmesini,
 8. Dede Korkut, Nasreddin Hoca, Köroğlu, gibi ortak temalar etrafında TÜRKSOY üyesi ülkeler somut olmayan kültürel miras Türk dünyası kültür turizmi turlarının ve kültür yollarının oluşturulmasının kültürler arası yakınlaşma ve kültür ekonomisi açısından önemine dikkat çekilmesini,
 9. TÜRKSOY üyesi ülkeler kapsamında sürdürülebilir kalkınmanın çevresel sosyal ve ekonomik boyutları da bulunan somut olmayan kültürel miras ile uyumlu ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesinin öneminin vurgulanmasını,
 10. TÜRKSOY üyesi ülkelerin gençlerinin somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılması sürecinde daha aktif görev üstlenmeleri ve yönlendirilmeleri konusunda seminerler, gençlik kampları ve benzeri projelerin gerçekleştirilmesini,
 11. Köroğlu, Dede Korkut ve Nasreddin Hoca gibi zirve şahsiyetlerin yanında; keçecilik sanatı, dericilik, geleneksel dokumacılık, gırtlak müziği, yurt (bozüyi), güreş, destan söyleme geleneği ve ozanlık sanatı, homus, yallı, sabantoy, domra, kopuz ve hıdırellez gibi konularda birlikte çalışılması ve uygun durumlarda UNESCO’ya ikili veya çoklu ortak dosya sunulmasını,
 12. Somut olmayan kültürel miras müzeciliği alanında TÜRKSOY üyesi ülkeler arasında işbirliği sağlanmasını,  
 13. TÜRKSOY üyesi ülkelerin UNESCO somut olmayan kültürel miras platformlarında işbirliklerinin geliştirilmesi, Hükümetler Arası Komite seçimlerinde ve diğer karar süreçlerinde karşılıklı destek verilmesini, 
 14. Somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla TÜRKSOY üyesi ülkeler arasında kültür ekonomisi ve yönetimi alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini,
 15. TÜRKSOY somut olmayan kültürel miras listesine kaydedilen unsurlarla ilgili koruma ve yaşatma çalışmalarını izlemek amacıyla periyodik raporlama süreçlerinin başlatılmasını,
 16. TÜRKSOY somut olmayan kültürel mirasın envanter ve listelerine yeni unsurlar kaydettirme çalışmalarının yanında somut olmayan kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması çalışmalarına da önem verilmesini, 
 17. Somut olmayan kültürel miras kapsamında yaşayan insan hazinelerine ve geleneğin kültür taşıyıcılarına daha fazla önem verilmesini,
 18. Kalkınma programlarında somut olmayan kültürel miras ile kültür ekonomisi ve yönetiminin dikkate alınmasını, 
 19. TÜRKSOY üyesi ülkeler arasında somut olmayan kültürel miras ile yeni teknolojilerin özellikle de dijital ve sanal teknolojilerin arasındaki işbirliği ve etkileşimlerin etkili bir biçimde geliştirilmesinin hedeflenmesini, 
 20. TÜRKSOY üyesi ülkeler arasında coğrafi işaretleme ve geleneksel bilginin koruması için gelenek temsilcilerinin fikri mülkiyet ve telif haklarının korunmasını, 
 21. Somut olmayan kültürel miras ile gençlik, dezavantajı gruplar, kadınlar, yaşlılar gibi toplum kesimlerine özel programların hazırlanması ve geliştirilmesini,
 22. Seminerlere katılan uzmanlar arasında iletişim ağı kurulması ve mümkün olduğunca toplantıların aynı uzmanlar tarafından izlenmesinin deneyim paylaşımı açısından öneminin vurgulanması oybirliği ile önermişlerdir.  

 

 

 

İKİNCİ KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRAS SEMİNERİ

 

Birincisi 13-14 Eylül 2012 tarihlerine Astana’da yapılan TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Kültürel ve Doğal Miras Seminerinin ikincisi 02-03 Eylül 2013 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 2. Kültürel ve Doğal Miras Seminerine Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Altay Cumhuriyeti (RF), Hakas Cumhuriyeti (RF), Gagavuz Yeri (Moldova), Saha (Yakut) Cumhuriyeti (RF), Tataristan Cumhuriyeti (RF), gözlemci olarak ise Rusya Federasyonu katılmıştır.

 

Seminerde Kültürel ve Doğal Miras Envanteri Güncellemeleri, Birden Fazla Milletli Adaylık Dosyalarında Önceliklerin Tanımlanması, Kültürel ve Doğal Miras ve Ekonomi ile Kültürel ve Doğal Miras ve Gençlik konuları ele alınmıştır.

 

Seminer sonunda uzmanlar Birinci seminerde alınan kararları hatırda tutarak:

 

 1. TÜRKSOY Üye Ülkelerinin bulunduğu İran-Turan bitki coğrafyası bölgesi biyoçeşitlilik ve kuş habitatları bulundurmaktadır. IUCN 2013 raporuna göre; bu bölgede Dünya Miras Alanları bulunmamaktadır. TÜRKSOY Üyesi ülkelerde koruma statüsü olan “RAMSAR Sulak Alanları” belirlenerek ortak dosya hazırlanması için bir çalışma grubu ve odak noktası belirlenmesini,
 2. TÜRKSOY web sayfasında üye ülkeler ve isterlerse gözlemci üyelerin doğal alanları (UNESCO Doğal Miras Alanları, RAMSAR Sulak Alanları, Millî Parklar, Tabiatı Koruma Alanları) hakkında üye ülkelerden gelecek bilgiler doğrultusunda  bir sekme açılmasını,
 3. TÜRKSOY Üyesi Ülkeleri arasında ortak Somut Kültürel Miras envanteri oluşturulmasını ve bu envanterin yeni bir sekme ile web sayfasında yayınlanmasını, 
 4. Bu öneri doğrultusunda Geleneksel Türk Mezar Anıtları, Türbeler, Mezar Kompleksleri ve Nekropoller konusunda 2013 Aralık ayına kadar konu ile ilgilenen ülkelerin katılımıyla bir grup kurulması,
 5. Kült alanların envanterinin çıkarılması,
 6. TÜRKSOY Üyesi ülkelerde eski bir Türk geleneğini temsilen Yazlık Kışlık Camilerin tespiti,
 7. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler arasında Müzeler arası ağ oluşturulması,
 8. Somut Kültürel Miras portalı kurulmasını, anılan kurulacak portalda bir forum hazırlanmasını ve altı gruplar oluşturulmasını (Anahtar sorular, başvuru süreci vs. konularının paylaşılması), Portalda hazırlanan dosyaların açıklamalarını ve tüm süreci anlatan bilgi, belge ve raporların paylaşılacağı bir TÜRKSOY kütüphanesinin kurulmasını, Portala ihtiyaç duyulan uzmanların davet edilmesini ve üye olarak dâhil edilmesini,
 9. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler arasında dosya hazırlama başarılarını artırmak için “Dosya ön inceleme grubu” oluşturulmasını,
 10. TÜRKSOY Üyesi Ülkelerdeki doğal ve kültürel değerlerin karşılaştırılabilir sınıflama tablosunun oluşturulmasını, ortak dosyalar hazırlanırken bu verilerin esas alınmasını,
 11. Biyoçeşitlilik zenginliğinin yanı sıra, TÜRKSOY Üyesi Ülkelerdeki “Özgün Ekosistem Servislerinin” de ayırt edici özelliklerinin ortaya çıkarılmasını ve dosya hazırlıklarına yansıtılmasını,
 12. Mirasın Sürdürülebilir kalkınmanın bir bileşeni olarak yer alabilmesi için stratejik bir çalışma grubunun oluşturulmasını,
 13. Sürdürülebilir turizm konusunda amacına yönelik olarak bölgesel stratejik bir çalışma grubu kurulması ve UNESCO Dünya Mirası ve Sürdürülebilir Turizm Programı ile ilişkilendirilebilecek TÜRKSOY Üye Ülkeler Millî Komisyonları ve STK’ların ortak işbirliğinin teşvik edilmesini,
 14. Sürdürülebilir turizm hedefi doğrultusunda, Çin’in Makao kentinde Kasım ayında gerçekleştirilen fuarda bir TÜRKSOY katılımı sağlanarak, TÜRKSOY ülkelerinin Dünya Kültür Mirasına dâhil olan miras varlıklarının görünürlüğünü artırarak turizm akışının sağlanmasını hedefleyen ortak tur programlarının oluşturulmasını,
 15. 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü’nün TÜRKSOY tarafından da her yıl kutlanması ve ilk kutlamanın ana teması olarak “Yayla ve Göçün benimsenerek, bu kapsamda bir Gençlik Kampı düzenlenmesi ve takip eden senelerde de farklı temaları benimseyerek devamının sağlanmasını,
 16. Her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilmek üzere doğa temalı Gençlik Kamplarının hayata geçirilmesini,
 17. Dünya Mirasına dair eğitimlere, TÜRKSOY farkındalığı yaratma hedefinin de dâhil edilmesini,
 18. Gençler için yapılacak eğitimlerde kullanılmak üzere TÜRKSOY bölgesi öncelikli olmak üzere, ortak bir görsel malzeme havuzu oluşturularak farkındalık yaratılmasını,
 19. TÜRKSOY Üyesi Ülkelerinde UNESCO miras listesinde yer alan doğal ve kültürel miras alanlarına ilişkin ortak bir sergi hazırlanmasını, böylelikle ortak mirasımızın tüm dünyaya tanıtılmasını, serginin her TÜRKSOY Üyesi ülkede tek tek yapılabileceği gibi Paris’teki UNESCO Genel Merkezi’nde de sergilenmesini,
 20. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Millî Komisyonları Dönem Başkanlığını Yöneten Üye Ülke tarafından TÜRKSOY Üyesi Ülkeler arasında gençlere yönelik yapılan etkinliklerin 37. UNESCO Genel Konferans’ta bir “en iyi uygulama örneği” olarak sunulmasını oybirliği ile önermişlerdir.

 

İKİNCİ DÜNYA BELLEĞİ SEMİNERİ

 

Birincisi 13-14 Eylül 2012 tarihlerinde Astana’da yapılan TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Dünya Belleği Seminerinin ikincisi 02-03 Eylül 2013 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 2. Kültürel ve Doğal Miras Seminerine Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan, Altay Cumhuriyeti (RF), Başkurdistan Cumhuriyeti (RF), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Saha (Yakut) Cumhuriyeti (RF)’nin yanı sıra gözlemci olarak Rusya Federasyonu katılmıştır.

 

Seminerde Dünya Belleği Programı Üzerine Genel Tartışma, TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Dünya Belleği Envanterinin Gözden Geçirilmesi, Birleşik Adaylıklar İhtimalinin Değerlendirilmesi ve Gençler Arasında Dünya Belleği Farkındalığı Yaratılması konuları ele alınmıştır.

 

Seminer sonunda uzmanlar,  birinci seminerde alınan kararları hatırda tutarak:

 1. Türkiye’nin bu yıl kabul edilen Evliya Çelebi Seyahatnamesi dosyasının bir kopyasının hazırlanacak dosyalara örnek olması açısından seminere katılan uzmanlara gönderilmesini,
 2. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyon ve Komitelerinin Seminerler öncesinde kendi ülkelerinde ön hazırlık yapmalarını ve TÜRKSOY listesine önermek istedikleri belgesel mirasları UNESCO dosya hazırlama ilkeleri doğrultusunda hazırlayarak seminere getirmelerini,
 3. Ortak dosya hazırlama konusunda koordinasyonu sağlayacak bir merkezin dönem başkanlığını yürüten ülke Millî Komisyonunda oluşturulmasını, oluşan bilgi ve birikimin sonraki dönem başkanına devredilmesini,
 4. Aşağıdaki adaylıkların TÜRKSOY Dünya Belleği Kütüğüne alınmasını oybirliği ile önermişlerdir. 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

 

 • Lala Mustafa Paşa’nın Kur’an ı Kerimi

 

Türkiye

 • Dîvânu Lugâti’t-Türk [1072-1074]  
 • Eski Uygur yazmaları  
 • Reşîdü’d-dîn Fazlu’llâh’ın Câmi‘ü’t-Tevârîh’i [1318]
 • Oğuz Kağan Destanı

 

 • Kitâb-ı Dedem Korkud ‘alâ lisânı tâife-i Oğuzân’ın Dresten yazması

 

Türkmenistan

 • Mahdumkulı Firâkî Dîvânı 

 

Altay

 • Wilhelm Radloff eserleri
 • Altay Kahramanlık Destanı

 

Başkurdistan

 • Gali Sukroy eserleri (matbu ve matbu olmayan)

 

Saha (Yakutistan)

 • Otto N. Böthling, Über die Sprache der Jakuten (Yakutların Dili Hakkında), St. Petersburg 1858 
 • Yakut Yaratılış Destanları (yazması) (Yakutisan Milli Kütüphanesi yazmaları)

 

 

 

BİRİNCİ EĞİTİM SEMİNERİ

TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Eğitim Seminerinin birincisi 02-03 Eylül 2013 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 1. Eğitim Seminerine Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Gagavuz Yeri (Moldova), gözlemci olarak ise Moldova katılmıştır.

Seminerde TÜRKSOY Üyesi Ülkeler ve EFA, Eğitim ve Sürdürülebilirlik (En iyi uygulamalar), Eğitim Müfredatında Ortak Kültürel Gelenek, Gençler Arasında UNESCO Farkındalığı konuları ele alınmıştır.

Seminer sonunda uzmanlar,

 

 1. UNESCO’nun temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda TÜRKSOY Üyesi Ülkeleri içinde UNESCO farkındalığı oluşturmaya ve TÜRKSOY kültürel mirasını tanıtmaya dönük kısa film ya da spot oluşturarak ( 2- 3 dakikalık) televizyon, youtube, facebook, twitter gibi sosyal medya aracılığıyla özellikle gençler ve çocuklar arasında yayılımının sağlanmasını,
 2. UNESCO’nun ana temaları doğrultusunda TÜRKSOY Üyesi Ülkelerinin gençlerine yönelik gençlik kurultayları ve bilimsel toplantılar düzenlemesini,
 3. İnteraktif bir web sayfası oluşturularak UNESCO’nun temel ilke ve amaçlarının açıklanmasını, TÜRKSOY Üyesi Ülkelerinin eğitim sistem ve yapılarının tanıtılmasını, UNESCO miras listesinde yer alan TÜRKSOY Üyesi Ülkelere ait somut ve somut olmayan kültürel miras, dünya belleği ve biyosfer rezervi unsurlarının oyun temelli interaktif ortamlar ve materyallerle tanıtılmasını ve konuya ilişkin basılı materyallerin oluşturulmasını, öğrencilere yönelik bu unsurlarla alakalı TÜRKSOY Üyesi Ülkeler arasında internet üzerinden çeşitli yarışma ve turnuvaların düzenlenmesini,
 4. UNESCO farkındalığı yaratmak ve ortak kültürel bir gelenek oluşturmaya dönük facebook ve twitter’ın kullanılmasını,
 5. Elektronik medya aracılığıyla öğretmen, yönetici ve öğrencilere  dönük e-konferanslar ve yarışmaların düzenlenmesini,
 6. Açık ve uzaktan eğitim modülü oluşturulmasını,
 7. Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilere dönük basılı ve elektronik öğrenme araçları ( etkileşimli cd’ler gibi) hazırlanmasını,
 8. UNESCO çatısı altında kültürlerarası etkileşimi arttırmaya yönelik öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin TÜRKSOY Üyesi Ülkeler arasında değişimini sağlamak ve değişim programları aracılığıyla öncelikle üye ülkelerin kültürlerinin tanıtılmasını ve eğitim müfredatlarında ortak kültürel değerlere yer verilmesini oybirliği ile önermişlerdir.

 

 

 

 

 

 

KATILIMCI LİSTESİ  

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

1. Gunay AFANDIYEVA: UNESCO Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Komisyonu Genel Sekreteri 

2. Anar KARIMOV: UNESCO Azerbaycan Nezdindeki Daimi Temsilcisi

3. Yashar HUSEYNLI: Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Somut Olmayan Kültürel Miras Müdürlüğü Başkanı 

4. Shaig IBRAHIMOV: Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Ansiklopedi Genel Müdür Yardımcısı 

5. Mustafa SHABANOV: UNESCO Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Komisyonu 

6. Emin AMRULLAYEV: Millî Eğitim Bakanlığı Kaliteli Eğitim Departmanı Müdürü

7. Afag ALIZADA: Azerbaycan Diplomatik Akademisi, Öğrenci

 

 

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

8. Assel UTEGENOVA: UNESCO Kazakistan Millî Komisyonu Genel Sekreteri

9. Maira ISKAKOVA: UNESCO Kazakistan Nezdindeki Daimi 

10. Bauyrzhan BAITANAYEV: A.Kh. Margulan Arkeoloji Enstitüsü Genel Direktörü 

11. Azhar YUSSUPOVA: Kazakistan Cumhuriyeti Millî Kütüphanesi

12.  Shakimashrip IBRAYEV: Türk Akademisi

13. Arman UTENYAZOV: UNESCO Kulüpleri Kazakistan Millî 

14. Maxot TAZHMURATOV: Kazak Kültür Bilimi Araştırma Enstitüsü 

 

 

KIRGIZ CUMHURİYETİ

15. Elnura KORCHUEVA: UNESCO Kırgızistan Cumhuriyeti Millî Komisyonu Genel Sekreteri

16. Juldeyiz SARYBAEVA: UNESCO Kırgızistan Daimi Temsilciliği 

17. Ainura TENTIEVA: UNESCO Kırgızistan Cumhuriyeti Millî Komisyonu Sekretaryası, Uzman 

18. Ayzada URGUNALIEVA: Kırgızistan Cumhuriyeti Millî Komisyonu Sekretaryası, Eğitim Programı Uzmanı 

19. Zarina TUMANBAEVA: Kırgızistan Cumhuriyeti Millî Komisyonu Sekretaryası, Uz

20. Nazgül MEKESHOVA: Kültür Bilgi ve Turizm Bakanlığı, Uzman

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ  

 

21. Salih SARPTEN: Millî Müfredat ve Planlama Kurulu Üyesi 

22. Umure ÖRS: MillÎ Kütüphane Sorumlusu

23. Aliye ÖZSOYLU: Halk Bilimi Uzmanı 

24. Fatma GİRİTLİ: Folklor Araştırma ve Geliştirme Memuru 

25. Hasan SARPTEN: Kıbrıs Türk Biyologlar Derneği Başkanı  

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

26. Nabi AVCI: Millî Eğitim Bakanı  

27. Güngör Azim TUNA:  Eskişehir Valisi  

28. Öcal OĞUZ: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı, Profesör  

29. Burhan SAKALLI:  Odunpazarı Belediye Başkanı  

30. M. Sina BAYDUR: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkan Vekili 

31. Hüseyin KOCABIYIK: Eskişehir 2013 Kültür Dünyası Başkenti Ajansı Genel Sekreteri 

32. Mustafa SAFRAN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Profesör 

33. Meral ÖZGÜÇ: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Profesör  

34. Mehmet ÖZ: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı, Profesör  

35. Harun TEPE: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Profesör  

36. Ziya YEDİYILDIZ: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Millî Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü  

37. Mehmet KALPAKLI: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü Başkanı, Doktor  

38. Ayfer Fulya YÜCEKÖK: UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği  

39. Ahmet ARI: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü  

40. Bülent ARASLI: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı, Şube Müdürü  

41. Mehmet Vehbi TEKİN: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Kütüphane, Kütüphanecilik Hizmetleri Daire Başkanı 

42. Eyüp YÜKSEL: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Doğal Mirası Koruma Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 

43. Veysel ŞIMŞEK: Türkiye Cumhuriyeti Eskişehir Valiliği, Şehir Planlama Uzmanı 

44. Hakan ERGÜN: Eskişehir 2013 Kültür Dünyası Başkenti Ajansı Genel Sekreter Yardımcısı

45. Muhammet Emre AKKAŞ: Genç Barış İnisiyatifi Derneği Başkanı  

46. Adnan BOYACI: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Eğitim İhtisas Komitesi Üyesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Doçent. 

47. İmdat PEKDEMIR: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Eğitim İhtsas Komitesi Üyesi, Millî Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,  

48. Ekrem SEZİK: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Temel Bilimler İhtisas Komitesi Üyesi, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Profesör 

49. Emin ÖZSOY: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Temel Bilimler İhtisas Komitesi Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Profesör  

50. Reşat KASAP: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Temel Bilimler İhtisas Komitesi Üyesi, Gazi Üniversitesi, Profesör  

51. Zeki KAYA: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Temel Bilimler İhtisas Komitesi Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Profesör  

52. Ali YAKICI: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Profesör 

53. Hayati Develi: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı, Profesör 

54. M. Muhtar KUTLU: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Profesör  

55. Nebi ÖZDEMİR: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı, Profesör  

56. Şeref BOYRAZ: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı, Profesör 

57. Yonca KÖSEBAY ERKAN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkan Vekili, Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Doçent 

58. Cem KAHYAOĞLU: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Dışişleri Bakanlığı, Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığı, Daire Başkanı 

59. Gaye ÇULCUOĞLU: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Bölümü, Doktor

60. Suavi AYDIN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı, Profesör  

61. Zülküf YILMAZ: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültürel Miras ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı  

62. Haydar YALÇIN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Dünya Belleği İhtisas Komitesi Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doktor 

63. Mustafa S. KAÇALİN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Dünya Belleği İhtisas Komitesi Üyesi, Türk Dil Kurumu Başkanı, Profesör  

64. Semih TEZCAN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Dünya Belleği İhtisas Komitesi Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Profesör 

65. Uğur ÜNAL: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Dünya Belleği İhtisas Komitesi Üyesi, Devlet Arşivleri Genel Müdürü, Doçent 

66. Ahmet ER: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Eğitim İhtisas Komitesi Üyesi, Millî Eğitim Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı 

67. Bahri ATA: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Eğitim İhtisas Komitesi Üyesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Doçent 

68. Ş. Dilek BELET: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Eğitim İhtisas Komitesi Üyesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yardımcı Doçent  

69. Levent KESKİN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Temel Bilimler İhtisas Komitesi Üyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdür Vekili 

70. Evrim Ölçer ÖZÜNEL: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü, Yardımcı Doçent 

71. Selcan GÜRÇAYIR TEKE: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü, Doktor

 

72. Serap AKÇAOĞLU SAYDIM: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Millî Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Doktor  

73. N. Serra AYTUN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakanlık Gözlemcisi 

74. Atila EGE: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Dünya Miras Gezginleri Derneği Başkanı 

75. Davut Gazi BENLİ: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Daire Başkanı 

76. Kıvılcım Neşe AKDOĞAN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

77. Osman ÖZTÜRK: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Vekili 

78. Özlem KARAKUL: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Heykel Bölümü, Yardımcı Doçent  

79. Yurdagül ADANALI: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Uzman  

80. Yerke ÖZER: Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü

81. Can ÖZCAN: Türkiye Radyo Televizyonu (TRT)

82. Ruşen SEYDİ: Türkiye Radyo Televizyonu (TRT)

83. Sema DİNÇER: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Genel Sekreter  

84. İrem ALPASLAN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Genel Sekreter Yardımcısı

85. Şule ÜRÜN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Genel Sekreter Yardımcısı 

86. Esra TAŞKIRAN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Sektör Uzmanı

87. Deniz TORCU: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Sektör Uzmanı 

88. Esra HATİPOĞLU: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Sektör Uzmanı 

89. Burçer CANKURTARAN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Sayman Vekili

90. Tevfik AKBABAOĞLU: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Teknik Eleman 

 

TÜRKMENİSTAN

91. Kuvandyk POLADOV: UNESCO Türkmenistan Millî Komisyonu Genel Sekreteri

92. Rahymmamet KURENOV: Türkmenistan Bilim Akademisi, Millî El Yazmaları Enstitüsü, Metin Çalışmaları Bölüm Başkanı 

93. Bayrammyrat BAYMYRADOV: Türkmenistan Bilim Akademisi, Millî El Yazmaları Enstitüsü, Halk Bilimi Bölüm Başkanı 

94. Agamurad BALTAYEV: Türkmenistan Bilim Akademisi, Arkeoloji ve Etnografya Bölümü

 

 

ALTAY CUMHURİYETİ

95. Tamara SADALOVA:, UNESCO Altay Cumhuriyeti Komitesi Sekreteri, Altay Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Baş Uzmanı, Filoloji Doktorası 

96. Brontoy BEDYUROV: Altay Bahşısı,  Altay Cumhuriyeti Millî Yazarı, Rus Akademisi Doğal Bilimleri Üyesi 

97. Marina ALUSHKINA: Altay Cumhuriyeti Millî Kütüphanesi Genel Müdür Yardımcısı

98.  Vasilii SOENOV: Gorno-Altaisk Eyalet Üniversitesi, Türk İnsanları Tarih ve Kültürü Bilimsel Araştırma Merkezi Başkanı  

 

 

BAŞKURDİSTAN CUMHURİYETİ (RF)

99. Viner SHAYAKHMETOV: M. Akmullah Bashkir Eyalet Üniversitesi, Rektör Yardımcısı  

100. Bayras ISHBERDIN: Başkurdistan Cumhuriyeti Halk Bilimi Sanatı Merkezi, Genel Direktör 

101. Vasili MARTYNENKO: Rus Bilim Akademisi, Ufa Bilimsel Merkezi, Biyoloji Enstitüsü, Laboratuvar Başkanı 

102. Aigul AKHMADIEVA: Başkurdistan Ahmet-Zaki Validi Millî Kütüphanesi, Müdür 

103. Dilia ISHKILDINA: Miftahettin Akmulla Başkurdistan Eyalet Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Öğrenci

 

 

GAGAVUZ YERİ (MOLDOVA)

104. Nicolae STOIANOV: Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Vali Yardımcısı 

105. Vasili IVANCIUC: Kültür Müdürlüğü Başkanı 

106. Vera BALOVA: Moldova-Gagavuz Özerk Cumhuriyeti Eğitim Genel Müdürü

 

107.  Liudmila MARIN: Gagavuz Milli Tarih ve Etnografı Müzesi   

 

 

HAKAS CUMHURİYETİ (RF)

108. Andrey GOTLIB: Hakas L.R.Kyslasov Millî Müzesi Başkanı 

109. Leonid EREMIN: Hakas Ulusal Doğal Rezervleri, Bilim  

 

 

SAHA (YAKUT) CUMHURİYETİ (RF)

110. Elizaveta SIDOROVA: UNESCO Saha (Yakutistan) Cumhuriyeti Komitesi, Yönetici Sekreter 

111. Mikhail SIVTSEV: Saha Cumhuriyeti “Lena Pillars Doğal Parkı”nı Koruma ve Tanıtma Komitesi, Yönetici Sekreter 

112. Ivan ALEKSEEV: Rusya Kuzey Doğu Federal Üniversitesi Saha (Yakut) Dili Bölümü, Profesör 

113. Svetlana BOITUNOVA: Saha Cumhuriyeti Millî Kütüphanesi, Belgesel Mirası Bilimsel İnceleme Sektörü Müdürü 

 

 

TATARİSTAN CUMHURİYETİ (RF)

114. Ayrat SIBAGATULLIN: Tataristan Kültür Bakanı, UNESCO Tataristan Cumhuriyeti Komistesi Başakan Vekili 

115. Fanzilya ZAVGAROVA: Tataristan Cumhuriyeti Geleneksel Kültür Merkezi Başkanı 

116. Ramir VALEEV: Kazan Federal Üniversitesi Oryantal Tarih ve Kültür Bölümü Başkanı, Tataristan Cumhuriyeti Bilim Akademisi, Tatar Ansiklopedisi Enstitüsü Direktörü 

117. Natalia LARIONOVA: “TISBI” Yönetim Üniversitesi 

118. Nail LATYPOV: Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı  

 

 

MOLDOVA 

119. Constantin RUSNAC: UNESCO Moldova Cumhuriyeti Millî Komisyonu Genel Sekreteri  

120. Marinela PARLICOV: Öğrenci 

 

 

RUSYA FEDERASYONU

121. Grigory ORDZHONIKIDZE: UNESCO Rusya Federasyonu Genel Sekreteri, Delegasyon Başkanı

 

122. Maria ORESHINA: UNESCO Rusya Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı 

123. Vladimir TSVETNOV: Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı, Kültürel Miras Alanlarını Kontrol Etme, Koruma ve Gözetleme Müdürü  

124. Liudmila DUKACHEVA: Rusya Devlet Halk Sanatları Evi Müdür Yardımcısı 

125. Ostashkina EVGENIYA: Moskova Devlet Üniversitesi, Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü, Öğrenci 

 

 

TÜRK KONSEYİ

126. Darkhan KYDRALI: Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı 

 

 

TÜRKSOY

127. Düsen KASEINOV: TÜRKSOY Genel Sekreteri  

128. Fırat Purtaş, Genel Sekreter Yardımcısı 

129. Akhat SALIKHOV: TÜRKSOY RF Başkurdistan Sorumlusu  

130. Askar TURGANBAYEV: TÜRKSOY Kazakistan Sorumlusu 

131. Liliya SATTAROVA: TÜRKSOY RF Tataristan Sorumlusu 

132. Timur DAVLETOV: TÜRKSOY RF Hakas Sorumlusu 

 

 

 

 

 

LIST of PARTICIPANTS 

 

REPUBLIC OF AZERBAIJAN

1. Gunay AFANDIYEVA: Secretary- General of National Commission of the Republic of Azerbaijan for UNESCO

2. Anar KARIMOV: Charge’d affairs Permanent Delegation of Azerbaijan

3. Yashar HUSEYNLI : Head of the Intangible Cultural Heritage Division the ministry of Culture and Truism of the Republic of Azerbaijan 

4. Shaig IBRAHIMOV: Azerbaijan National Encyclopaedia, Deputy Director

5. Mustafa SHABANOV : National Commission of the Republic of Azerbaijan for UNESCO

6. Emin AMRULLAYEV: Ministry of Education Manager Of the Department of the Quality of Education

7. Afag ALIZADA : Azerbaijan Diplomatic Academy, Student

 

 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

8. Assel UTEGENOVA :Secretary General of Kazakhstan National Commission for UNESCO ISESCO Adviser of the minister of Foreign Affairs

9. Maira ISKAKOVA: Permanent Delegation of the Republic  of Kazakhstan to UNESCO 

10. Bauyrzhan BAITANAYEV : General Director of A.Kh. Margulan Archaeology Institute

11. Azhar YUSSUPOVA: National Library of the Republic of Kazakhstan 

12. Shakimashrip IBRAYEV : Turkic Academy

13. Arman UTENYAZOV: Kazakhstan National Federation of UNESCO Clubs

14. Maxot TAZHMURATOV: Kazakh Scientific Research Institute of Culture

 

 

KYRGYZ REPUBLIC

15. Elnura KORCHUEVA: National Commission for UNESCO of the Kyrgyz Republic, Secratary General

16. Jyldyz SARYBAEVA: Permanent Mission of Kirghizstan to UNESCO

17. Ainura TENTIEVA :Secretariat of the National Commission for UNESCO of the Kyrgyz Republic, Expert

18. Ayzada URGUNALIEVA :Secretariat of the National Commission for UNESCO of the Kyrgyz Republic, Education Programme Specialist

19. Zarina TUMANBAEVA: Secretariat of the National Commission for UNESCO of the Kyrgyz Republic

20. Nazgül MEKESHOVA: Ministry of Culture Information and Tourizm, Expert

 

 

REPUBLIC OF TURKEY

21. Nabi AVCI: Minister of National Education, Professor

22. Güngör Azim TUNA:  Governor of Eskişehir

 

23. Öcal OĞUZ: President of Turkish National Commission for UNESCO, Gazi University (Ankara), Faculty of Arts, Head of Turkish Folk Arts Department, Professor

24. Hüseyin KOCABIYIK: Secretary General of the  Eskişehir 2013 Cultural Capital of the Turkic World Agency

25. Burhan SAKALLI: Mayor of Odunpazarı. Odunpazarı Municipality

26. M. Sina BAYDUR: Vice President of Turkish National Commission for UNESCO

27. Mustafa SAFRAN: Member of Executive Board of Turkish National Commission for UNESCO, Gazi University (Ankara), Faculty of Education, Professor

28. Meral ÖZGÜÇ: Member of Executive Board of Turkish National Commission for UNESCO, Hacettepe University, Faculty of Medicine, Professor

29. Mehmet ÖZ: Member of Executive Board of Turkish National Commission for UNESCO, Hacettepe University (Ankara), Dean for Faculty of Letters, Department of History, Professor 

30. Harun TEPE: Member of Executive Board of Turkish National Commission for UNESCO, Hacettepe University (Ankara) Faculty of Letters, Department of Philosophy, Professor

31. Ziya YEDİYILDIZ: Member of Executive Board of Turkish National Commission for UNESCO, Ministry of National Education, Director General of the European Union and External Relations 

32. Mehmet KALPAKLI: Member of Executive Board of Turkish National Commission for UNESCO, Bilkent Universty, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Head of Department of History,  Dr.

33. Ayfer Fulya YÜCEKÖK : Permanent Delegation of Turkish National Commission for UNESCO 

34. Ahmet ARI: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Intengible Cultural Heritage Committee, Ministry of Culture and Tourism, General Manager of Research and Education 

35. Bülent ARASLI: Ministry of Culture and Tourism, External Relations and European Union Coordination Department, Branch Manager

36. Mehmet Vehbi TEKIN: Ministry of Culture and Tourism, National Library, Head of Library Services Library Services  

37. Eyüp YÜKSEL : Ministry of Environment and Urbanization, General Directorate of Protection of Natural Heritage, Task Manager

38. Veysel ŞIMŞEK: Republic of Turkey Governorship of Eskişehir, City Planning Specialist

39. Hakan ERGÜN : Deputy Secretary General of the Turkish World Capital of Culture Agency in Eskişehir in 2013

40. Muhammet Emre AKKAŞ : Association of Young Peace Initiative, Chairmen of the Board

41. Adnan BOYACI: Turkish National Commission for UNESCO, Member  of Education Committee, Eskişehir Anadolu University, Faculty of Education, Associate Professor

42. İmdat PEKDEMIR: Turkish National Commission for UNESCO, Member  of Education Committee, Ministry of National Education General Directorate of EU and External Relations, International Institutions Group President

43. Ekrem SEZİK: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Basic Sciences Committee,  Gazi University (Ankara), Faculty of Pharmacy, Professor

44. Emin ÖZSOY: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Basic Sciences Committee, Middle East Technical University (Ankara) Institute of Marine Sciences, Professor

45. Reşat KASAP: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Basic Sciences Committee, Gazi University (Ankara), Faculty of Science, Statistics Department, Professor

46. Zeki KAYA : Turkish National Commission for UNESCO, Member of Basic Sciences Committee, Middle East Technical University (Ankara), Professor

47. Ali YAKICI: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Intangible Cultural Heritage Committee, (Ankara)Gazi University (Faculty of Education, Professor

48. Hayati Develi: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Intangible Cultural Heritage Committee, Chairman of Yunus Emre Institute, Professor

49. M.Muhtar KUTLU: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Intangible Cultural Heritage Committee, Ankara University, Faculty of Language, History and Geography, Chair of Department of Ethnology, Professor

50. Nebi ÖZDEMİR: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Intangible Cultural Heritage Committee, Hacettepe University (Ankara), Chair of Turkish Folklore Department, Professor  

51. Şeref BOYRAZ : Turkish National Commission for UNESCO, Member of Intangible Cultural Heritage Committee, Cumhuriyet University (Sivas), Faculty of Letters, Chair of Turkish Folklore Department, Professor

52. Yonca KÖSEBAY ERKAN: Turkish National Commission for UNESCO, Deputy Chairman of the Committee for Tangible Cultural Heritage, Kadir Has University (İstanbul), Faculty of Art and Design, Department of Interior Architecture and Environmental Design, Associate Professor

53. Cem KAHYAOĞLU: Turkish National Commission for UNESCO, Member  of the Committee for Tangible Cultural Heritage, Ministry of Foreign Affairs, Assistant General Manager of Cultural Diplomacy, Head of Department  

54. Gaye ÇULCUOĞLU: Turkish National Commission for UNESCO, Member  of the Committee for Tangible Cultural Heritage, Bilkent University Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Urban Design and Landscape Architecture Department, Dr.

55. Suavi AYDIN: Turkish National Commission for UNESCO, Member  of the Committee for Tangible Cultural Heritage, Hacettepe University, Faculty of Communication, Dean, Professor

56. Zülküf YILMAZ : The Ministry of Culture and Tourism, Directorate General of Cultural Heritage and Museums, Deputy General Manager

57. Haydar YALÇIN : Turkish National Commission for UNESCO, Member  of the Committee for Memory of the World, Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of Information Management, Dr.

58. Mustafa S. KAÇALİN: Turkish National Commission for UNESCO, Member  of the Committee for Memory of the World, President of the Turkish Language Institution, Professor

59. Semih TEZCAN: Turkish National Commission for UNESCO, Member  of the Committee for Memory of the World, Bilkent University (Ankara), Faculty Of Humanities And Letters, Department Of Turkish Literature, Professor

60. Uğur ÜNAL: Turkish National Commission for UNESCO, Member  of the Committee for Memory of the World, General Director of the State Archives, Associate Professor

61. Ahmet ER: Turkish National Commission for UNESCO, Member  of Education Committee, Ministry of National Education, Department of Strategy Development, Head of the Department of Statistics and Information Systems

62. Bahri ATA: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Education Committee, Gazi University (Ankara), Faculty of Education Associate Professor.

63. Ş. Dilek BELET: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Education Committee, Eskişehir Anadolu University, Faculty of Education, Department of Primary School Teaching, Assistant Professor

64. Levent KESKİN: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Basic Sciences Committee, Ministry of Environment and Urbanization, General Directorate of Protection of Natural Heritage

65. Evrim Ölçer ÖZÜNEL: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Intangible Cultural Heritage Committee, Gazi University (Ankara), Faculty of Arts, Department of Turkish Folk Sciences, Assistant Professor

66. Selcan GÜRÇAYIR TEKE: : Turkish National Commission for UNESCO, Member of Intangible Cultural Heritage Committee, Gazi University, Faculty of Arts, Department of Turkish Folk Sciences, Dr.

67. Serap AKÇAOĞLU SAYDIM: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Intangible Cultural Heritage Committee, Ministry of Education, Directorate General for Innovation and Educational Technology, Dr.

68. N. Serra AYTUN: Turkish National Commission for UNESCO, Ministry Observer, Ministry of Culture and Tourism, External Relations and European Union Coordination Department

69. Atila EGE: Turkish National Commission for UNESCO, Member of the Committee for Tangible Cultural Heritage, President of the World Heritage Travelers Association

70. Davut Gazi BENLİ: Turkish National Commission for UNESCO, Member of the Committee for Tangible Cultural Heritage, Republic of Turkey Prime Ministry General Directorate of Foundations, Head of External Relations

71. Kıvılcım  Neşe AKDOĞAN: Turkish National Commission for UNESCO, Member of the Committee for Tangible Cultural Heritage, Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of Protection of Cultural Heritage

72.  Osman ÖZTÜRK: Turkish National Commission for UNESCO, Member of the Committee for Tangible Cultural Heritage, Ministry of Environment and Urbanization, General Directorate of Protection of Natural Heritage, Deputy General Manager

73. Özlem KARAKUL: Turkish National Commission for UNESCO, Member of the Committee for Tangible Cultural Heritage, Selçuk University (Konya), Faculty of Fine Arts, Department of Sculpture, Assistant Professor

74. Yurdagül ADANALI: , Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of Research and Training, Expert

75. Yerke ÖZER: Gazi University (Ankara), Faculty of Arts, Department of Turkish Folk Sciences

76. Can ÖZCAN: Turkish Radio Television (TRT)

 

77. Ruşen SEYDİ: Turkish Radio Television (TRT)

78. Sema DİNÇER: Turkish National Commission for UNESCO, Secretary General

79. İrem ALPASLAN: Turkish National Commission for UNESCO, Assistant Secretary General

80.  Şule ÜRÜN: Turkish National Commission for UNESCO, Assistant Secretary General

81. Esra TAŞKIRAN: Turkish National Commission for UNESCO, Sector Expert

82. Deniz TORCU: Turkish National Commission for UNESCO, Sector Expert

83. Esra HATİPOĞLU: Turkish National Commission for UNESCO, Sector Expert

84. Burçer CANKURTARAN: Turkish National Commission for UNESCO, Accountant

85. Tevfik AKBABAOĞLU: Turkish National Commission for UNESCO, Technical Staff

 

 

TURKMENISTAN

86. Kuvandyk POLADOV: Secretary General, Turkmenistan National Commission for UNESCO

87. Rahymmamet KURENOV : National Institute of Manuscripts of the Turkmenistan Academy of Sciences, Head of ‘Textual Studies’ Department

88. Bayrammyrat BAYMYRADOV: Turkmenistan, manuscripts and the National Institute of the Academy of Sciences, head of department of traditional folklore

89. Agamurad BALTAYEV: Instate of Archaeology and Ethnography of the Turkmenistan Academy of Sciences, Senior Scientific Worker

 

 

ALTAI REPUBLIC (RF) 

90. Tamara SADALOVA: PhD in philology, Secretary of Commission of the Altai Republic for UNESCO, chief specialist of the ministry of culture of the Altai Republic

91. Brontoy BEDYUROV : El-Bashchi of the Altai people, National writer of the Altai Republic, member of the Russian Academy of Natural Science

92. Marina ALUSHKINA: Vice – director of the National Library of the Altai Republic

93. Vasilii SOENOV: The chief of Scientific Research Centre of History and Culture of the Turkic people of Gorno-Altaisk State University, PhD in history

 

 

REPUBLIC BASHKORTOSTAN (RF)

94. Viner SHAYAKHMETOV: M. Akmullah Bashkir State University, Vice Rector  

95. Bayras ISHBERDIN : Bashkortostan, Republican Centre of Folk Art, The General Director

 

96. Vasili MARTYNENKO: The Institute of Biology, Ufa Scientific Centre of Russian Academy of Science, the Head of Laboratory

97. Aigul AKHMADIEVA: The National library named after Ahmet-Zaki Validi of Bashkortostan, Director

98. Dilia ISHKILDINA: Miftahettin Akmulla Bashkort State University, Faculty of Philology

 

 

GAGAUZIA (MOLDOVA)

99. Nicolae STOIANOV: Deputy Head of Governor of Gagauzia Republic of Moldova

100. Vasili IVANCIUC: Head of Department of Culture

101. Vera BALOVA: Director of the General Department of Education Autonomous Territorial Unit of Gagauzia

102. Liudmila MARIN: National Gagavuz History and Ethnographic Museum.

REPUBLIC OF KHAKASSIYA (RF)

103. Andrey GOTLIB : The head of Khakas National Country-Study Museum Named After L.R.Kyslasov

104. Leonid EREMIN : Khakas National Natural Reserve, Scientist  

 

 

REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) (RF)

105. Elizaveta SIDOROVA: Committee for UNESCO under the President of the Sakha Republic, Executive Secretary 

106. Mikhail SIVTSEV: Commission of the Republic of Sakha for the Protection, Preservation and Promotion of the “Lena Pillars Nature Park”, Executive secretary 

107. Ivan ALEKSEEV: North-Eastern Federal University of Russia, Department of Yakutsan Language, Professor 

108. Svetlana BOITUNOVA: National Library of the Republic of Sakha, Manager of the Sector of Scientific Treatment of Documental Heritage  

 

 

REPUBLIC OF TATARSTAN (RF)

109. Ayrat SIBAGATULLIN: The Ministry of Culture of Tatarstan, Committee  of Tatarstan for UNESCO, The vice-president

110. Fanzilya ZAVGAROVA: Center of Traditional Culture of the Republic of Tatarstan, the Head

 

111. Ramir VALEEV: Head of the Department of Oriental History and Culture of the Kazan Federal University, Director of the Instıtute of Tatar Encyclopedia, the Academy of Sciences of the the Republic of Tatarstan

112. Natalia LARIONOVA: University of management “TISBI”

113. Nail LATYPOV: The Ministry of Culture of Tatarstan

 

 

TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS  

114. Salih SARPTEN: Member of National Curriculum and Planning Board 

115. Umure ÖRS: National Library Officer

116. Aliye ÖZSOYLU: Folklore Expert

117. Fatma GİRİTLİ : Folklore Research and Development Officer

118. Hasan SARPTEN: President of the Turkish Cypriot Association of Biologist

 

 

REPUBLIC OF MOLDOVA

119. Constantin RUSNAC: General Secretary of the National Commissions of the Republic of Moldova for UNESCO

120. Marinela PARLICOV

 

 

RUSSIAN FEDERATION

121. Grigory ORDZHONIKIDZE: Secretary-General, the Commission of the Russian Federation for UNESCO, the head of delegation

122. Maria ORESHINA: Second Secretary, the Commission of the Russian Federation for UNESCO

123. Vladimir TSVETNOV: Director of the Department for Control, Supervision and Licensing in the Sphere of Cultural Heritage, the Ministry of Culture of the Russian Federation 

124. Liudmila DUKACHEVA: State Russian House of Folk Arts, deputy director

125. Ostashkina EVGENIYA: The Institute of Asian and African studies, Moscow State University

 

 

TURKISH COUNCIL

126. Darkhan KYDRALI: Secretary General of Cooperation Council of Turkic Speaking States

 

TURKSOY

127. Düsen KASEINOV: Secretary General of TURKSOY

128. Fırat Purtaş, Genel Sekreter Yardımcısı

129. Akhat SALIKHOV: TURKSOY Representative of Bashkortostan (RF).

130. Askar TURGANBAYEV : TURKSOY Representative of Kazakhstan

131. Liliya SATTAROVA: TURKSOY Representative of Tatarstan (RF)

132. Timur DAVLETOV: TURKSOY Representative of Khakassıya (Rf)

 

 

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI

ÇALIŞMA RAPORU

(02-03 Eylül 2013, Eskişehir, Türkiye)

 

 

2013 yılında Eskişehir’in “Türk Dünyası Kültür Başkenti” ve “Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti” ilan edilmesi vesilesiyle UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, TÜRKSOY Teşkilatı, Eskişehir Valiliği, 2013 Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı ve Eskişehir’deki ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle, 02-03 Eylül 20013 tarihlerinde düzenlenen TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları 4. Toplantısı’na TÜRKSOY Üyesi ülkelerden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan, Altay Cumhuriyeti (RF), Başkurdistan Cumhuriyeti (RF), Gagavuz Yeri (Moldova), Hakas Cumhuriyeti (RF), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Saha (Yakut) Cumhuriyeti (RF),  Tataristan Cumhuriyeti (RF), temsilci ve uzmanlarının yanı sıra Moldova ve Rusya Federasyonu temsilci ve uzmanları gözlemci olarak katılmıştır. Toplantının açılış oturumunda Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI, Tataristan Kültür Bakanı Ayrat SIBAGATULLIN, Eskişehir Valisi Güngör Azim TUNA, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sayın Dusen KASEİNOV, Türkçe Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Darkhan KYDRALI, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal OĞUZ ve önceki toplantının ev sahibi Kazakistan UNESCO Millî Komisyonu Genel Sekreteri Assel UTEGENOVA birer konuşma yapmıştır.

 

 TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları 4. Toplantısı katılımcıları, sergilemiş oldukları yüksek misafirperverlik ve profesyonellik için Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerini sunmuşlardır.

 

Toplantının 02 Eylül 2013 tarihli ilk gününün ortak salondaki sabah oturumunda ülke sunumları gerçekleşmiş ve 4-20 Kasım 2013 tarihlerinde Paris’te yapılacak olan UNESCO 37. Genel Konferansı ve sonraki süreçlerdeki işbirliği imkânları ele alınmıştır.  Öğleden sonra ve 03 Eylül 2013 sabah oturumunda 4 ayrı salonda TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 6. Somut Olmayan Kültürel Miras, TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 2. Kültürel ve Doğal Miras, TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 2. Dünya Belleği ve TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 1. Eğitim Seminerleri yapılmıştır. 03 Eylül 2013 tarihli öğleden sonraki ortak salonda gerçekleşen oturumda ise katılımcılar tarafından 4. Toplantı önerileri ve 4 Seminerin sonuç bildirileri değerlendirilmiş ve 7-8 Ekim 2010 tarihlerinde Ankara’da, 16-17 Eylül 2011 tarihlerinde Kazan’da, 13-14 Eylül 2012 tarihlerinde Astana’da yapılan ilk üç toplantıda hazırlanan çalışma raporlarına atıfta bulunularak aşağıdaki tavsiye kararlarını oybirliği ile alınmıştır.

 

 1. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonlarının geçmişte yapılan 3 toplantısında alınan kararları ışığında ortaklık ve karşılıklı destek ruhuyla UNESCO’nun çalışma alanlarında var plan işbirliğinin sürdürülmesi ve güçlendirilmesi,
 2. Dünya Belleği, Somut Olmayan Kültürel Miras ve Kültürel ve Doğal Miras alanlarında ortak dosya sunmak da dâhil ikili, çoklu ve bölgesel işbirliği imkânlarının güçlendirilmesi,
 3. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Somut Olmayan Kültürel Miras, Kültürel ve Doğal Miras, Dünya Belleği ve Eğitim Seminerlerinin sürdürülmesi ve Millî Komisyonlar toplantıları sırasında yapılması,
 4. Millî adaylık dosyalarının TÜRKSOY Üyesi diğer ülkeler tarafından desteklenmesi,
 5.  Eğitim alanında halklar arasında dostluğun güçlendirilmesi konusunda yeni adımlar atılması,
 6. Ülkelerimiz arasında işbirliğini geliştirmenin ve bilgi paylaşımının bir yolu olarak UNESCO Millî Komisyonları ortak toplantılarının sürdürülmesi ve gençlerin ve Paris’teki Daimi Temsilciliklerinin bundan sonraki TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Millî Komisyonları Toplantılarına davet edilmesi,
 7.  UNESCO’nun gençlerin barış ve sürdürülebilir kalkınmadaki rollerinin öneminin bilincinde olduğu hatırlanarak, UNESCO Genel Konferansları sırasında yapılmakta olan Gençlik Forumu’nda gençlerin UNESCO faaliyet alanlarına katkıları dikkate alınarak Millî Komisyonlar olarak UNESCO örneğinden yola çıkarak bir TÜRKSOY Gençlik Forumu oluşturulması, 
 8.  UNESCO Genel Konferansı ve Yürütme Kurulu Toplantılarında TÜRKSOY üyesi ülkelerin UNESCO’da oluşmuş olan diğer gruplar örnek alınarak TÜRKSOY üyesi ülkelerin de bir grup oluşturması, 2014 yılında yapılacak olan 5. Toplantıya kadar dönem başkanlığını üstlenen Türkiye’nin bu konudaki çalışmaları yürütmesi,
 9. Bu toplantıda alınan kararların, 2014-2021 UNESCO Orta Dönem Stratejisinin kabul edileceği 37. UNESCO Genel Konferansı’ndan başlayarak uygulamaya konulması,
 10. Azerbaycan UNESCO Millî Komisyonu temsilcisinin teklifi doğrultusunda TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonlar beşinci toplantısının 2014 yılında Azerbaycan’da yapılması tavsiye edilmiştir.

 

 

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER ALTINCI SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS SEMİNERİ SONUÇ BİLDİRİSİ

 

Birincisi 16-17 Ekim 2008 tarihlerinde Ankara’da, ikincisi 27-30 Nisan 2009 tarihlerinde Almatı’da, üçüncüsü 27-29 Mayıs 2010 tarihlerinde Bakü ve Şeki’de dördüncüsü 16-17 Eylül 2011 tarihlerinde Kazan ve Arça’da, beşincisi 13-14 Eylül 2012 tarihlerine Astana’da yapılan TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Somut Olmayan Kültürel Miras Seminerinin altıncısı 02-03 Eylül 2013 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 6. Somut Olmayan Kültürel Miras Seminerine Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Türkmenistan, Altay Cumhuriyeti (RF), Başkurdistan Cumhuriyeti (RF), Gagavuz Yeri (Moldova), Saha (Yakut) Cumhuriyeti (RF) Tataristan Cumhuriyeti (RF), gözlemci olarak ise Moldova ve Rusya Federasyonu katılmıştır.

 

Seminerde Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri Güncellemeleri, Ortak Dosya Adaylıklarında Önceliklerin Tanımlanması, Somut Olmayan Kültürel Miras ve Ekonomi ile Somut Olmayan Kültürel Miras ve Gençlik konuları ele alınmıştır.

 

Seminer sonunda uzmanlar önceki beş seminerde alınan kararları hatırda tutarak:

 

 1. TÜRKSOY üyesi ülkelerin somut olmayan kültürel miras ulusal envanterlerinin hazırlanması konusunda işbirliği yapılması ve mevcut işbirliğinin geliştirilmesi, 
 2. TÜRKSOY üyesi ülkelerin UNESCO’ ya ortak dosya sunumlarının teşvik edilmesi ve bu konuda somut adımların atılmasını,
 3. TÜRKSOY üyesi ülkelerin hükümetleri tarafından somut olmayan kültürel mirasın korunmasına ve yaşatılmasına yönelik daha fazla ekonomik ve mali kaynak ayrılması, özel ve kamu fonlarının yaratılması, muafiyet ve teşviklerin sağlanmasının önerilmesi; özel sektörün katkısının artırılmasını,
 4. Delfi oyunlarının TÜRKSOY üyesi ülkelerin gençleri arasında hoşgörü kültürünün ve işbirliğinin geliştirilmesindeki önemine dikkat çekilmesini,
 5. Üye ülkelerin TÜRKSOY somut olmayan kültürel miras envanterine unsur yazdırma sürecinde UNESCO uygulama ve belgeleri dikkate alınarak ve TÜRKSOY un internet sayfasında yer alan anket formu doldurularak hazırlanması ve diğer belgelerle birlikte dosya hâlinde Seminerden önce TÜRKSOY’a sunulmasını,
 6. TÜRKSOY üyesi ülkeler arasında somut olmayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinin yeni istihdam alanları ve yeni sektörler yarattığına kamuoyunun ve yöneticilerin dikkatinin çekilmesini,  
 7. TÜRKSOY üyesi ülkeler kapsamında somut olmayan kültürel mirasın ticaret ve turizm gibi alanlarda amaç dışı kullanımının önlenmesi ile ilgili tedbirlerin alınması gereğine dikkat çekilmesini,
 8. Dede Korkut, Nasreddin Hoca, Köroğlu, gibi ortak temalar etrafında TÜRKSOY üyesi ülkeler somut olmayan kültürel miras Türk dünyası kültür turizmi turlarının ve kültür yollarının oluşturulmasının kültürler arası yakınlaşma ve kültür ekonomisi açısından önemine dikkat çekilmesini,
 9. TÜRKSOY üyesi ülkeler kapsamında sürdürülebilir kalkınmanın çevresel sosyal ve ekonomik boyutları da bulunan somut olmayan kültürel miras ile uyumlu ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesinin öneminin vurgulanmasını,
 10. TÜRKSOY üyesi ülkelerin gençlerinin somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılması sürecinde daha aktif görev üstlenmeleri ve yönlendirilmeleri konusunda seminerler, gençlik kampları ve benzeri projelerin gerçekleştirilmesini,
 11. Köroğlu, Dede Korkut ve Nasreddin Hoca gibi zirve şahsiyetlerin yanında; keçecilik sanatı, dericilik, geleneksel dokumacılık, gırtlak müziği, yurt (bozüyi), güreş, destan söyleme geleneği ve ozanlık sanatı, homus, yallı, sabantoy, domra, kopuz ve hıdırellez gibi konularda birlikte çalışılması ve uygun durumlarda UNESCO’ya ikili veya çoklu ortak dosya sunulmasını,
 12. Somut olmayan kültürel miras müzeciliği alanında TÜRKSOY üyesi ülkeler arasında işbirliği sağlanmasını,  
 13. TÜRKSOY üyesi ülkelerin UNESCO somut olmayan kültürel miras platformlarında işbirliklerinin geliştirilmesi, Hükümetler Arası Komite seçimlerinde ve diğer karar süreçlerinde karşılıklı destek verilmesini, 
 14. Somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla TÜRKSOY üyesi ülkeler arasında kültür ekonomisi ve yönetimi alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini,
 15. TÜRKSOY somut olmayan kültürel miras listesine kaydedilen unsurlarla ilgili koruma ve yaşatma çalışmalarını izlemek amacıyla periyodik raporlama süreçlerinin başlatılmasını,
 16. TÜRKSOY somut olmayan kültürel mirasın envanter ve listelerine yeni unsurlar kaydettirme çalışmalarının yanında somut olmayan kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması çalışmalarına da önem verilmesini, 
 17. Somut olmayan kültürel miras kapsamında yaşayan insan hazinelerine ve geleneğin kültür taşıyıcılarına daha fazla önem verilmesini,
 18. Kalkınma programlarında somut olmayan kültürel miras ile kültür ekonomisi ve yönetiminin dikkate alınmasını, 
 19. TÜRKSOY üyesi ülkeler arasında somut olmayan kültürel miras ile yeni teknolojilerin özellikle de dijital ve sanal teknolojilerin arasındaki işbirliği ve etkileşimlerin etkili bir biçimde geliştirilmesinin hedeflenmesini, 
 20. TÜRKSOY üyesi ülkeler arasında coğrafi işaretleme ve geleneksel bilginin koruması için gelenek temsilcilerinin fikri mülkiyet ve telif haklarının korunmasını, 
 21. Somut olmayan kültürel miras ile gençlik, dezavantajı gruplar, kadınlar, yaşlılar gibi toplum kesimlerine özel programların hazırlanması ve geliştirilmesini,
 22. Seminerlere katılan uzmanlar arasında iletişim ağı kurulması ve mümkün olduğunca toplantıların aynı uzmanlar tarafından izlenmesinin deneyim paylaşımı açısından öneminin vurgulanması oybirliği ile önermişlerdir.  

 

 

 

İKİNCİ KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRAS SEMİNERİ

 

Birincisi 13-14 Eylül 2012 tarihlerine Astana’da yapılan TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Kültürel ve Doğal Miras Seminerinin ikincisi 02-03 Eylül 2013 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 2. Kültürel ve Doğal Miras Seminerine Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Altay Cumhuriyeti (RF), Hakas Cumhuriyeti (RF), Gagavuz Yeri (Moldova), Saha (Yakut) Cumhuriyeti (RF), Tataristan Cumhuriyeti (RF), gözlemci olarak ise Rusya Federasyonu katılmıştır.

 

Seminerde Kültürel ve Doğal Miras Envanteri Güncellemeleri, Birden Fazla Milletli Adaylık Dosyalarında Önceliklerin Tanımlanması, Kültürel ve Doğal Miras ve Ekonomi ile Kültürel ve Doğal Miras ve Gençlik konuları ele alınmıştır.

 

Seminer sonunda uzmanlar Birinci seminerde alınan kararları hatırda tutarak:

 

 1. TÜRKSOY Üye Ülkelerinin bulunduğu İran-Turan bitki coğrafyası bölgesi biyoçeşitlilik ve kuş habitatları bulundurmaktadır. IUCN 2013 raporuna göre; bu bölgede Dünya Miras Alanları bulunmamaktadır. TÜRKSOY Üyesi ülkelerde koruma statüsü olan “RAMSAR Sulak Alanları” belirlenerek ortak dosya hazırlanması için bir çalışma grubu ve odak noktası belirlenmesini,
 2. TÜRKSOY web sayfasında üye ülkeler ve isterlerse gözlemci üyelerin doğal alanları (UNESCO Doğal Miras Alanları, RAMSAR Sulak Alanları, Millî Parklar, Tabiatı Koruma Alanları) hakkında üye ülkelerden gelecek bilgiler doğrultusunda  bir sekme açılmasını,
 3. TÜRKSOY Üyesi Ülkeleri arasında ortak Somut Kültürel Miras envanteri oluşturulmasını ve bu envanterin yeni bir sekme ile web sayfasında yayınlanmasını, 
 4. Bu öneri doğrultusunda Geleneksel Türk Mezar Anıtları, Türbeler, Mezar Kompleksleri ve Nekropoller konusunda 2013 Aralık ayına kadar konu ile ilgilenen ülkelerin katılımıyla bir grup kurulması,
 5. Kült alanların envanterinin çıkarılması,
 6. TÜRKSOY Üyesi ülkelerde eski bir Türk geleneğini temsilen Yazlık Kışlık Camilerin tespiti,
 7. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler arasında Müzeler arası ağ oluşturulması,
 8. Somut Kültürel Miras portalı kurulmasını, anılan kurulacak portalda bir forum hazırlanmasını ve altı gruplar oluşturulmasını (Anahtar sorular, başvuru süreci vs. konularının paylaşılması), Portalda hazırlanan dosyaların açıklamalarını ve tüm süreci anlatan bilgi, belge ve raporların paylaşılacağı bir TÜRKSOY kütüphanesinin kurulmasını, Portala ihtiyaç duyulan uzmanların davet edilmesini ve üye olarak dâhil edilmesini,
 9. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler arasında dosya hazırlama başarılarını artırmak için “Dosya ön inceleme grubu” oluşturulmasını,
 10. TÜRKSOY Üyesi Ülkelerdeki doğal ve kültürel değerlerin karşılaştırılabilir sınıflama tablosunun oluşturulmasını, ortak dosyalar hazırlanırken bu verilerin esas alınmasını,
 11. Biyoçeşitlilik zenginliğinin yanı sıra, TÜRKSOY Üyesi Ülkelerdeki “Özgün Ekosistem Servislerinin” de ayırt edici özelliklerinin ortaya çıkarılmasını ve dosya hazırlıklarına yansıtılmasını,
 12. Mirasın Sürdürülebilir kalkınmanın bir bileşeni olarak yer alabilmesi için stratejik bir çalışma grubunun oluşturulmasını,
 13. Sürdürülebilir turizm konusunda amacına yönelik olarak bölgesel stratejik bir çalışma grubu kurulması ve UNESCO Dünya Mirası ve Sürdürülebilir Turizm Programı ile ilişkilendirilebilecek TÜRKSOY Üye Ülkeler Millî Komisyonları ve STK’ların ortak işbirliğinin teşvik edilmesini,
 14. Sürdürülebilir turizm hedefi doğrultusunda, Çin’in Makao kentinde Kasım ayında gerçekleştirilen fuarda bir TÜRKSOY katılımı sağlanarak, TÜRKSOY ülkelerinin Dünya Kültür Mirasına dâhil olan miras varlıklarının görünürlüğünü artırarak turizm akışının sağlanmasını hedefleyen ortak tur programlarının oluşturulmasını,
 15. 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü’nün TÜRKSOY tarafından da her yıl kutlanması ve ilk kutlamanın ana teması olarak “Yayla ve Göçün benimsenerek, bu kapsamda bir Gençlik Kampı düzenlenmesi ve takip eden senelerde de farklı temaları benimseyerek devamının sağlanmasını,
 16. Her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilmek üzere doğa temalı Gençlik Kamplarının hayata geçirilmesini,
 17. Dünya Mirasına dair eğitimlere, TÜRKSOY farkındalığı yaratma hedefinin de dâhil edilmesini,
 18. Gençler için yapılacak eğitimlerde kullanılmak üzere TÜRKSOY bölgesi öncelikli olmak üzere, ortak bir görsel malzeme havuzu oluşturularak farkındalık yaratılmasını,
 19. TÜRKSOY Üyesi Ülkelerinde UNESCO miras listesinde yer alan doğal ve kültürel miras alanlarına ilişkin ortak bir sergi hazırlanmasını, böylelikle ortak mirasımızın tüm dünyaya tanıtılmasını, serginin her TÜRKSOY Üyesi ülkede tek tek yapılabileceği gibi Paris’teki UNESCO Genel Merkezi’nde de sergilenmesini,
 20. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Millî Komisyonları Dönem Başkanlığını Yöneten Üye Ülke tarafından TÜRKSOY Üyesi Ülkeler arasında gençlere yönelik yapılan etkinliklerin 37. UNESCO Genel Konferans’ta bir “en iyi uygulama örneği” olarak sunulmasını oybirliği ile önermişlerdir.

 

İKİNCİ DÜNYA BELLEĞİ SEMİNERİ

 

Birincisi 13-14 Eylül 2012 tarihlerinde Astana’da yapılan TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Dünya Belleği Seminerinin ikincisi 02-03 Eylül 2013 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 2. Kültürel ve Doğal Miras Seminerine Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan, Altay Cumhuriyeti (RF), Başkurdistan Cumhuriyeti (RF), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Saha (Yakut) Cumhuriyeti (RF)’nin yanı sıra gözlemci olarak Rusya Federasyonu katılmıştır.

 

Seminerde Dünya Belleği Programı Üzerine Genel Tartışma, TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Dünya Belleği Envanterinin Gözden Geçirilmesi, Birleşik Adaylıklar İhtimalinin Değerlendirilmesi ve Gençler Arasında Dünya Belleği Farkındalığı Yaratılması konuları ele alınmıştır.

 

Seminer sonunda uzmanlar,  birinci seminerde alınan kararları hatırda tutarak:

 1. Türkiye’nin bu yıl kabul edilen Evliya Çelebi Seyahatnamesi dosyasının bir kopyasının hazırlanacak dosyalara örnek olması açısından seminere katılan uzmanlara gönderilmesini,
 2. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyon ve Komitelerinin Seminerler öncesinde kendi ülkelerinde ön hazırlık yapmalarını ve TÜRKSOY listesine önermek istedikleri belgesel mirasları UNESCO dosya hazırlama ilkeleri doğrultusunda hazırlayarak seminere getirmelerini,
 3. Ortak dosya hazırlama konusunda koordinasyonu sağlayacak bir merkezin dönem başkanlığını yürüten ülke Millî Komisyonunda oluşturulmasını, oluşan bilgi ve birikimin sonraki dönem başkanına devredilmesini,
 4. Aşağıdaki adaylıkların TÜRKSOY Dünya Belleği Kütüğüne alınmasını oybirliği ile önermişlerdir. 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

 

 • Lala Mustafa Paşa’nın Kur’an ı Kerimi

 

Türkiye

 • Dîvânu Lugâti’t-Türk [1072-1074]  
 • Eski Uygur yazmaları  
 • Reşîdü’d-dîn Fazlu’llâh’ın Câmi‘ü’t-Tevârîh’i [1318]
 • Oğuz Kağan Destanı

 

 • Kitâb-ı Dedem Korkud ‘alâ lisânı tâife-i Oğuzân’ın Dresten yazması

 

Türkmenistan

 • Mahdumkulı Firâkî Dîvânı 

 

Altay

 • Wilhelm Radloff eserleri
 • Altay Kahramanlık Destanı

 

Başkurdistan

 • Gali Sukroy eserleri (matbu ve matbu olmayan)

 

Saha (Yakutistan)

 • Otto N. Böthling, Über die Sprache der Jakuten (Yakutların Dili Hakkında), St. Petersburg 1858 
 • Yakut Yaratılış Destanları (yazması) (Yakutisan Milli Kütüphanesi yazmaları)

 

 

 

BİRİNCİ EĞİTİM SEMİNERİ

TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Eğitim Seminerinin birincisi 02-03 Eylül 2013 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 1. Eğitim Seminerine Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Gagavuz Yeri (Moldova), gözlemci olarak ise Moldova katılmıştır.

Seminerde TÜRKSOY Üyesi Ülkeler ve EFA, Eğitim ve Sürdürülebilirlik (En iyi uygulamalar), Eğitim Müfredatında Ortak Kültürel Gelenek, Gençler Arasında UNESCO Farkındalığı konuları ele alınmıştır.

Seminer sonunda uzmanlar,

 

 1. UNESCO’nun temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda TÜRKSOY Üyesi Ülkeleri içinde UNESCO farkındalığı oluşturmaya ve TÜRKSOY kültürel mirasını tanıtmaya dönük kısa film ya da spot oluşturarak ( 2- 3 dakikalık) televizyon, youtube, facebook, twitter gibi sosyal medya aracılığıyla özellikle gençler ve çocuklar arasında yayılımının sağlanmasını,
 2. UNESCO’nun ana temaları doğrultusunda TÜRKSOY Üyesi Ülkelerinin gençlerine yönelik gençlik kurultayları ve bilimsel toplantılar düzenlemesini,
 3. İnteraktif bir web sayfası oluşturularak UNESCO’nun temel ilke ve amaçlarının açıklanmasını, TÜRKSOY Üyesi Ülkelerinin eğitim sistem ve yapılarının tanıtılmasını, UNESCO miras listesinde yer alan TÜRKSOY Üyesi Ülkelere ait somut ve somut olmayan kültürel miras, dünya belleği ve biyosfer rezervi unsurlarının oyun temelli interaktif ortamlar ve materyallerle tanıtılmasını ve konuya ilişkin basılı materyallerin oluşturulmasını, öğrencilere yönelik bu unsurlarla alakalı TÜRKSOY Üyesi Ülkeler arasında internet üzerinden çeşitli yarışma ve turnuvaların düzenlenmesini,
 4. UNESCO farkındalığı yaratmak ve ortak kültürel bir gelenek oluşturmaya dönük facebook ve twitter’ın kullanılmasını,
 5. Elektronik medya aracılığıyla öğretmen, yönetici ve öğrencilere  dönük e-konferanslar ve yarışmaların düzenlenmesini,
 6. Açık ve uzaktan eğitim modülü oluşturulmasını,
 7. Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilere dönük basılı ve elektronik öğrenme araçları ( etkileşimli cd’ler gibi) hazırlanmasını,
 8. UNESCO çatısı altında kültürlerarası etkileşimi arttırmaya yönelik öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin TÜRKSOY Üyesi Ülkeler arasında değişimini sağlamak ve değişim programları aracılığıyla öncelikle üye ülkelerin kültürlerinin tanıtılmasını ve eğitim müfredatlarında ortak kültürel değerlere yer verilmesini oybirliği ile önermişlerdir.

 

 

 

 

 

 

KATILIMCI LİSTESİ  

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

1. Gunay AFANDIYEVA: UNESCO Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Komisyonu Genel Sekreteri 

2. Anar KARIMOV: UNESCO Azerbaycan Nezdindeki Daimi Temsilcisi

3. Yashar HUSEYNLI: Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Somut Olmayan Kültürel Miras Müdürlüğü Başkanı 

4. Shaig IBRAHIMOV: Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Ansiklopedi Genel Müdür Yardımcısı 

5. Mustafa SHABANOV: UNESCO Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Komisyonu 

6. Emin AMRULLAYEV: Millî Eğitim Bakanlığı Kaliteli Eğitim Departmanı Müdürü

7. Afag ALIZADA: Azerbaycan Diplomatik Akademisi, Öğrenci

 

 

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

8. Assel UTEGENOVA: UNESCO Kazakistan Millî Komisyonu Genel Sekreteri

9. Maira ISKAKOVA: UNESCO Kazakistan Nezdindeki Daimi 

10. Bauyrzhan BAITANAYEV: A.Kh. Margulan Arkeoloji Enstitüsü Genel Direktörü 

11. Azhar YUSSUPOVA: Kazakistan Cumhuriyeti Millî Kütüphanesi

12.  Shakimashrip IBRAYEV: Türk Akademisi

13. Arman UTENYAZOV: UNESCO Kulüpleri Kazakistan Millî 

14. Maxot TAZHMURATOV: Kazak Kültür Bilimi Araştırma Enstitüsü 

 

 

KIRGIZ CUMHURİYETİ

15. Elnura KORCHUEVA: UNESCO Kırgızistan Cumhuriyeti Millî Komisyonu Genel Sekreteri

16. Juldeyiz SARYBAEVA: UNESCO Kırgızistan Daimi Temsilciliği 

17. Ainura TENTIEVA: UNESCO Kırgızistan Cumhuriyeti Millî Komisyonu Sekretaryası, Uzman 

18. Ayzada URGUNALIEVA: Kırgızistan Cumhuriyeti Millî Komisyonu Sekretaryası, Eğitim Programı Uzmanı 

19. Zarina TUMANBAEVA: Kırgızistan Cumhuriyeti Millî Komisyonu Sekretaryası, Uz

20. Nazgül MEKESHOVA: Kültür Bilgi ve Turizm Bakanlığı, Uzman

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ  

 

21. Salih SARPTEN: Millî Müfredat ve Planlama Kurulu Üyesi 

22. Umure ÖRS: MillÎ Kütüphane Sorumlusu

23. Aliye ÖZSOYLU: Halk Bilimi Uzmanı 

24. Fatma GİRİTLİ: Folklor Araştırma ve Geliştirme Memuru 

25. Hasan SARPTEN: Kıbrıs Türk Biyologlar Derneği Başkanı  

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

26. Nabi AVCI: Millî Eğitim Bakanı  

27. Güngör Azim TUNA:  Eskişehir Valisi  

28. Öcal OĞUZ: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı, Profesör  

29. Burhan SAKALLI:  Odunpazarı Belediye Başkanı  

30. M. Sina BAYDUR: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkan Vekili 

31. Hüseyin KOCABIYIK: Eskişehir 2013 Kültür Dünyası Başkenti Ajansı Genel Sekreteri 

32. Mustafa SAFRAN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Profesör 

33. Meral ÖZGÜÇ: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Profesör  

34. Mehmet ÖZ: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı, Profesör  

35. Harun TEPE: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Profesör  

36. Ziya YEDİYILDIZ: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Millî Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü  

37. Mehmet KALPAKLI: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü Başkanı, Doktor  

38. Ayfer Fulya YÜCEKÖK: UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği  

39. Ahmet ARI: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü  

40. Bülent ARASLI: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı, Şube Müdürü  

41. Mehmet Vehbi TEKİN: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Kütüphane, Kütüphanecilik Hizmetleri Daire Başkanı 

42. Eyüp YÜKSEL: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Doğal Mirası Koruma Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 

43. Veysel ŞIMŞEK: Türkiye Cumhuriyeti Eskişehir Valiliği, Şehir Planlama Uzmanı 

44. Hakan ERGÜN: Eskişehir 2013 Kültür Dünyası Başkenti Ajansı Genel Sekreter Yardımcısı

45. Muhammet Emre AKKAŞ: Genç Barış İnisiyatifi Derneği Başkanı  

46. Adnan BOYACI: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Eğitim İhtisas Komitesi Üyesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Doçent. 

47. İmdat PEKDEMIR: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Eğitim İhtsas Komitesi Üyesi, Millî Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,  

48. Ekrem SEZİK: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Temel Bilimler İhtisas Komitesi Üyesi, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Profesör 

49. Emin ÖZSOY: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Temel Bilimler İhtisas Komitesi Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Profesör  

50. Reşat KASAP: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Temel Bilimler İhtisas Komitesi Üyesi, Gazi Üniversitesi, Profesör  

51. Zeki KAYA: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Temel Bilimler İhtisas Komitesi Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Profesör  

52. Ali YAKICI: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Profesör 

53. Hayati Develi: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı, Profesör 

54. M. Muhtar KUTLU: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Profesör  

55. Nebi ÖZDEMİR: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı, Profesör  

56. Şeref BOYRAZ: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı, Profesör 

57. Yonca KÖSEBAY ERKAN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkan Vekili, Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Doçent 

58. Cem KAHYAOĞLU: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Dışişleri Bakanlığı, Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığı, Daire Başkanı 

59. Gaye ÇULCUOĞLU: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Bölümü, Doktor

60. Suavi AYDIN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı, Profesör  

61. Zülküf YILMAZ: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültürel Miras ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı  

62. Haydar YALÇIN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Dünya Belleği İhtisas Komitesi Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doktor 

63. Mustafa S. KAÇALİN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Dünya Belleği İhtisas Komitesi Üyesi, Türk Dil Kurumu Başkanı, Profesör  

64. Semih TEZCAN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Dünya Belleği İhtisas Komitesi Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Profesör 

65. Uğur ÜNAL: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Dünya Belleği İhtisas Komitesi Üyesi, Devlet Arşivleri Genel Müdürü, Doçent 

66. Ahmet ER: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Eğitim İhtisas Komitesi Üyesi, Millî Eğitim Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı 

67. Bahri ATA: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Eğitim İhtisas Komitesi Üyesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Doçent 

68. Ş. Dilek BELET: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Eğitim İhtisas Komitesi Üyesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yardımcı Doçent  

69. Levent KESKİN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Temel Bilimler İhtisas Komitesi Üyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdür Vekili 

70. Evrim Ölçer ÖZÜNEL: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü, Yardımcı Doçent 

71. Selcan GÜRÇAYIR TEKE: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü, Doktor

 

72. Serap AKÇAOĞLU SAYDIM: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Millî Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Doktor  

73. N. Serra AYTUN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakanlık Gözlemcisi 

74. Atila EGE: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Dünya Miras Gezginleri Derneği Başkanı 

75. Davut Gazi BENLİ: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Daire Başkanı 

76. Kıvılcım Neşe AKDOĞAN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

77. Osman ÖZTÜRK: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Vekili 

78. Özlem KARAKUL: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Heykel Bölümü, Yardımcı Doçent  

79. Yurdagül ADANALI: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Uzman  

80. Yerke ÖZER: Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü

81. Can ÖZCAN: Türkiye Radyo Televizyonu (TRT)

82. Ruşen SEYDİ: Türkiye Radyo Televizyonu (TRT)

83. Sema DİNÇER: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Genel Sekreter  

84. İrem ALPASLAN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Genel Sekreter Yardımcısı

85. Şule ÜRÜN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Genel Sekreter Yardımcısı 

86. Esra TAŞKIRAN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Sektör Uzmanı

87. Deniz TORCU: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Sektör Uzmanı 

88. Esra HATİPOĞLU: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Sektör Uzmanı 

89. Burçer CANKURTARAN: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Sayman Vekili

90. Tevfik AKBABAOĞLU: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Teknik Eleman 

 

TÜRKMENİSTAN

91. Kuvandyk POLADOV: UNESCO Türkmenistan Millî Komisyonu Genel Sekreteri

92. Rahymmamet KURENOV: Türkmenistan Bilim Akademisi, Millî El Yazmaları Enstitüsü, Metin Çalışmaları Bölüm Başkanı 

93. Bayrammyrat BAYMYRADOV: Türkmenistan Bilim Akademisi, Millî El Yazmaları Enstitüsü, Halk Bilimi Bölüm Başkanı 

94. Agamurad BALTAYEV: Türkmenistan Bilim Akademisi, Arkeoloji ve Etnografya Bölümü

 

 

ALTAY CUMHURİYETİ

95. Tamara SADALOVA:, UNESCO Altay Cumhuriyeti Komitesi Sekreteri, Altay Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Baş Uzmanı, Filoloji Doktorası 

96. Brontoy BEDYUROV: Altay Bahşısı,  Altay Cumhuriyeti Millî Yazarı, Rus Akademisi Doğal Bilimleri Üyesi 

97. Marina ALUSHKINA: Altay Cumhuriyeti Millî Kütüphanesi Genel Müdür Yardımcısı

98.  Vasilii SOENOV: Gorno-Altaisk Eyalet Üniversitesi, Türk İnsanları Tarih ve Kültürü Bilimsel Araştırma Merkezi Başkanı  

 

 

BAŞKURDİSTAN CUMHURİYETİ (RF)

99. Viner SHAYAKHMETOV: M. Akmullah Bashkir Eyalet Üniversitesi, Rektör Yardımcısı  

100. Bayras ISHBERDIN: Başkurdistan Cumhuriyeti Halk Bilimi Sanatı Merkezi, Genel Direktör 

101. Vasili MARTYNENKO: Rus Bilim Akademisi, Ufa Bilimsel Merkezi, Biyoloji Enstitüsü, Laboratuvar Başkanı 

102. Aigul AKHMADIEVA: Başkurdistan Ahmet-Zaki Validi Millî Kütüphanesi, Müdür 

103. Dilia ISHKILDINA: Miftahettin Akmulla Başkurdistan Eyalet Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Öğrenci

 

 

GAGAVUZ YERİ (MOLDOVA)

104. Nicolae STOIANOV: Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Vali Yardımcısı 

105. Vasili IVANCIUC: Kültür Müdürlüğü Başkanı 

106. Vera BALOVA: Moldova-Gagavuz Özerk Cumhuriyeti Eğitim Genel Müdürü

 

107.  Liudmila MARIN: Gagavuz Milli Tarih ve Etnografı Müzesi   

 

 

HAKAS CUMHURİYETİ (RF)

108. Andrey GOTLIB: Hakas L.R.Kyslasov Millî Müzesi Başkanı 

109. Leonid EREMIN: Hakas Ulusal Doğal Rezervleri, Bilim  

 

 

SAHA (YAKUT) CUMHURİYETİ (RF)

110. Elizaveta SIDOROVA: UNESCO Saha (Yakutistan) Cumhuriyeti Komitesi, Yönetici Sekreter 

111. Mikhail SIVTSEV: Saha Cumhuriyeti “Lena Pillars Doğal Parkı”nı Koruma ve Tanıtma Komitesi, Yönetici Sekreter 

112. Ivan ALEKSEEV: Rusya Kuzey Doğu Federal Üniversitesi Saha (Yakut) Dili Bölümü, Profesör 

113. Svetlana BOITUNOVA: Saha Cumhuriyeti Millî Kütüphanesi, Belgesel Mirası Bilimsel İnceleme Sektörü Müdürü 

 

 

TATARİSTAN CUMHURİYETİ (RF)

114. Ayrat SIBAGATULLIN: Tataristan Kültür Bakanı, UNESCO Tataristan Cumhuriyeti Komistesi Başakan Vekili 

115. Fanzilya ZAVGAROVA: Tataristan Cumhuriyeti Geleneksel Kültür Merkezi Başkanı 

116. Ramir VALEEV: Kazan Federal Üniversitesi Oryantal Tarih ve Kültür Bölümü Başkanı, Tataristan Cumhuriyeti Bilim Akademisi, Tatar Ansiklopedisi Enstitüsü Direktörü 

117. Natalia LARIONOVA: “TISBI” Yönetim Üniversitesi 

118. Nail LATYPOV: Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı  

 

 

MOLDOVA 

119. Constantin RUSNAC: UNESCO Moldova Cumhuriyeti Millî Komisyonu Genel Sekreteri  

120. Marinela PARLICOV: Öğrenci 

 

 

RUSYA FEDERASYONU

121. Grigory ORDZHONIKIDZE: UNESCO Rusya Federasyonu Genel Sekreteri, Delegasyon Başkanı

 

122. Maria ORESHINA: UNESCO Rusya Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı 

123. Vladimir TSVETNOV: Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı, Kültürel Miras Alanlarını Kontrol Etme, Koruma ve Gözetleme Müdürü  

124. Liudmila DUKACHEVA: Rusya Devlet Halk Sanatları Evi Müdür Yardımcısı 

125. Ostashkina EVGENIYA: Moskova Devlet Üniversitesi, Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü, Öğrenci 

 

 

TÜRK KONSEYİ

126. Darkhan KYDRALI: Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı 

 

 

TÜRKSOY

127. Düsen KASEINOV: TÜRKSOY Genel Sekreteri  

128. Fırat Purtaş, Genel Sekreter Yardımcısı 

129. Akhat SALIKHOV: TÜRKSOY RF Başkurdistan Sorumlusu  

130. Askar TURGANBAYEV: TÜRKSOY Kazakistan Sorumlusu 

131. Liliya SATTAROVA: TÜRKSOY RF Tataristan Sorumlusu 

132. Timur DAVLETOV: TÜRKSOY RF Hakas Sorumlusu 

 

 

 

 

 

LIST of PARTICIPANTS 

 

REPUBLIC OF AZERBAIJAN

1. Gunay AFANDIYEVA: Secretary- General of National Commission of the Republic of Azerbaijan for UNESCO

2. Anar KARIMOV: Charge’d affairs Permanent Delegation of Azerbaijan

3. Yashar HUSEYNLI : Head of the Intangible Cultural Heritage Division the ministry of Culture and Truism of the Republic of Azerbaijan 

4. Shaig IBRAHIMOV: Azerbaijan National Encyclopaedia, Deputy Director

5. Mustafa SHABANOV : National Commission of the Republic of Azerbaijan for UNESCO

6. Emin AMRULLAYEV: Ministry of Education Manager Of the Department of the Quality of Education

7. Afag ALIZADA : Azerbaijan Diplomatic Academy, Student

 

 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

8. Assel UTEGENOVA :Secretary General of Kazakhstan National Commission for UNESCO ISESCO Adviser of the minister of Foreign Affairs

9. Maira ISKAKOVA: Permanent Delegation of the Republic  of Kazakhstan to UNESCO 

10. Bauyrzhan BAITANAYEV : General Director of A.Kh. Margulan Archaeology Institute

11. Azhar YUSSUPOVA: National Library of the Republic of Kazakhstan 

12. Shakimashrip IBRAYEV : Turkic Academy

13. Arman UTENYAZOV: Kazakhstan National Federation of UNESCO Clubs

14. Maxot TAZHMURATOV: Kazakh Scientific Research Institute of Culture

 

 

KYRGYZ REPUBLIC

15. Elnura KORCHUEVA: National Commission for UNESCO of the Kyrgyz Republic, Secratary General

16. Jyldyz SARYBAEVA: Permanent Mission of Kirghizstan to UNESCO

17. Ainura TENTIEVA :Secretariat of the National Commission for UNESCO of the Kyrgyz Republic, Expert

18. Ayzada URGUNALIEVA :Secretariat of the National Commission for UNESCO of the Kyrgyz Republic, Education Programme Specialist

19. Zarina TUMANBAEVA: Secretariat of the National Commission for UNESCO of the Kyrgyz Republic

20. Nazgül MEKESHOVA: Ministry of Culture Information and Tourizm, Expert

 

 

REPUBLIC OF TURKEY

21. Nabi AVCI: Minister of National Education, Professor

22. Güngör Azim TUNA:  Governor of Eskişehir

 

23. Öcal OĞUZ: President of Turkish National Commission for UNESCO, Gazi University (Ankara), Faculty of Arts, Head of Turkish Folk Arts Department, Professor

24. Hüseyin KOCABIYIK: Secretary General of the  Eskişehir 2013 Cultural Capital of the Turkic World Agency

25. Burhan SAKALLI: Mayor of Odunpazarı. Odunpazarı Municipality

26. M. Sina BAYDUR: Vice President of Turkish National Commission for UNESCO

27. Mustafa SAFRAN: Member of Executive Board of Turkish National Commission for UNESCO, Gazi University (Ankara), Faculty of Education, Professor

28. Meral ÖZGÜÇ: Member of Executive Board of Turkish National Commission for UNESCO, Hacettepe University, Faculty of Medicine, Professor

29. Mehmet ÖZ: Member of Executive Board of Turkish National Commission for UNESCO, Hacettepe University (Ankara), Dean for Faculty of Letters, Department of History, Professor 

30. Harun TEPE: Member of Executive Board of Turkish National Commission for UNESCO, Hacettepe University (Ankara) Faculty of Letters, Department of Philosophy, Professor

31. Ziya YEDİYILDIZ: Member of Executive Board of Turkish National Commission for UNESCO, Ministry of National Education, Director General of the European Union and External Relations 

32. Mehmet KALPAKLI: Member of Executive Board of Turkish National Commission for UNESCO, Bilkent Universty, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Head of Department of History,  Dr.

33. Ayfer Fulya YÜCEKÖK : Permanent Delegation of Turkish National Commission for UNESCO 

34. Ahmet ARI: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Intengible Cultural Heritage Committee, Ministry of Culture and Tourism, General Manager of Research and Education 

35. Bülent ARASLI: Ministry of Culture and Tourism, External Relations and European Union Coordination Department, Branch Manager

36. Mehmet Vehbi TEKIN: Ministry of Culture and Tourism, National Library, Head of Library Services Library Services  

37. Eyüp YÜKSEL : Ministry of Environment and Urbanization, General Directorate of Protection of Natural Heritage, Task Manager

38. Veysel ŞIMŞEK: Republic of Turkey Governorship of Eskişehir, City Planning Specialist

39. Hakan ERGÜN : Deputy Secretary General of the Turkish World Capital of Culture Agency in Eskişehir in 2013

40. Muhammet Emre AKKAŞ : Association of Young Peace Initiative, Chairmen of the Board

41. Adnan BOYACI: Turkish National Commission for UNESCO, Member  of Education Committee, Eskişehir Anadolu University, Faculty of Education, Associate Professor

42. İmdat PEKDEMIR: Turkish National Commission for UNESCO, Member  of Education Committee, Ministry of National Education General Directorate of EU and External Relations, International Institutions Group President

43. Ekrem SEZİK: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Basic Sciences Committee,  Gazi University (Ankara), Faculty of Pharmacy, Professor

44. Emin ÖZSOY: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Basic Sciences Committee, Middle East Technical University (Ankara) Institute of Marine Sciences, Professor

45. Reşat KASAP: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Basic Sciences Committee, Gazi University (Ankara), Faculty of Science, Statistics Department, Professor

46. Zeki KAYA : Turkish National Commission for UNESCO, Member of Basic Sciences Committee, Middle East Technical University (Ankara), Professor

47. Ali YAKICI: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Intangible Cultural Heritage Committee, (Ankara)Gazi University (Faculty of Education, Professor

48. Hayati Develi: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Intangible Cultural Heritage Committee, Chairman of Yunus Emre Institute, Professor

49. M.Muhtar KUTLU: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Intangible Cultural Heritage Committee, Ankara University, Faculty of Language, History and Geography, Chair of Department of Ethnology, Professor

50. Nebi ÖZDEMİR: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Intangible Cultural Heritage Committee, Hacettepe University (Ankara), Chair of Turkish Folklore Department, Professor  

51. Şeref BOYRAZ : Turkish National Commission for UNESCO, Member of Intangible Cultural Heritage Committee, Cumhuriyet University (Sivas), Faculty of Letters, Chair of Turkish Folklore Department, Professor

52. Yonca KÖSEBAY ERKAN: Turkish National Commission for UNESCO, Deputy Chairman of the Committee for Tangible Cultural Heritage, Kadir Has University (İstanbul), Faculty of Art and Design, Department of Interior Architecture and Environmental Design, Associate Professor

53. Cem KAHYAOĞLU: Turkish National Commission for UNESCO, Member  of the Committee for Tangible Cultural Heritage, Ministry of Foreign Affairs, Assistant General Manager of Cultural Diplomacy, Head of Department  

54. Gaye ÇULCUOĞLU: Turkish National Commission for UNESCO, Member  of the Committee for Tangible Cultural Heritage, Bilkent University Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Urban Design and Landscape Architecture Department, Dr.

55. Suavi AYDIN: Turkish National Commission for UNESCO, Member  of the Committee for Tangible Cultural Heritage, Hacettepe University, Faculty of Communication, Dean, Professor

56. Zülküf YILMAZ : The Ministry of Culture and Tourism, Directorate General of Cultural Heritage and Museums, Deputy General Manager

57. Haydar YALÇIN : Turkish National Commission for UNESCO, Member  of the Committee for Memory of the World, Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of Information Management, Dr.

58. Mustafa S. KAÇALİN: Turkish National Commission for UNESCO, Member  of the Committee for Memory of the World, President of the Turkish Language Institution, Professor

59. Semih TEZCAN: Turkish National Commission for UNESCO, Member  of the Committee for Memory of the World, Bilkent University (Ankara), Faculty Of Humanities And Letters, Department Of Turkish Literature, Professor

60. Uğur ÜNAL: Turkish National Commission for UNESCO, Member  of the Committee for Memory of the World, General Director of the State Archives, Associate Professor

61. Ahmet ER: Turkish National Commission for UNESCO, Member  of Education Committee, Ministry of National Education, Department of Strategy Development, Head of the Department of Statistics and Information Systems

62. Bahri ATA: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Education Committee, Gazi University (Ankara), Faculty of Education Associate Professor.

63. Ş. Dilek BELET: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Education Committee, Eskişehir Anadolu University, Faculty of Education, Department of Primary School Teaching, Assistant Professor

64. Levent KESKİN: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Basic Sciences Committee, Ministry of Environment and Urbanization, General Directorate of Protection of Natural Heritage

65. Evrim Ölçer ÖZÜNEL: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Intangible Cultural Heritage Committee, Gazi University (Ankara), Faculty of Arts, Department of Turkish Folk Sciences, Assistant Professor

66. Selcan GÜRÇAYIR TEKE: : Turkish National Commission for UNESCO, Member of Intangible Cultural Heritage Committee, Gazi University, Faculty of Arts, Department of Turkish Folk Sciences, Dr.

67. Serap AKÇAOĞLU SAYDIM: Turkish National Commission for UNESCO, Member of Intangible Cultural Heritage Committee, Ministry of Education, Directorate General for Innovation and Educational Technology, Dr.

68. N. Serra AYTUN: Turkish National Commission for UNESCO, Ministry Observer, Ministry of Culture and Tourism, External Relations and European Union Coordination Department

69. Atila EGE: Turkish National Commission for UNESCO, Member of the Committee for Tangible Cultural Heritage, President of the World Heritage Travelers Association

70. Davut Gazi BENLİ: Turkish National Commission for UNESCO, Member of the Committee for Tangible Cultural Heritage, Republic of Turkey Prime Ministry General Directorate of Foundations, Head of External Relations

71. Kıvılcım  Neşe AKDOĞAN: Turkish National Commission for UNESCO, Member of the Committee for Tangible Cultural Heritage, Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of Protection of Cultural Heritage

72.  Osman ÖZTÜRK: Turkish National Commission for UNESCO, Member of the Committee for Tangible Cultural Heritage, Ministry of Environment and Urbanization, General Directorate of Protection of Natural Heritage, Deputy General Manager

73. Özlem KARAKUL: Turkish National Commission for UNESCO, Member of the Committee for Tangible Cultural Heritage, Selçuk University (Konya), Faculty of Fine Arts, Department of Sculpture, Assistant Professor

74. Yurdagül ADANALI: , Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of Research and Training, Expert

75. Yerke ÖZER: Gazi University (Ankara), Faculty of Arts, Department of Turkish Folk Sciences

76. Can ÖZCAN: Turkish Radio Television (TRT)

 

77. Ruşen SEYDİ: Turkish Radio Television (TRT)

78. Sema DİNÇER: Turkish National Commission for UNESCO, Secretary General

79. İrem ALPASLAN: Turkish National Commission for UNESCO, Assistant Secretary General

80.  Şule ÜRÜN: Turkish National Commission for UNESCO, Assistant Secretary General

81. Esra TAŞKIRAN: Turkish National Commission for UNESCO, Sector Expert

82. Deniz TORCU: Turkish National Commission for UNESCO, Sector Expert

83. Esra HATİPOĞLU: Turkish National Commission for UNESCO, Sector Expert

84. Burçer CANKURTARAN: Turkish National Commission for UNESCO, Accountant

85. Tevfik AKBABAOĞLU: Turkish National Commission for UNESCO, Technical Staff

 

 

TURKMENISTAN

86. Kuvandyk POLADOV: Secretary General, Turkmenistan National Commission for UNESCO

87. Rahymmamet KURENOV : National Institute of Manuscripts of the Turkmenistan Academy of Sciences, Head of ‘Textual Studies’ Department

88. Bayrammyrat BAYMYRADOV: Turkmenistan, manuscripts and the National Institute of the Academy of Sciences, head of department of traditional folklore

89. Agamurad BALTAYEV: Instate of Archaeology and Ethnography of the Turkmenistan Academy of Sciences, Senior Scientific Worker

 

 

ALTAI REPUBLIC (RF) 

90. Tamara SADALOVA: PhD in philology, Secretary of Commission of the Altai Republic for UNESCO, chief specialist of the ministry of culture of the Altai Republic

91. Brontoy BEDYUROV : El-Bashchi of the Altai people, National writer of the Altai Republic, member of the Russian Academy of Natural Science

92. Marina ALUSHKINA: Vice – director of the National Library of the Altai Republic

93. Vasilii SOENOV: The chief of Scientific Research Centre of History and Culture of the Turkic people of Gorno-Altaisk State University, PhD in history

 

 

REPUBLIC BASHKORTOSTAN (RF)

94. Viner SHAYAKHMETOV: M. Akmullah Bashkir State University, Vice Rector  

95. Bayras ISHBERDIN : Bashkortostan, Republican Centre of Folk Art, The General Director

 

96. Vasili MARTYNENKO: The Institute of Biology, Ufa Scientific Centre of Russian Academy of Science, the Head of Laboratory

97. Aigul AKHMADIEVA: The National library named after Ahmet-Zaki Validi of Bashkortostan, Director

98. Dilia ISHKILDINA: Miftahettin Akmulla Bashkort State University, Faculty of Philology

 

 

GAGAUZIA (MOLDOVA)

99. Nicolae STOIANOV: Deputy Head of Governor of Gagauzia Republic of Moldova

100. Vasili IVANCIUC: Head of Department of Culture

101. Vera BALOVA: Director of the General Department of Education Autonomous Territorial Unit of Gagauzia

102. Liudmila MARIN: National Gagavuz History and Ethnographic Museum.

REPUBLIC OF KHAKASSIYA (RF)

103. Andrey GOTLIB : The head of Khakas National Country-Study Museum Named After L.R.Kyslasov

104. Leonid EREMIN : Khakas National Natural Reserve, Scientist  

 

 

REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) (RF)

105. Elizaveta SIDOROVA: Committee for UNESCO under the President of the Sakha Republic, Executive Secretary 

106. Mikhail SIVTSEV: Commission of the Republic of Sakha for the Protection, Preservation and Promotion of the “Lena Pillars Nature Park”, Executive secretary 

107. Ivan ALEKSEEV: North-Eastern Federal University of Russia, Department of Yakutsan Language, Professor 

108. Svetlana BOITUNOVA: National Library of the Republic of Sakha, Manager of the Sector of Scientific Treatment of Documental Heritage  

 

 

REPUBLIC OF TATARSTAN (RF)

109. Ayrat SIBAGATULLIN: The Ministry of Culture of Tatarstan, Committee  of Tatarstan for UNESCO, The vice-president

110. Fanzilya ZAVGAROVA: Center of Traditional Culture of the Republic of Tatarstan, the Head

 

111. Ramir VALEEV: Head of the Department of Oriental History and Culture of the Kazan Federal University, Director of the Instıtute of Tatar Encyclopedia, the Academy of Sciences of the the Republic of Tatarstan

112. Natalia LARIONOVA: University of management “TISBI”

113. Nail LATYPOV: The Ministry of Culture of Tatarstan

 

 

TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS  

114. Salih SARPTEN: Member of National Curriculum and Planning Board 

115. Umure ÖRS: National Library Officer

116. Aliye ÖZSOYLU: Folklore Expert

117. Fatma GİRİTLİ : Folklore Research and Development Officer

118. Hasan SARPTEN: President of the Turkish Cypriot Association of Biologist

 

 

REPUBLIC OF MOLDOVA

119. Constantin RUSNAC: General Secretary of the National Commissions of the Republic of Moldova for UNESCO

120. Marinela PARLICOV

 

 

RUSSIAN FEDERATION

121. Grigory ORDZHONIKIDZE: Secretary-General, the Commission of the Russian Federation for UNESCO, the head of delegation

122. Maria ORESHINA: Second Secretary, the Commission of the Russian Federation for UNESCO

123. Vladimir TSVETNOV: Director of the Department for Control, Supervision and Licensing in the Sphere of Cultural Heritage, the Ministry of Culture of the Russian Federation 

124. Liudmila DUKACHEVA: State Russian House of Folk Arts, deputy director

125. Ostashkina EVGENIYA: The Institute of Asian and African studies, Moscow State University

 

 

TURKISH COUNCIL

126. Darkhan KYDRALI: Secretary General of Cooperation Council of Turkic Speaking States

 

TURKSOY

127. Düsen KASEINOV: Secretary General of TURKSOY

128. Fırat Purtaş, Genel Sekreter Yardımcısı

129. Akhat SALIKHOV: TURKSOY Representative of Bashkortostan (RF).

130. Askar TURGANBAYEV : TURKSOY Representative of Kazakhstan

131. Liliya SATTAROVA: TURKSOY Representative of Tatarstan (RF)

132. Timur DAVLETOV: TURKSOY Representative of Khakassıya (Rf)